פסולת אלקטרונית | משווק ציוד אלקטרוני וסוללות
החוק מגדיר למשווק חובת שירות החזרת מוצר, שילוט ואחסון הפסולת ורישום הציוד הנמכר, כמו גם חובת התקשרות עם גוף יישום מוכר לפינוי הפסולת ועוד
  • מאת: מערכת infospot
  • עודכן בתאריך: 01/1/2020

החוק מפריד בין משווק לבין יצרן/יבואן של ציוד אלקטרוני וסוללות.

משווק: מי שמוכר ציוד וסוללות וכן מי שמספק ציוד וסוללות להפצה, לצריכה או לשימוש בישראל, במסגרת עסקו.

למשווק אין יעדי מיחזור ואין חובת דיווח למשרד להגנ"ס. 

חובות משווק:

תמצית הגדרות חשובות:

משווק: מי שמוכר ציוד וסוללות וכן מי שמספק ציוד וסוללות להפצה, לצריכה או לשימוש בישראל, במסגרת עסקו;
ציוד חשמלי ואלקטרוני: מוצר, ציוד או מכשיר המיועד לפעול באמצעות זרם חשמלי או שדה אלקטרומגנטי, שמיועד לשימוש במתח חשמלי שאינו עולה על 1,000 וולט בזרם חילופין או 1,500 וולט בזרם ישר. פירוט רשימת ציוד בתוספת הראשונה לחוק.
סוללה או מצבר: מקור של אנרגיה חשמלית הנוצרת מהתמרה ישירה של אנרגיה כימית, המורכב מתא סוללה ראשי אחד או יותר שאינו ניתן לטעינה, או מתא סוללה משני אחד או יותר הניתן לטעינה.
גוף יישום מוכר: חברה לתועלת הציבור הפועלת לשם קיום חובת היצרנים והיבואנים עפ"י חוק פסולת אלקטרונית. באחריות גוף היישום המוכר בין השאר: פינוי מיון וטיפול (כולל מיחזור) בפסולת אלקטרונית וסוללות מכל משווק, רשות מקומית או בית עסק שהתקשר עימו. כמו כן משתתף בהסברה ופרסום לציבור הרחב.

(להגדרות המלאות ראה סעיף 2 לחוק)

שירות החזרת מוצר:

משווק ציוד אלקט' נדרש לאפשר לקונה שירות החזרת מוצר, ללא תמורה, בעת רכישת מוצר חדש מאותו סוג (במועד אספקה או מכירה). דרישה זו לא חלה על סוללות ומצברים – אלא על ציוד אלקט' בלבד. קישור לנוסח החוק המלא (סעיף 30 א)

התקנת מיכלי החזרה:

משווק של סוללות ומצברים נדרש להתקנת מיכלי החזרה בכל נק' מכירה ולאפשר לכל יחיד שלא עוסק בפסולת להשליך פסולת סוללות ללא תמורה. (דרישה זו לא חלה על ציוד אלקט' – אלא על סוללות ומצברים בלבד). קישור לנוסח החוק המלא (סעיף 30 ב).

שילוט:

משווק נדרש להציג שילוט המפרט את אפשרות ההחזרה, את מיקום אזור ההחזרה ואת המגבלות לפי הוראות החוק. הדרישות הנ"ל חלות על נקודות מכירה, שירות ואתרי אינטרנט. קישור לנוסח החוק המלא (סעיף 30 ג).

אחסון פסולת אלקטרונית:

משווק נדרש לאחסן פסולת אלק' וסוללות עד למועד הפינוי על משטח אטום ונפרד מפסולת אחרת תוך הפרדה בין סוללות ושאר פסולת אלקט'. קישור לנוסח החוק המלא (סעיף 31).

רישום:

על משווק לנהל רישום של הפריטים שנמכרים על ידו כולל מידע כגון מספר הפריטים, סוג, משקל וקבוצת סיווג. המשרד להגנ"ס רשאי לעיין ברישום. קישור לנוסח החוק המלא (סעיף 33)

עלויות:

גוף היישום המוכר נושא בעלות אחסון ואיסוף/פינוי הפסולת מהמשווקים (סעיף 32.ב').

קנסות וענישה:
בהתאם לחומרת העבירה ייתכן מאסר עד שנה או קנסות עד כ 600 אלש"ח לתאגיד ו - 300 אלש"ח לאדם. כמו כן חלה אחריות נושאי משרה בתאגיד ויש המשך תשלום על כל יום של הפרה נמשכת (פרקים ח' + ט' סעיפים 43-58).
התקשרות עם גוף יישום מוכר:

משווק חייב להתקשר עם גוף יישום מוכר שיפנה את הפסולת האלקטרונית שנאספת אצלו. כיום יש 2 גופים מוכרים: אקומיוניטי ומאי.

  • מימון הפעילות: המשווק מממן את הפעילות  הרלוונטית של הגוף יישום המוכר.
  • חוזה ההתקשרות: צריך להיות נוסח חוזה אחיד לאותו סוג לקוח המאושר מראש על ידי המשרד להגנ"ס כחלק מתהליך ההכרה בגוף היישום המוכר.

 קישור לנוסח החוק המלא (סעיף 32)

פטור מדרישות החוק למשווק בהיקף זעיר:

מי נחשב משווק בהיקף זעיר? רק משווק העומד בכל תנאים הבאים יחד:

  1. מכר בשנה לא יותר מ - 1000 ק"ג ציוד חשמלי ואלקטרוני.
  2. מכר בשנה לא יותר מ - 25 פריטים המשויכים לקטגוריות 1+4 עפ"י החלוקה בתוספת הראשונה לחוק.
  3. מכר בשנה לא יותר מ - 200 פריטים המשויכים לקטגוריות 2,5,6 עפ"י החלוקה בתוספת הראשונה לחוק.
  4. לא מכר סוללות, מצברים ונורות.

מה היקף הפטור שמקבל משווק בהיקף זעיר? משווק בהיקף זעיר פטור מחובות החוק הנוגעות למשווקים (אין הפטור תקף לגבי סוללות, מצברים ונורות).

תקנות יצרן ויבואן בהיקף מוגבל ומשווק בגודל מזערי 2014

---------------

גופים לייעוץ ויישום חוק פסולת אלקטרונית:

חברה איש קשר טלפון מייל
אקומיוניטי
(גוף יישום מוכר)
רונן יואלי 072-3712251 ecommun@infospot.co.il
מאי
(גוף יישום מוכר)
אמנון שחרור 077-5001090 mai@infospot.co.il
ערנות
(מלווה ביישום החוק)
ערן בושארי 072-3713040 eranut@infospot.co.il

All Recycling
(איסוף וטיפול)

דולב מנו 072-3357514 arecycle@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>>
 

-------------------

קישורים רלוונטיים:


עמודי המדריך הבאים: