פסולת אלקטרונית - אחראי לפינוי פסולת (רשות מקומית)
החוק מגדיר לרשות המקומית, חובת איסוף פסולת והפרדתה, חובת פרסום מידע לציבור, חובת התקשרות עם גוף יישום מוכר לביצוע ההוראות ועוד
 • מאת: מערכת infospot
 • עודכן בתאריך: 01/1/2020

תמצית הגדרות חשובות (להגדרות המלאות ראה סעיף 2 לחוק):

 • אחראי לפינוי פסולת: רשות מקומית, וכן כל מי שחייב לפי כל דין, למעט חובה מכוח חוק עזר, באיסוף ובפינוי של פסולת משטח שבבעלותו או בהחזקתו; 
 • ציוד חשמלי ואלקטרוני: מוצר, ציוד או מכשיר המיועד לפעול באמצעות זרם חשמלי או שדה אלקטרומגנטי, שמיועד לשימוש במתח חשמלי שאינו עולה על 1,000 וולט בזרם חילופין או 1,500 וולט בזרם ישר. פירוט רשימת ציוד בתוספת הראשונה לחוק.
 • סוללה או מצבר: מקור של אנרגיה חשמלית הנוצרת מהתמרה ישירה של אנרגיה כימית, המורכב מתא סוללה ראשי אחד או יותר שאינו ניתן לטעינה, או מתא סוללה משני אחד או יותר הניתן לטעינה.
 • מרכז איסוף: מיתקן או מתחם המיועדים לקליטה ולאיסוף ראשוניים של פסולת ציוד וסוללות;
 • מוקד איסוף: מכל ייעודי קטן לאצירה של פסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי, שהוצב על ידי אחראי לפינוי פסולת להשלכה ראשונה על ידי תושבי המקום; 
 • מכשירי חשמל גדולים: שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 בסעיף 4 בתוספת הראשונה לחוק. 
 • גוף יישום מוכר: חברה לתועלת הציבור הפועלת לשם קיום חובת היצרנים והיבואנים עפ"י חוק פסולת אלקטרונית. באחריות גוף היישום המוכר בין השאר: פינוי מיון וטיפול (כולל מיחזור) בפסולת אלקטרונית וסוללות מכל משווק, רשות מקומית או בית עסק שהתקשר עימו. כמו כן משתתף בהסברה ופרסום לציבור הרחב. נכון ל 04.2015 אושרו 2 גופי יישום מוכרים על ידי המשרד להגנת הסביבה, מ.א.י ואקומיוניטי.

חובות אחראי פינוי פסולת (רשות מקומות):

יעדי המיחזור:

לרשות מקומית אין יעדי מיחזור.

הפרדה ואיסוף פסולת:
 • אחראי לפינוי פסולת נדרש לבצע בתחומו הפרדה של פסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי מפסולת אחרת ואיסוף פסולת הציוד והסוללות מהמגזר הביתי. ההפרדה והאיסוף יעשו על פי עקרונות אלה:
  • הקמה של מוקדי איסוף ואיסוף הפסולת מהם או הקמה והפעלה של מרכזי איסוף ;
  • איסוף מכשירי חשמל גדולים שתושבים הוציאו מחוץ לבתיהם, במועדים קבועים;
  • לאפשר ליחיד שאין עיסוקו פסולת להשליך פסולת אלק' במרכזי איסוף או להוציא מכשירים גדולים לאיסוף מחוץ לביתו, ללא תמורה.
  • במרכז האיסוף:
   • הפרדה בין פסולת אלק' לשימוש חוזר ופסולת אלק' אחרת.
   • הפרדה בין פסולת סוללות ומצברים לפסולת אחרת.
   • שילוט וסימון הולם.

קישור לנוסח החוק המלא (סעיף 26)

עלויות

אחראי לפינוי פסולת (הרשות המקומית)  מחויב להתקשר עם גוף יישום מוכר לצורך ביצוע חובותיו, גוף היישום ישא במרבית העלויות של האחראי לפינוי פסולת (הקמת תשתית, איסוף פסולת, מיון, טיפול ועוד). (סעיף 17 בחוק)

גוף היישום המוכר נושא בעלויות האיסוף והפרדת הפסולת של אחראי פינוי הפסולת לרבות :

 • איסוף ממוקדי איסוף ואיסוף מכשירי חשמל גדולים שהוצאו מבתי התושבים.
 • רכישה והצבה של מכלי אצירה במוקדי איסוף ובמרכזי איסוף;
 • התשתיות הנדרשות להקמה ולהפעלה של מרכזי איסוף וגידורם;
 • כוח אדם הנדרש לתפעול מרכז איסוף;
 • תחזוקה של מכלי אצירה וחידושם בשל בלאי;
 • תחזוקה של מרכזי איסוף;
 • מחצית מעלויות פרסום המידע לציבור.
התקשרות עם גוף יישום מוכר:

אחראי לפינוי פסולת חייב להתקשר עם גוף יישום מוכר שימלא את חובות ההפרדה והאיסוף. נכון ל 04.2015 אושרו 2 גופי יישום מוכרים על ידי המשרד להגנת הסביבה, מ.א.י ואקומיוניטי

 • מימון הפעילות: גוף היישום המוכר יממן את עלות ההפרדה והאיסוף.
 • חוזה ההתקשרות: צריך להיות נוסח חוזה אחיד לאותו סוג לקוח המאושר מראש על ידי המשרד להגנ"ס כחלק מתהליך ההכרה בגוף היישום המוכר.

קישור לנוסח החוק המלא (סעיף 27)

קנסות וענישה:
בהתאם לחומרת העבירה ייתכן מאסר עד שנה או קנסות עד כ 600 אלש"ח לתאגיד ו - 300 אלש"ח לאדם. כמו כן חלה אחריות נושאי משרה בתאגיד ויש המשך תשלום על כל יום של הפרה נמשכת (פרקים ח' + ט' סעיפים 43-58).
פרסום מידע לציבור:

יש לפרסם את מרכזי האיסוף ומיקומם, מועדי הפינוי למכשירי חשמל גדולים, האפשרות להבאה והשלכה של ציוד במרכזי האיסוף ללא תמורה, נהלי הפרדת הפסולת ועוד. קישור לנוסח החוק המלא (סעיף 26 ז)

דיווחים תקופתיים למשרד להגנ"ס:

אחראי פינוי פסולת לא נדרש להעביר דיווחים תקופתיים למשרד להגנ"ס.

---------------

גופים לייעוץ ויישום חוק פסולת אלקטרונית:

חברה איש קשר טלפון מייל
אקומיוניטי
(גוף יישום מוכר)
רונן יואלי 072-3712251 ecommun@infospot.co.il
מאי
(גוף יישום מוכר)
אמנון שחרור 077-5001090 mai@infospot.co.il
ערנות
(מלווה ביישום החוק)
ערן בושארי 072-3713040 eranut@infospot.co.il

All Recycling
(איסוף וטיפול)

דולב מנו 072-3357514 arecycle@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>>
 

-------------------

קישורים רלוונטיים:


עמודי המדריך הבאים: