שלום אורח! להרשמה/התחברות לחץ כאן

תקנון אתר

תקנון אתר:

אתר infospot.co.il מספק פלטפורמה נוחה ומקוונת לקבלת מידע המיועד לאנשי ונשות מקצוע בתחום איכות הסביבה, ומשמש כמרכז מידע למנהלי איכות סביבה וזאת ללא עלות (להלן: "המידע"). האתר בבעלותה ובניהולה של חברת יזמות וידע באינטרנט בע"מ, ח.פ.514883388 שכתובתה למשלוח דואר: ת.ד. 13232 תל אביב, מיקוד 6113102 ובדוא"ל: misrad@infospot.co.il (להלן: "האתר").

האתר אינו מספק את השירותים המפורסמים באתר ע"י ספקים שונים, איננו מוכר את השירות המוצע באתר ע"י ספקים שונים, איננו מעורב במתן השירות של אותם ספקים במישרין או בעקיפין - האתר מהווה פלטפורמת פרסום אלקטרונית של פרסום עבור נותני שירותים אלו. במילים אחרות, האחריות על ביצוע העסקה בין הגולשים לבין המפרסמים נותני השירות ואיכותה מוטלת על הגולש ו/או נותן השירות שפורסם באתר, ולא על האתר עצמו.
כל האמור בתנאי שימוש אלו, לרבות החלק הראשון והשני (להלן גם: "ההסכם") נוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד. 

שימוש, כניסה והתחברות לאתר, לרבות רכישת שירות בעקבות גלישה באתר, מהווים אישור לכך שקראת והסכמת להיות כפוף להסכם זה ולכל הודעה המוצגת באמצעות האתר.

אתה מצהיר ומתחייב שאתה כשיר ומוסמך להתקשר בהסכם זה, והנך מעל לגיל 18. אם אינך מסכים לאמור לעיל, אינך מורשה לגלוש לאתר ו/או להשתמש בשרותיו. 
מאחר ותנאי השימוש הינם הסכם משפטי מחייב, מומלץ שתקרא אותם בעיון רב.

 1. הגדרות
  1.  "האתר" – אתר האינטרנט: infospot.co.il ו/או חברת יזמות וידע באינטרנט בע"מ, עובדיה, נציגיה, הנהלת האתר ו/או כל מי שפועל מטעם האתר, לרבות העלון המקוון (ניוזלטר) המופץ מעת לעת ע"י חברת יזמות וידע באינטרנט בע"מ
  2. "המפרסמים" – ספקים, נותני שירותים ומשתמשים באתר המבקשים להציע לגולשים את שירותיהם בתחום איכות הסביבה. כל אלו, בן אם מישראל ובין אם מחו"ל.
  3. "הגולשים" – ציבור המבקרים באתר או מי מטעמם. 
  4. "המידע" – כלל התוכן המפורסם באתר לרבות אינדקס הספקים, רשימת אנשי מפתח בתחום איכות הסביבה, מאמרים, עלון מקוון ("ניוזלטר"), התוכן המפורסם בפורום  וכיוב'.

2.    הגבלת אחריות האתר

 1. באתר זה מפורסם בין השאר מידע על שירותים בתחום איכות הסביבה. איננו ספקי או מוכרי השירותים המפורסמים באתר.
 2. המפרסמים באתר חלקם מחו"ל וחלקם מישראל. 
 3. המידע של המפרסמים באתר אינו בשליטתנו, לא בדקנו אותו, הוא אינו עובר בדרכו אל הגולש במשרדנו, ואינו נמצא בשום שלב תחת שליטתנו או אחריותנו.
 4. האתר מספק פלטפורמה נוחה ומקוונת לקבלת מידע המיועד לאנשי מקצוע בתחום איכות הסביבה, ומשמש כמרכז מידע למנהלי איכות סביבה וזאת ללא עלות (להלן: "השירות").
 5. רכישת השירותים המוצעים ע"י המפרסמים היא על דעתו של הגולש בלבד.
 6. אנו מציגים בפני הגולשים את פרטי המפרסמים ומידע אחר בתחום איכות הסביבה ככל הידוע לנו. איננו אחראים בדבר מהימנות מידע זה, ואנו ממליצים לערוך בדיקות נוספות, לרבות חיפוש במנועי חיפוש אודות המפרסם או השירות בטרם ההתקשרות עם המפרסם נותן השירות. כמו כן, אין האמור בתוכן המאמרים כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או רגולטורי ו/או מקצועי ועל הגולשים להיוועץ בבעלי מקצוע בהתאם.
 7. איננו אחראים לשירות שיינתן ע"י המפרסם, לאיכות ובטיחות השירות, או למצגים המופיעים בפרסומים באתר, אשר נסמכים על דיווחי המפרסם, לרבות פרטיו. 
 8. יתכן, ואנו תרגמנו מודעות פרסומיות של המפרסמים לעברית ו/או פרסומים אחרים, אך אין בכך להטיל אחריות על האתר.
 9. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. אין בקישורים אלה ללמד על תוכנם או מהימנותם של אתרי האינטרנט האחרים. האתר לא יישא באחריות בקשר למידע או שירותים המופיעים באתרי האינטרנט האחרים.
 10. על אף, שאיננו אחראים על התנהלות המפרסמים, אנו מעודדים את הגולשים לחוות דעתם על המפרסמים ובמקרים המתאימים אף לפנות אלינו בעניין, ואנו מפעם לפעם נפרסם את חוות הדעת.
 11. בנוסף, ככל שאיתרו הגולשים אי דיוקים בתכנים מעודד אותם צוות האתר לפנות אלינו ואנו נפעל לתיקון אי הדיוקים. 

3.    בעלות בקניין הרוחני

 1. כל הזכויות ו/או הקניין הרוחני המתפרסם באתר הינם בבעלות האתר או המפרסמים ומוגנים על-פי כל דין, לרבות, החשבונות, כותרות, קוד מחשב, נושא, אובייקטים, תווים, שמות, סיפורים, דיאלוגים, משפטי מפתח, מיקומים, רעיונות, מצגים אמנותיים, אנימציות, צלילים, יצירות מוסיקליות, אפקטים של תמונה ושמע, שיטות תפעול, רשימות לקוחות, פילוח שוק, רשימות משתמשים, גרפיקה, מידע שסופק על-ידי המפרסמים וכדומה.
 2. התכנים הכתובים בעברית באתר הינם בבעלות בלעדית של האתר. גם התכנים בעברית שתורגמו מאנגלית לעברית ע"י האתר.
 3. כל העתקה, צילום, תרגום, אחסון במאגר מידע, שידור או קליטה בכל דרך אחרת, בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי מכני או בכל אמצעי אחר, לשימוש מסחרי או שאינו מסחרי, אינו מורשה, כולו או מקצתו, ו/או יצירת יצירה נגזרת מן התכנים אסורים בהחלט, ומהווים, בין היתר, עבירה פלילית, עוולה אזרחית וחוזית.
 4. ככל שהנך חפץ בשימוש כלשהו כאמור לעיל, עליך לקבל את הסכמת הנהלת האתר בכתב, ואם הבעלות בזכויות שייכת למפרסמים והנהלת האתר תפנה אותך אליהם.

4.    רשיון שימוש מוגבל

 1. בכפוף לכך שתציית לתנאי הסכם זה, ניתן לך בזאת רישיון שימוש בשירותי האתר, לרבות היתר לגלוש באתר.
 2. כל שימוש שאינו בהתאם לרישיון המוגבל לרבות גלישה באתר, ייחשב כהפרה של הסכם זה.
 3. ככל שהנך מעוניין להציע את שירותי המפרסמים עבור אחר, עליך לעדכנו בדבר תנאי הסכם זה, ובפרט האמור בסעיף 2 לעיל בעניין הגבלת אחריות.
 4. הנך מתחייב לשמור על זכויות היוצרים ו/או קניין רוחני ו/או זכויות אחרות על פי כל דין של האתר ו/או של המפרסמים ולהימנע מפגיעה ו/או שינוי ו/או שיבוש תכנים באתר או פגיעה בזכויות צד ג' כלשהו.
 5. האמור באתר זה אינו בגדר חוות דעת מקצועית ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי מבעלי מקצוע. 
 6. הנך מתחייב שלא להטריד גולשים אחרים, לרבות על ידי שליחת הצעות פרסומיות בניגוד לאמור בסעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב – 1982.
 7. האתר אינו מתחייב לשמור על מידע שהוזן לאתר על ידך, האחריות לשמירת התכנים ולגיבויים מוטלת עליך בלבד.
 8. האתר רשאי לצרף את המידע אשר סופק על ידך למאגר המידע המנוהל על ידו בהתאם לקבוע בחוק. 
 9. חל איסור מוחלט לבצע סריקה רובוטית של האתר או להטיל על שרתיו עומס בלתי סביר.
 10. ויודגש, סריקה רובוטית של האתר מהווה "חדירה לחומר מחשב" כהגדרתה בסעיף 4 לחוק המחשבים תשנ"ה-1995, שהינה עבירה פלילית, אשר העונש בצידה 3 שנות מאסר.

5.    מדיניות פרטיות

 1. הנך מצהיר ומסכים כי המידע שהנך מעלה או מפרסם באתר אינו סודי ואתה מעניק לאתר רשיון בלתי מוגבל ובלתי חוזר, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את המידע, לפרסם המידע או לפעול בכל דרך אחרת מבלי להידרש להרשאתו של השולח. 
 2. האתר מפיק "עלון מקוון" (ניוזלטר) בתחום איכות הסביבה המופץ בתדירות מעת לעת.
 3. הנך מאשר בזאת, כי ברישומך לאתר הינך מאשר לאתר ו/או מי מטעמו לשלוח אליך ניוזלטר בתדירות שתופץ מעת לעת. אם אינך מעוניין במשלוח ה"עלון המקוון" אנא שלח הודעה לאתר. 
 4. הנך מאשר בזאת לאתר ו/או מי מטעמו לשלוח הצעות פרסומיות כאמור בסעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב – 1982 בנושאי האתר ובכל נושא אחר. אם אינך מעוניין במשלוח דברי פרסום אנא שלח הודעה לאתר. 
 5.  האתר יעביר כל מידע הנמסר לו לרשות המוסמכת על-פי חוק, ככל שיידרש או ככל שתוטל עליו חובה על-פי דין.
 6.  הנך נותן בזאת לאתר אישור להחזיק את פרטיך במאגר האתר, לצורך משלוח הצעות שיווקיות עבור האתר ו/או אחרים.

6.    עדכון תנאי ההתקשרות

 1. האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן מעת לעת את התנאים האמורים לעיל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי ליתן הודעה מראש.
 2. כל שינוי יחייב ממועד פרסומו באתר. 

7.    שימוש בפורום

 1.  לרשות הגולשים קיים פורום בנושא איכות הסביבה. 
 2. הנך מאשר בזאת, כי ברישומך לאתר הינך מתחייב להקפיד על שימוש בשפה מכבדת ומכובדת.
 3. הינך מאשר בזאת, כי לא תעלה לפורום כל פרסום פוגעני העולה כדי לשון הרע כהגדרתו בחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965 כלפי האתר, הגולשים, המפרסמים או כלפי כל גורם אחר.
 4. הנך מאשר בזאת כי הודע לך שפרסום לשון הרע הינה עוולה אזרחית ו/או עבירה פלילית אשר העונש בצידה שנת מאסר.
 5. האתר מנטר מעת לעת את ההודעות הנכתבות בפורום ושומר על זכותו להסיר כל הודעה שפרסומה עלול לבזות ו/או להשפיל ו/או להביך ו/או לפגוע במאן דהוא ו/או מכל סיבה אחרת, לשיקולו הבלעדי וללא צורך במתן הסבר.
 6. כאמור לעיל, האתר יעביר כל מידע הנמסר לו לרשות המוסמכת על-פי חוק, ככל שיידרש או ככל שתוטל עליו חובה על-פי דין.

8.    התחייבות המשתמש

 1. לצורך שימושך בפורום הנך מסכים ומתחייב לספק בשלב ההרשמה לפורום מידע אמין ועדכני כנדרש למילוי בטופס הפרטים האישיים. 
 2. הנך מתחייב לעדכן את האתר ובאתר על כל שינוי בפרטים אישיים אלו כל זמן שהנך משתמש באתר.
 3. הנהלת האתר שומרת על זכותה לדחות ו/או לעכב ו/או לסרב לספק למשתמש שירות שימוש באתר ככל שיתברר לה, כי המידע שמסר המשתמש היה מידע כוזב או המשתמש התנהל בניגוד לחוק או בניגוד לתנאי השימוש. 
 4. הנך מתחייב שלא לבצע פרסומים למטרת קידום אתרים (SEO).
 5. הנך מתחייב שלא לפרסם הודעות ספאם (SPAM) או כל הודעה שאין בה איכות רלוונטית עבור גולשים באתר ו/או בפורום.

9.    ההרשמה, סיסמה ואבטחת מידע

 1. לאחר סיום ההרשמה המשתמש מקבל שם משתמש ("log-in") וסיסמת גישה לשירותים האישיים בפורום ו/או באתר ( להלן "סיסמה").
 2. השימוש בשם המשתמש והסיסמה הינו על אחריות המשתמש. 
 3. שם המשתמש והסיסמא הם אישיים ואינם ניתנים להעברה לכל אדם או גורם אחר, מלבד אותו משתמש יחיד שנרשם בטופס ההרשמה.
 4. המשתמש אחראי באופן בלעדי לאבטחת שם המשתמש, אשר ברשותו ועל כל הנעשה תחת שימוש בשם משתמש זה, לרבות פרסום מידע, שינוי הגדרות אישיות, הזמנה ושימוש בשירותי הפורום או האתר.
 5. הנהלת האתר רשאית לאסור שימוש בשמות משתמש מסוימים ו/או להפסיק את פעילותם והשימוש בהם. 
 6. ככל שנודע לך על כך שנעשה שימוש בשם המשתמש והסיסמה שנתנו לך, הנך מתחייב להודיע להנהלת האתר על כך ללא דיחוי באמצעות פרטי הקשר בראש התקנון.
 7. ויודגש, הנהלת האתר אינה אחראית לכל אובדן ו/או פגיעה שייגרמו למידע כתוצאה  משימוש לא חוקי בשם המשתמש ו/או בסיסמה.
 8. בסיום שלב ההרשמה הנך מקבל זכות להשתמש בשם המשתמש ובסיסמה שלך לצורך גישה לשירותי הפורום ו/או האתר. זכות זו איננה ניתנת למסירה לגורמים אחרים. אין למסור אותה לידי צד ג' ו/או לקבלת מידי צד ג', ללא אישור מפורש ובכתב מאת הנהלת האתר.
 9. הנהלת האתר אינה מבטיחה, כי השירותים תואמים את דרישותיך, ו/או כי השירות יינתן בצורה רציפה ו/או מהירה ו/או ללא טעויות. כאמור לעיל, ככל שאיתרו הגולשים אי דיוקים בתכנים מעודד אותם צוות האתר לפנות אלינו ואנו נפעל לתיקון אי הדיוקים.
 10. האחריות על שימוש בכל סוג של מידע, אשר מועלה לפורום הינה על אחריותך בלבד. אין הנהלת האתר אחראית לכל נזק העלול להיגרם כתוצאה מהורדת תכנים, תוכנות ונתונים שהועלו ע"י הגולשים לפורום.

10.    מקום השיפוט

 1. הדין החל על הסכם זה בנוגע למחלוקות בין הגולשים לבין האתר, הנו הדין הישראלי בלבד, וכל מחלוקת בנוגע להסכם זה, לרבות תחולתו, תידון בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד.
 2. למען הסר ספק מובהר, כי אין בהסכם זה כדי ליצור סמכות או תחולת הדין הישראלי על המפרסמים באתר, שאינם נמצאים בישראל, ואין האתר מהווה נציגות מוסמכת לקבלת מסמכים משפטיים עבור המפרסמים באתר. 

11.    הודעות לאתר והמצאת מסמכים משפטיים

 1. כל הודעה לאתר ו/או המצאת מסמכים משפטיים לאתר ייחשבו כאילו נמסרו, אך ורק בתוך 7 ימי עסקים מעת משלוחם בדואר רשום עם אישור מסירה ובדוא"ל לכתובות הנזכרות בראש ההסכם.
 2. המצאת מסמכים בדואר רשום או הדבקה על דלת הכניסה בכתובתו הרשומה בתעודת הזהות של הגולש תהווה המצאה כדין, אף אם הנמען אינו מתגורר באופן קבע בכתובת זו. 
 3. דבר דואר או מסמך משפטי שישלח לכתובתו של הנמען הרשומה בתעודת הזהות שלו תחשב כהמצאה כדין בתוך 7 ימי עסקים מן המשלוח.