תקנות הבטיחות בעבודה (גיליון בטיחות, סיווג, אריזה, תיווי וסימון של אריזות), התשנח - 1998
  • מאת:
  • פורסם בתאריך: 30/3/1998

להורדת נוסח התקנות כקובץ

רשימת התיקונים המשולבים בנוסח זה

---------------------------- נוסח התקנות ------------------------------

תקנות הבטיחות בעבודה (גיליון בטיחות, סיווג, אריזה, תיווי וסימון של אריזות), התשנח - 1998 

(תיקון: תש"ס)                                                                                                 
בתוקף סמכות שר העבודה והרווחה לפי סעיפים 173 ו-216 לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל-1970 (להלן - הפקודה), וסמכות השר לאיכות הסביבה לפי סעיפים 10(3), 12 ו-13 לחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993 (להלן - חוק החומרים המסוכנים), ובהתייעצות עם שר הבריאות, שר החקלאות ושר התעשיה והמסחר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, לפי סעיף 48(א) לחוק-יסוד: הממשלה, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אנו מתקינים תקנות אלה:

1.  הגדרות 

(תיקון: תש"ס, תשס"ט)

בתקנות אלה -

"התקן" - הוראות תקן ישראלי - ת"י 2302 חלק 1 האלה:

(1)  פרק א'  סעיף 1.3.1 וסעיף 1.4;

(2)  פרק ג' - סעיפים 3.2 ו-3.3, פרק ד' ונספחים א', ב' ו-ג'.

"מחזיק במקום עבודה" - כל אחד מאלה:

(1)  בעל מקום העבודה;

(2)  המנהל בפועל את מקום העבודה;                                            

(3)  מי שבהשגחתו או בפיקוחו פועל מקום העבודה;

(4)  המנהל בפועל של תאגיד, אם המפעל מצוי בבעלות תאגיד;

"גליון בטיחות" SDS) Safety Data Sheet) - גליון המכיל מידע לגבי חומר מסוכן, תכונותיו והשפעתו, הסיכונים הנובעים ממנו ודרכי מניעתם;

"חומר מסוכן" - רעל כהגדרתו בחוק החומרים המסוכנים;

"מקום עבודה" - מקום עיסוק בחומר מסוכן;

"מפקח העבודה הראשי" - כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954;

"סוכן" - מי שעוסק בתיווך בין יצרן החומר המסוכן לבין מקבלו;

"עיסוק בחומר מסוכן" - עיבוד, ייצור, עריכת נסיונות ובדיקות, אריזה, אחסנה, שינוע, וכל   מלאכה אחרת שענינה טיפול בחומר המסוכן או עבודה באמצעות חומר מסוכן.

2.  מטרת התקנות

מטרת תקנות אלה היא שמירה על בטיחותם ובריאותם של העובדים בחומר מסוכן ושל הנמצאים בסביבתו, ועל איכות הסביבה.

3.  צירוף גליון בטיחות לחומר

(תיקון: תש"ס)

(א)  יצרן, יבואן, סוכן או משווק של חומר מסוכן -

(1)  יארוז או יוודא אריזת החומר, לפי הענין, בהתאם לדרישות התקן ויסמן את האריזה בהתאם לדרישות התקן;

(2)  יצרף אליו גיליון בטיחות.

(ב)  מחזיק במקום עבודה יחזיק ברשותו גליון בטיחות של כל חומר מסוכן שמקום העבודה עוסק בו; העתק מהגליון יוחזק במקום נגיש ובהישג ידם של העובדים במקום העבודה.

(ג)  עובד במקום עבודה המופקד על קבלת חומר מסוכן במקום העבודה מאחד מהמנויים בתקנת משנה (א), יוודא כי לחומר המסוכן צורף גליון בטיחות.

4.  גליון בטיחות

(א)  גליון בטיחות ימולא לפי ההנחיות בתוספת ויכיל מידע בדבר הרכב החומר המסוכן, הסיכונים הכרוכים בו, הפעולות שיש לעשות כדי למנוע את נזקיו והפעולות שיש לנקוט במקרה שאירע נזק כתוצאה ממנו, לפי הענין, הכל כמפורט להלן:

(1)  זיהוי החומר המסוכן וזהות היצרן, היבואן הסוכן או המשווק, לפי הענין;

(2)  זיהוי מרכיבי החומר המסוכן;

(3)  סיכוני החומר המסוכן;

(4)  הוראות עזרה ראשונה;

(5)  נוהל כיבוי אש;

(6)  אמצעי זהירות;

(7)  טיפול ואחסנה;

(8)  אמצעים לצמצום חשיפה ומיגון אישי;

(9)  תכונות פיסיקליות וכימיות;

(10)  יציבות וריאקטיביות;

(11)  רעילות (מידע טוקסיקולוגי);

(12)  מידע סביבתי;

(13)  דרכי סילוק חומר מסוכן;

(14)  שינוע;

(15)  חקיקה ותקינה;

(16)  מידע אחר.

(ב)  גליון בטיחות יוכן על סמך המידע המעודכן ביותר ויהיה כתוב בעברית או באנגלית.

(ג)  גליון בטיחות יעודכן כאמור בתקנה 5 לאור כל מידע מהותי חדש ביחס לחומר המסוכן הנוגע לבטיחות, לבריאות ולאיכות הסביבה.

(ד)  מידע המהווה סוד מסחרי או מקצועי יכול שלא יימסר ובלבד שיימסר מידע  שיאפשר טיפול בטוח בחומר לשם שמירה על שלומם ובריאותם של העובדים במקום העבודה, על הבטיחות ועל איכות הסביבה.

(ה) בסוף כל גליון בטיחות תירשם הצהרה "המידע המוצג בגליון נכתב בהסתמך על מיטב הידע והנסיון העכשווי".

5.  עדכון הגליון

יצרן, יבואן, סוכן או משווק ישלח גליון בטיחות מעודכן כאמור בתקנה 4(ג) לכל עוסק בחומר מסוכן שקיבל ממנו חומר כאמור בשנים-עשר החודשים שקדמו לעדכון, אם נתברר לו מידע מהותי חדש הנוגע לחומר המסוכן והעלול להשפיע על בריאותו או בטיחותו של העוסק בו, או על איכות הסביבה.

6.  טיפול בחומר מסוכן והדרכת עובדים 

(תיקון: תש"ס, תשס"ט)

(א)  עוסק בחומר מסוכן יפעל לפי הוראות גליון הבטיחות והוראות תווית הסימון.

(ב)  מחזיק במקום עבודה, או מי שפועל מטעמו יביא בפני העובדים את תוכן הגליון של כל חומר מסוכן שבמקום העבודה כאמור תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט-1999, וימסור להם עותקים משלהם, לפי בקשתם.

7.  סייג לתחולה 

(תיקון: תש"ס)

(א)  תקנות אלה לא יחולו על -

(1)  חומר מסוכן בכמויות או בריכוזים הפטורים כאמור בתקנה 2 לתקנות החומרים המסוכנים (סיווג ופטור), התשנ"ו-1996;

(2) מזון כהגדרתו בפקודת בריאות הציבור (מזון) (נוסח חדש), התשמ"ג-1983;

(3)  "סמי מרפא" ו"רעל רפואי כהגדרתם בפקודת הרוקחים (נוסח חדש), התשמ"א-1981 (להלן - פקודת הרוקחים);

(4) מוצרים כהגדרתם בפרק ז1 לפקודת הרוקחים, המכילים חומרים מסוכנים כאמור באותו פרק, הנמכרים לציבור לשימוש ביתי והמסומנים באופן המאפשר למשתמש בהם לנקוט אמצעי הזהירות מפני הסיכונים הטמונים בהם.

 (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א) -

(1)  יצרן, סוכן, יבואן או משווק, ימציא גליון בטיחות למקבל חומר מסוכן מהמפורטים בפסקאות (1), (2) או (4) בתקנות משנה (א), לפי דרישתו;

(2) מפקח העבודה הראשי רשאי לדרוש בכתב מאת יצרן, סוכן, יבואן או משווק לספק גליון בטיחות למקבל חומר מסוכן שנתברר כי הוא גורם לסיכון מיוחד.

8.  שמירת דינים

אין בתקנות אלה כדי לגרוע מכל דין שענינו שמירה על בריאות ובטיחות העובדים והציבור ועל איכות הסביבה.

9.  תחילה     

תחילתן של תקנות אלה שישה חודשים מיום פרסומן.

ב' באדר תשנ"ח (3 במרס 1998)

תוספת

לצפייה בתוספות לתקנות לחץ כאן [pdf]

 

                       רפאל איתן                           אליהו ישי       

                השר לאיכות הסביבה           שר העבודה והרווחה

                                 ---------- סיום נוסח התקנות --------

 

פרסומים נוספים של התקנות - להורדה כקובץ

  1. רשומות, משרד המשפטים, קובץ תקנות 5888, התשנ"ח (30.03.1998), עמ' 560.
  2. נוסח התקנות כפי שהוא מפורסם במשרד להגנת הסביבה
  3. נוסח התקנות בגרסת PDF (עריכה ע"י infospot)

 תיקונים המשולבים במסמך זה

  1. קובץ תקנות 6021, התש"ס (28.2.2000), עמ' 351
  2. קובץ תקנות 6759, התשס"ט (26.2.2009), עמ' 572
 
תוכן עניינים