חקיקה חדשה: ביצוע עבודות למניעת זיהום שפכים ממפעלים
רשות המים ממשיכה לפרסם חקיקה חדשה לעניין הגדרת סמכויות תאגידי המים מול המפעלים. הפעם, פורסמו כללים המפרטים את הסמכויות לביצוע עבודות במקרים של זיהום שפכים
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 13/11/2014

בימים האחרונים פורסמו כללי תאגידי מים וביוב (ביצוע עבודות למניעת זיהום), התשע"ה- 2014 בהם מפורטות סמכויות תאגידי המים מול: בעלי קרקעות שברשותם בורות ספיגה, בתי בד ומול מפעלים - במקרים הדורשים ביצוע עבודות למניעה או טיפול בזיהום.

בורות ספיגה

בפרק הראשון, המתייחס לאותם בעלי קרקעות (מעטים) שעדיין לא מחוברים לרשת הביוב וברשותם בורות ספיגה, נקבע כי תאגיד מים רשאי לדרוש מהם להגיש לו תוכנית סניטרית לעניין התחברות לרשת הביוב. אם התוכנית שתוגש תידחה ע"י התאגיד 3 פעמים, התאגיד יהיה רשאי לקבוע בעצמו תוכנית חלופית. בכל מקרה, את התוכנית המאושרת יידרש בעל הקרקע לבצע בעצמו לצורך חיבורו למערכת הביוב, ולדאוג להסיר ולאטום את בור הספיגה.

מפעלים

בפרק השלישי, העוסק בסמכויות תאגידי מים מול מפעלים ומהווה מעין הרחבה לכללי תאגידי המים (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) 2014 שפורסמו רק לפני מספר חודשים, מופיע פירוט לגבי הפעולות שתאגיד המים יכול לדרוש ממפעל:

הפעולות הן:

 • ביצוע טיפול מקדים בשפכי התעשייה המוזרמים מהמפעל אל מערכת הביוב.
 • ניטור שפכי התעשייה המוזרמים מהמפעל אל מערכת הביוב, לרבות לגבי אופן הניטור, מיקומו ותדירותו.
 • דיווח על תוצאות הניטור.
 • דיווח על שינוי שחל בספיקות או באיכות השפכים במידה והוא עשוי להשפיע על תקינות מערכת הביוב או על איכות הקולחים או הבוצה שהיא מייצרת.

בנוסף, אם תאגיד מים מוצא כי מפעל בתחומו הפר את החוק לעניין זה, הוא רשאי להורות לו לבצע את הפעולות הבאות:

 • הפרדת מערכות ביוב משותפות לכמה מפעלים בתחום המקרקעין.
 • התקנת מערכת מים או ביוב חדשה במקרה בו אין מערכת ביוב, או חיבור מערכת המים והביוב הקיימת למערכות המים של תאגיד המים.
 • שינוי או תיקון את מערכת המים והביוב.
 • התקנת מד–שפכים.
 • התקנת תא לדיגום השפכים.

עם זאת, מדגישים הכללים, על תאגיד המים לקחת בחשבון את אופיו של המפעל ואת מבנהו, את הנזקים הנגרמים מהמצב הקיים והעלות למפעל הנדרשת למניעת הנזקים, כל זאת לפני שהיא דורשת ממנו לבצע אחת או יותר מהפעולות הללו. בנוסף, יוכל המפעל להגיש את טיעוניו לפני אישור סופי של ההחלטה בגינו.

לסיום, אם מפעל אינו מבצע את הפעולות שתאגיד מים דרש ממנו, האחרון יורשה לבצע את העבודות בעצמו בתנאי שיעדכן בכך מראש את המפעל. במקרה כזה העלות הישירה של העבודות תחול על המפעל בתוספת מרבית של 7 אחוזי תקורה.

הכללים נכנסים לתוקף באופן מיידי. 

קישורים רלוונטיים:

 1. נוסח כללי תאגידי מים וביוב (ביצוע עבודות למניעת זיהום), התשע"ה- 2014
 2. נוסח כללי תאגידי המים (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) 2014
 3. שינוי בהוראות החוק בעניין שפכי מפעלים – ידיעה מה 14.07.14 infospot.
 4. פורסמו הבהרות לכללי תאגידי המים החדשים בנושא שפכי מפעלים – ידיעה מה -27.10.14
 5. עמוד ראשי - שפכים תעשייתיים