המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 3241
כותרת:
הזמנה להיכלל במאגר היועצים ליועצי קרקע ניהול ופיקוח פרויקטים של תשתיות מים וביוב
סוג הפריט:
מכרז
גוף מפרסם :
יובלים אשדוד- תאגיד המים והביוב
תאריך סגירה:
30/11/2017
תמצית מכרז:

הזמנה להיכלל במאגר היועצים ליועצי קרקע ניהול ופיקוח פרויקטים של תשתיות מים וביוב
מועד אחרון להגשה: 30/11/2017 
מספר מכרז: 11/2017
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של יובלים אשדוד ולפעול על-פיהם

קישור למודעת הפרסום: