תאור פריט מספר 3294
כותרת:
שליטה ובקרה על פינוי ואיסוף פסולת
סוג הפריט:
בקשה לקבלת מידע RFI
גוף מפרסם :
אשכול נגב מערבי
תאריך סגירה:
20/12/2017
תמצית מכרז:

שליטה ובקרה על פינוי ואיסוף פסולת
מועד אחרון להגשה: 20/12/2017 עד השעה 12:00
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של אשכול נגב מערבי ולפעול על-פיהם

קישור למודעת הפרסום: