רעש תעסוקתי - מדריך יישום
תקנות הבטיחות בעבודה - גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש, מגדירות את הפעילויות ומפלסי הרעש הנחשבים לרעש מזיק, ואת חובת המעסיק כלפי עובדיו: הסדרת בדיקות רעש רפואיות תקופתיות, מדידות רעש אחת לשנתיים, שילוט, הדרכה ועוד
 • מאת: מערכת infospot
 • עודכן בתאריך: 01/1/2020

החקיקה בישראל מבדילה בין רעש "מזיק" במקום העבודה (גיהות תעסוקתית) לבין מפגע רעש סביבתי "חזק" או "בלתי סביר", שלא במקום העבודה.
עמוד זה עוסק ברעש תעסוקתי בלבד.

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), תשמ"ד – 1984, מפרטות בעניין רעש מזיק במקום העבודה. האחריות ליישום, פיקוח ואכיפת מרבית חובות החוק הוא מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד הכלכלה.

להלן מדריך יישום לעניין "רעש מזיק" במקום העבודה:

1. הגדרת "רעש מזיק" במקום העבודה:
עובד ב"רעש מזיק" הינו כל אחד מהשניים הבאים (סעיף 1 לתקנות):
 1. לפי סוג פעילות: אדם העובד בעבודה או בתהליך עבודה מן הנקובים בתוספת הראשונה;
 2. לפי מפלס ומשך החשיפה לרעש: רמת החשיפה המרבית המותרת, ליום עבודה של 8 שעות, הנמדדת בסמוך לאוזנו של אדם, העובד מעל 200 שעות בשנה, תהיה:
  1. לרעש מתמשך והתקפי (משוקלל): נמוכה מ - dB (A) 115. במדרגות לפי המפורט בתוספת השנייה.
  2. לרעש התקפי (בלבד): כמפורט בתוספת השנייה.
תמצית הגדרות חשובות:
 • רעש מתמשך: רעש שמפלסו קבוע או משתנה, הנמשך ברציפות יותר משניה אחת ונמדד ביחידות דציבל  (dB (A.
 • רעש התקפי: רעש הנמשך פחות משניה אחת, שבזמן מדידתו קיים הפרש העולה על (20dB (L או (20dB (C בין קריאת מד-הרעש כשהוא מכוון למצב "SLOW"  לבין הקריאה במצב "PEAK".

קישור ​להגדרות המלאות (סעיף 1 לתקנות)
 

2. חובת עריכת בדיקות רעש סביבתיות תעסוקתיות: 

מקום עבודה בו סביר להניח שעובדים ב"רעש מזיק" מחויב לערוך בדיקות סביבתיות תעסוקתיות של מפלסי הרעש סמוך לאוזני העובדים וכן למפות את מפלסי הרעש אחת לשנתיים לפחות, באמצעות מעבדה מוסמכת. (סעיף 3 לתקנות).
לחץ כאן לרשימת מעבדות רעש מוסמכות על ידי משרד הכלכלה – שימו לב, בעמוד הנפתח יש ללחוץ על כפתור "הצג"
).

את ממצאי הבדיקות יש למסור לעובדים, לרשום ביומן מעקב ולהעביר העתק ל:

 1. מפקח העבודה האזורי של משרד הכלכלה.
 2. מעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה.
 3. שירות רפואי מוסמך המבצע את הבדיקות לעובדים. 
 
3. צעדים שיש לנקוט במקום עבודה בו נמצא מפלס רעש גבוה מהחשיפה המותרת:
 1. הפחתת מפלס הרעש באמצעים טכניים-הנדסיים: כך שיגיע לרמה הנמוכה מהחשיפה המרבית המותרת;
 2. הפחתת משך השהיה של עובד בסביבת "רעש מזיק": אל מתחת לזמן החשיפה המרבי המותר;
 3. בידוד כל מקום עבודה בו מפלס הרעש גבוה מהחשיפה המרבית המותרת: כך שרק עובדים חיוניים לתהליך העבודה יימצאו במקום;
 4. מיגון אישי: לספק מגיני אוזניים מתאימים ותקינים שהעובדים יהיו חייבים להשתמש בהם ולשמור על שלמותם ונקיונם; השימוש במגיני אוזניים יהיה עד לביצוע האמור בפסקה (1) ולא כתחליף.
 5. שילוט: קבוע ובולט בו רשום "אזור רעש מזיק — חובה להשתמש במגיני אוזניים מתאימים; העובדים חייבים בבדיקות רפואיות תקופתיות על ידי שירות רפואי מוסמך".
4. חובת הדרכת עובדים לעניין רעש מזיק:
על המעסיק להדריך את העובדים לגבי הנזק הבריאותי הנגרם מ"רעש מזיק" ואמצעי ההגנה שעליהם לנקוט, וזאת פעם בשנה לפחות בכתב ובע"פ.
 
5. חובת בדיקות רעש רפואיות לעובדים:
כל עובד המתעתד לעבוד במקום בו קיים "רעש מזיק" חייב לעבור בדיקה רפואית ראשונית שתקבע את התאמתו לפני תחילת העבודה. לאחר תחילת העבודה עליו לחזור על הבדיקה הרפואית אחת לשנה. הפניות ייערכו לפי פניית המעביד, במועד שיקבע השירות הרפואי. מידע נוסף לגבי היקף הבדיקה, ניהול כרטיס בדיקות ופנקס בריאות ועוד ניתן למצוא בסעיפים 6-13 לתקנות.
6. איסור העסקה של עובד לא כשיר רפואית (רעש):
אם עובד נמצא לא כשיר לעבודה ב"רעש מזיק" ע"י שרות רפואי מוסמך, אסור להמשיך להעסיקו ב"רעש מזיק" (לאחר קבלת התראה על כך ממפקח העבודה האזורי). אלא אם כן יאושר לעובד להמשיך בעבודתו עקב בדיקה רפואית נוספת.
7. חובת הודעה על עבודה ב"רעש מזיק":
מקום עבודה שמתכונן לעבור לעבודה ב"רעש מזיק" מחוייב להודיע על כך בכתב חודש מראש לפחות למפקח העבודה האזורי.
8. פטור:
מפקח עבודה אזורי רשאי לתת פטור חלקי או מלא מדרישות התקנות לעניין "רעש מזיק", בעקבות בדיקה סביבתית של מפלס הרעש במקום העבודה בו נמצא כי העובדים אינם חשופים עוד ל"רעש מזיק". כמו כן, יש סעיפים ספציפיים להם יש למפקח העבודה האזורי סמכויות לתת פטור והקלות נוספות.

ספקים מומלצים למדידה וטיפול במפגעי רעש:

חברה איש קשר טלפון מייל
קובי בר-לב עורכי דין קובי בר-לב 072-3712012 KB@infospot.co.il
פאר אקוסטיקה כרמל פאר 050-8308167 peer@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>

 

לעמוד הבא: חקיקה ומסמכים משלימים בנושא רעש >>


מסמכים רלוונטיים לעמוד זה:

 1. תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), התשמ"ד - 1984