המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 7489
כותרת:
פינוי וטיפול בפסולת
סוג הפריט:
מכרז
גוף מפרסם :
מועצה מקומית כסייפה
תאריך סגירה:
06/10/2021
תמצית מכרז:

פינוי וטיפול בפסולת
תאריך אחרון להגשה: 06/10/2021  בשעה: 13:00
מכרז מס' : 29/2021
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של מועצה מקומית כסיפה ולפעול על-פיהם

קישור למודעת הפרסום: