מדיניות והנחיות חדשות לקרקעות מזוהמות
המשרד להגנ"ס מפרסם את המדיניות החדשה לעניין טיפול בקרקעות מזוהמות ומשפר את הוודאות בתחום באמצעות פרסום רשימת מסמכי הנחיות המפרטת אילו הנחיות פעילות כיום, אילו הנחיות ייצאו מתוקף בקרוב ואילו הנחיות חדשות צפויות להתפרסם. במקביל מתפרסמים 4 מסמכי הנחיות חדשים להערות הציבור
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 01/2/2015

בהמשך לפרסומנו לפני כחודש אודות550  העסקים שיחויבו לבצע סקר זיהום קרקע בעקבות מדיניות חדשה הצפויה להתפרסם בקרוב, כעת, האגף לקרקעות מזוהמות במשרד להגנ"ס מפרסם את מסמך המדיניות החדש, ובמקביל יוצא במהלך מתבקש של ריענון וחידוש מסמכי ההנחיות בתחום זיהום קרקע, זאת באמצעות פרסום רשימה המאגדת את כלל ההנחיות - אלה הקיימות ואלה הצפויות להיכנס לתוקף בעתיד הקרוב. 4 נהלים מעודכנים/חדשים פורסמו בנוסף כטיוטה להערות הציבור. להלן תמצית השינויים והחידושים:

מסמך המדיניות החדש:

"עקרונות המדיניות בתחום מניעת זיהום קרקע והטיפול במזהמים בקרקע" - המדיניות החדשה, אשר טיוטה שלה פורסמה לפני מספר חודשים להערות הציבור, מפורסמת כעת בנוסח סופי. מדיניות זו מהווה תחליף להצעת חוק קרקעות מזוהמות המוקפא בתהליכי חקיקה מאז שנת 2011. המדיניות החדשה עוסקת בין השאר בנושאים הבאים:

 1. דרישה לטיפול בקרקע החשודה בזיהום ע"פ סוג פעילות תעשייתית: במטרה לעשות שימוש מושכל ויעיל במשאבי המשרד להגנ"ס, המדיניות החדשה ממקדת את הטיפול בקרקעות בעלות פוטנציאל רב יותר לזיהום לפי סוג הפעילות התעשייתית, על פי חלוקה ל - 3 קבוצות:

  * ניתן להגדיל ע"י לחיצה על הטבלה
  בנוסף, תיתכן דרישה פרטנית מצד המשרד להגנ"ס, לכל עסק, בלי קשר לסוג הפעילות, בהתקיים חשד להימצאות חומר מזהם בקרקע + סיכון, המצדיקים תחילת סקירה של האתר.
 2. טיפול באתר חשוד בזיהום קרקע: פירוט התהליך הכולל את השלבים הבאים:
  1. סקר היסטורי (phase I): אישוש או שלילת זיהום קרקע וסיכון תוך זיהוי מקורות אפשריים לזיהום של הקרקע בהווה ובעבר, לרבות מיקומם והיקפם, וזיהוי החומרים המזהמים שנעשה בהם שימוש. עמוד מידע מפורט על סקר היסטורי.
  2. סקר קרקע, גז קרקע, מים: איתור ומיפוי של זיהום קרקע באתר הנבדק, בין השאר על ידי לקיחת דגימות קרקע, גז קרקע, מים.
  3. סקר סיכונים אופציונלי (IRBCA): ברירת המחדל לערכי הסף לטיפול בקרקע מזוהמת הם ערכי סף ראשוניים למזהמים בקרקעות, 2004. אלטרנטיבה לשימוש בערכי סף אלה, הנחשבים למחמירים, הוא פרוטוקול IRBCA המבוסס על סקר סיכונים.
  4. טיפול במזהמים: שתי אפשרויות: על ידי טיפול בקרקע או על ידי אמצעי הפחתה פיזיים החוסמים את החשיפה למזהמים.
  5. סיום הטיפול, מעקב וניטור להמשך: לאחר ביצוע בדיקות מוודאות לפי הנדרש, ייתן המשרד אישור בכתב [NFA]. אישור זה יכול להיות מותנה בתנאים, לרבות ביצוע תקופתי או מתמשך של בדיקות, ניטור ודיגום בקרקע.
 3. שילוב סקירה וטיפול במזהמים בקרקע בהליכי תכנון ובניה: בנוסף לדרישות המשרד להגנ"ס מעסקים, המשרד מפרט באלו תוכניות והיתרים תשולב בדיקת הקרקע בהליכי התכנון והבנייה ומה עקרונות תהליך הבדיקה והניתוח הסביבתי במסגרת שלבי התכנון.
 4. דגשים נוספים במסמך המדיניות:
  1. הנחיות למניעת זיהום קרקע בפעילות שוטפת
  2. דיווח ונקיטת פעולות מיידיות במקרה של אירוע זיהום
  3. אופן קביעת ועדכון ערכי הסף
  4. פירוט שיטות דיגום ואנליזה לפי סוג המזהמם
  5. פרסום ויידוע הציבור

5 מסמכים הצפויים להתעדכן או להיכנס לתוקף במרץ 2015:

1. עדכון מסמך - הנחיות לביצוע סקר היסטורי (phase 1):

אודות המסמך: השלב הראשון לאישוש או שלילה של זיהום קרקע הינו ביצוע סקר היסטורי (לרוב ללא דיגום) הכולל איסוף של מידע, מסמכים ונתונים אודות האתר הנחשד וסביבתו ולגבי הפעילות המתקיימת בו בהווה ובעבר. המידע משמש כבסיס לתכנון שלב חקירת הקרקע ושלב הטיפול בזיהום במידה וקיים. סקר זה מהווה גם בסיס להליכי תכנון ובניה כגון קביעת ייעוד ושימושי קרקע וכן הליכי מכירה ומיזוג של חברות ונכסים, בין היתר, במסגרת בדיקות נאותות.
סטטוס: המסמך הקיים כיום "איסוף נתונים ראשוני לקרקעות החשודות כמזוהמות (1 phase)" צפוי לצאת מתוקף בחודש מרץ ובמקומן ייכנסו הנחיות חדשות שפורסמו כעת כטיוטה להערות הציבור. – קישור למסמך הטיוטה

2. מסמך חדש - IRBCA הנחיות לביצוע סקר סיכונים מזהמים בקרקעות:

כפי שפרסמנו בעבר, הפרוטוקול מציע אלטרנטיבה לערכי הסף הכלליים בהם משתמשים כיום לקביעת מידת הזיהום של הקרקע. לפרטים נוספים אודות מסמך זה.
סטטוס: פורסמו בספטמבר 2014 כטיוטה להערות הציבור – קישור למסמך הטיוטה

3. מסמך חדש - הנחיות מקצועיות לשימוש ב- MIP - Membrace Interface Probe למדידות שדה:

אודות המסמך: בביצוע חקירות קרקע ניתן לעשות שימוש בטכנולוגיות עזר שונות המאפשרות אפיון ראשוני ונגיש של הקרקע והמזהמים הקיימים בה. מסמך זה מפרט את האופן בו יש להשתמש במכשיר Membrace Interface Probe - MIP, המשמש לסריקה ואיתור מזהמים בתת הקרקע. שימוש במכשיר MIP נועד לשיפור ה: איתור, מיפוי וזיהוי מקורות או מוקדי זיהום באתר, תיחום הזיהום אופקית ואנכית ויצירת תמונה תלת ממדית של פריסת הזיהומים. כמו כן, מאפשר השימוש במכשיר גם ניתוח הליתולוגיה של הקרקע.
סטטוס: פורסם כעת כטיוטה להערות הציבור – קישור למסמך הטיוטה.

4. מסמך חדש - הנחיות מקצועיות לשימוש ב - PID - Photo Ionization Detector למדידות שדה:

אודות המסמך: ההנחיות מפרטות את האופן בו יש להשתמש במכשירים מסוג  Photo Ionization Detector - PID או Flame ionization Deterctor - FID, המשמשים לסריקה ואיתור מזהמים בתת הקרקע. המכשירים הללו מאפשרים בדיקה איכותית (שאינה כמותית) המצביעה באופן יחסי על נוכחות גזים נדיפים בדגימת הקרקע. בדיקה זו מסייעת גם בקבלת ההחלטות לגבי סוג האנליזות שיש לבצע בדגימות הקרקע שיישלחו למעבדה. היתרונות והחסרונות של כל אחד מהמכשירים מפורטים גם הם.
סטטוס: פורסם כעת כטיוטה להערות הציבור – קישור למסמך הטיוטה.

5. מסמך חדש - הנחיות לדיגום ערימות וסקר מוודא:

אודות המסמך: הצורך לאפיין ערמות קרקע קיים במגוון אתרים בהם מתקיימות או התקיימו פעולות חפירה. מגוון זה כולל עבודות שיקום קרקע באתרים מזוהמים, חפירה באתרי בניה, חפירה באתרים תעשייתיים בהם מתבצעות עבודות תיקון והחלפת תשתיות, פעולות חירום ועוד. ערמות קרקע הנדרשות לאפיון יכולות להיות שונות מאוד בנפחן, ברמות הזיהום שבהן, בגילן, במקורן ובהיקף המידע הקיים אודות הזיהום בהן. המסמך מתייחס להכנת תכנית חפירה ודיגום ערימות כאשר הקרקע נסקרה במסגרת חקירת קרקע (סקר היסטורי, סקר קרקע וסקר גז קרקע) ונמצא כי נדרשים חפירה וטיפול. המסמך מתייחס גם לערימות שנחפרו בעבר מבלי שנערך לגביהן סקר מקדים.
סטטוס: פורסם כעת כטיוטה להערות הציבור – קישור למסמך הטיוטה.


4 מסמכים הצפויים להיכנס לתוקף במהלך שנת 2015 (טרם פורסמה טיוטה):

 1. הנחיות לאיטום ומיגון מבנים בפני חדירת מזהמים נדיפים
 2. הנחיות ליישום מודל תפיסתי של אתר (CSMConceptual Site Modeling)
 3. הנחיות לטיפול בקרקעות מזוהמות בשיטתSVE - Soil Vapor Extraction
 4. קריטריונים לשימוש בטכנולוגיות לטיפול במזהמי קרקע

2 מסמכים הצפויים להתעדכן במהלך שנת 2016 (טרם פורסמה טיוטה):

 1. הנחיות לביצוע סקר גז קרקע אקטיבי (עדכון הנחיות קיימות משנת 2013)
 2. הנחיות לביצוע סקר גז פאסיבי (עדכון הנחיות קיימות משנת 2012)

רשימת ההנחיות המקצועיות של המשרד להגנ"ס בנושא קרקעות מזוהמות, 01.2015 המשרד להגנ"ס [pdf]

האחראי לריענון הנהלים והמדיניות בתחום זיהום קרקעות הוא אבי חיים, ראש אגף שפכי תעשייה, דלקים וקרקעות מזוהמות שנכנס לתפקידו בשנת 2014.

-------

קישורים רלוונטיים:

 1. למידע נוסף על זיהום קרקע - מדריך יישום קרקעות מזוהמות
 2. מסמך עקרונות המדיניות בתחום מניעת זיהום קרקע והטיפול במזהמים בקרקע, 01.2015, המשרד להגנ"ס [pdf]
 3. רשימת ההנחיות המקצועיות של המשרד להגנ"ס בנושא קרקעות מזוהמות, 01.2015 המשרד להגנ"ס [pdf]
 4. IRBCA  - טיוטה להנחיות לביצוע סקר סיכונים מזהמים בקרקעות, 08.2014 המשרד להגנ"ס [pdf]
 5. טיוטה להנחיות מקצועיות לשימוש ב- MIP - Membrace Interface Probe למדידות שדה, 01.2015, המשרד להגנ"ס [pdf]
 6. טיוטה להנחיות מקצועיות לשימוש ב - PID - Photo Ionization Detector למדידות שדה, 01.2015, המשרד להגנ"ס [pdf]
 7. טיוטה להנחיות לדיגום ערימות וסקר מוודא, 01.2015, המשרד להגנ"ס [pdf]
 8. 550 עסקים יחויבו לבצע סקר זיהום קרקע: מדיניות חדשה צפויה להתפרסם בקרוב, 12.2014, infospot
 9. IRBCA פרוטוקול חדש לקביעת ערכי סף לזיהום קרקע יפורסם בקרוב, 01.2015, infospot
 10. המשרד להגנ"ס: נפסול פעולות שיקום קרקע מזוהמת שלא תתואם מראש, ידיעה מה- 20.01.2015, infospot

ספקים לטיפול בזיהום קרקע:

חברה איש קשר טלפון מייל
LDD ד"ר רפי מנדלבאום 072-3712254 Ldd@infospot.co.il
WINDEX דורון בכר 054-9360419 windex@infospot.co.il
קומפוסטאור ליאת גרוס 072-3719906 compost@infospot.co.il
איזיטופ טל אביטוב 072-3712248 easytop@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>
תגיות: זיהום קרקע , סקר היסטורי , סקר סיכונים , מדיניות קרקעות מזוהמות , המשרד להגנת הסביבה ,