הצעה לתיקוני חקיקה משניים: פקודת המכרות וחוק אוויר נקי
המשרד להגנ"ס מבקש לבטל את סעיפי ההסמכה או לשנותם
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 04/12/2017

המשרד להגנת הסביבה פרסם מספר תיקוני חקיקה משניים שהוא רוצה לבצע. זאת על בסיס דו"ח מבקר המדינה שפורסם בחודש מאי 2016 המתייחס לנושא הטיפול בתהליכי חקיקת משנה במערכת הממשלתית. בעקבות הדיונים בוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת אישרה הממשלה, באפריל 2017, החלטה שעניינה "צמצום מספרן של תקנות חובה שטרם הותקנו".

בין היתר מוצע לבטל את סעיף ההסמכה או לשנות את סעיף ההסמכה לתקנות, בשני חוקים שבסמכות המשרד להגנ"ס: תיקון פקודת המכרות ותיקון חוק אוויר נקי.

הערות לתזכירי החוק ניתן להגיש עד ה-12 בדצמבר באמצעות אתר קשרי ממשל.

תיקון פקודת המכרות

בינואר 2010 נכנס לתוקפו תיקון מס' 9 לפקודת המכרות, שנחקק במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית. לפי תיקון זה נוסף לפקודת המכרות פרק י"ד שכותרתו "מיחזור פסולת בניין". מטרת התיקון הייתה להגדיל את שיעור פסולת הבניין המטופלת באתרים מוסדרים, תוך צמצום החציבה ושימוש יעיל יותר במשאבי הטבע, וזאת באמצעות הטלת חובת מיחזור על העוסקים בחציבת חומרי חציבה המשמשים לבנייה.

הרציונל שעמד בבסיס התיקון היה כי חומרי החציבה מהווים למעשה את מקור פסולת הבניין, ולפיכך יש לחייב את יצרני המוצרים למחזר פסולת בניין בשיעור מסוים. זאת, כחלק מיישום עקרון "המזהם משלם", וכדי להטמיע במחיר המוצר את ההשפעות החיצוניות השליליות הנובעות מייצורו.

לאחר חקיקת החוק ניסו גורמי המשרד לקדם את התקנת התקנות, ואף הופצה טיוטת תקנות בשנת 2012. עם זאת, נמצא כי המודל שנקבע לחוק אינו ישים, ולא ניתן להגיע לגביו להסכמה הנדרשת. במקביל, גובש במשרד מודל חלופי לקידום הטיפול בפסולת הבניין, שהופץ לגביו תזכיר חוק שמירת הניקיון (מיחזור פסולת בניין), וגם במסגרתו מוצע לבטל את פרק י"ד לפקודת המכרות.

לכן, מוצע לבטל את פרק י"ד לפקודת המכרות בהתאם להחלטת הממשלה.

תיקון חוק אוויר נקי

בחוק אוויר נקי נקבעה רשימה ארוכה של תקנות חובה שהשר להגנ"ס נדרש להתקין. מאז חקיקת החוק הותקנו 8 סטים של תקנות שונות, ותקנות נוספות מצויות בהליכי חקיקה. במקביל, נמצא כי אין מקום לחייב להתקין תקנות בחלק מהמקרים. לכן הוחלט על ביטול חובת התקנת התקנות במספר סעיפים:

 • חוק אוויר נקי מסדיר בין השאר את הקמתו והפעלתו של מערך ארצי לניטור אוויר, שמורכב מכ-140 תחנות ניטור אוויר. לפי סעיף 7(ו) לחוק אוויר נקי, השר יקבע הוראות לעניין הקמה והפעלת תחנות ניטור אוויר. אלא שהנחיות הממונה להפעלת תחנת ניטור פורסמו ב 2014 וכוללות הוראות מקצועיות וטכניות לגבי הקמה והפעלת תחנת ניטור אוויר. לכן, מוצע לבטל את החובה להתקין תקנות ולקבוע כי השר יהיה רשאי לקבוע תקנות לעניין הקמה והפעלה של תחנות ניטור אוויר.
 • מבקר המדינה העיר בדו"ח כי מאז שנחקק חוק אוויר נקי לא נקבעו הוראות חדשות למניעה ולצמצום של זיהום האוויר ממקורות פליטה נייחים, כנדרש על פי סעיף 13 לחוק. הגדרת מקור פליטה ומקור פליטה נייח בחוק הן הגדרות רחבות, הכוללות מאות ואלפי סוגים של מקורות פליטה נייחים. לכן, אין צורך בהתקנת תקנות לפי סעיף 13. אסדרתם של מקורות פליטה נייחים נעשית באמצעות הסדרים מכוח חוקים שונים (חוק רישוי עסקים, חוק התקנים, חוק התכנון והבניה, ועוד).

---------

קישורים רלוונטיים:

 1. פורסם תזכיר חוק פסולת בניין, 08.08.2017
 2. המשרד להגנ"ס: משרד הפנים ומרכז השלטון המקומי מעכבים קידום החקיקה בנושא פסולת בניין, 29.06.2017
 3. משרד להגנ"ס מקדם חוק חדש לטיפול במפגעי פסולת בניין, 20.6.2016
 4. בכנסת: האם ההחמרה בערכי איכות האוויר צפויה לעבור? 28.02.2016
 5. בקרוב, ערכי סף חדשים לזיהום אוויר בישראל, 24.12.2015
 6. נכנס לתוקף שינוי בערכי איכות האוויר שישפיע על היתרי פליטה, 21.01.2015
 7. מידע נוסף בנושא פסולת בניין | infospot
 8. זיהום אוויר | infospot

--------

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר: