המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 10308
כותרת:
כלי אצירה לפסולת
סוג הפריט:
מכרז
גוף מפרסם :
מועצה אזורית רמת הנגב
תאריך סגירה:
26/12/2023
תמצית מכרז:

כלי אצירה לפסולת
מועד אחרון להגשה: 26/12/2023 בשעה: 14:00
מספר מכרז: 111/2023
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של מועצה אזורית רמת הנגב ולפעול על-פיהם

קישור למודעת הפרסום: