המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 2913
כותרת:
איסוף פינוי וטיפול בפסולת בניין
סוג הפריט:
מכרז
גוף מפרסם :
מועצה מקומית דאלית אל כרמל
תאריך סגירה:
13/7/2017
תמצית מכרז:

 איסוף פינוי וטיפול בפסולת בניין
מועד אחרון להגשה: 13/07/2017 עד השעה 16:00
מספר מכרז: 35/2017
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של מועצה מקומית דאלית טל כרמל ולפעול על-פיהם

קישור למודעת הפרסום: