הקלות בכללי שפכי מפעלים
פורסם תיקון מוצע לכללי שפכי מפעלים ובהם החרגה של עסקים בעלי השפעה נמוכה על מערכת הביוב, הסרה של פרמטרים לא רלוונטיים מדרישות הדיגום והקלה בחיוב בגין שפכים חריגים או אסורים. הפרטים לפניכם
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 10/11/2016

רשות המים פרסמה השבוע 2 טיוטות להערות הציבור:

 1. תיקון כללי שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב. המפורט בידיעה זו.
 2. שינוי תעריף שפכים אסורים – מפורט בידיעה נפרדת - קישור.

כללי תאגידי מים וביוב – שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב

כללי שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב מסדירים את רשימת החומרים וערכי הסף המותרים להזרמה למערכת הביוב העירונית ובהתאם את ההגדרה של שפכים חריגים ושפכים אסורים. בנוסף, הכללים מסדירים את הניטור והדיגום של שפכי המפעלים מול תאגיד המים האזורי ועוד.

לפני כחצי שנה, דיווחנו על התיקון האחרון שנערך בכללי שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב.

להלן תמצית התיקונים המוצעים עתה:

הקלה בחיוב בגין שפכים חריגים או אסורים

במקרים בהם נמצאו בדיגום שפכים חריגים ו/או שפכים אסורים שאינם מייצגים את איכות השפכים השגרתית במפעל (כלומר לא היו בדיגום הקודם), מוצע לקבוע כי המפעל יחויב על מחצית מתקופת החיוב או 45 יום לפי התקופה הקצרה מבינהם. כיום, החיוב הוא עבור התקופה שחלפה ממועד הדיגום האחרון לפי תכנית הניטור או תקופה של 90 ימים.

הבהרות של הגדרות שפכים אסורים

במסגרת התיקון המוצע, יש מספר שינויים קלים בהגדרות של שפכים אסורים:

 • pH: מוצע להוסיף שמפעל רשאי לחרוג מהערך הקבוע ל pH בהתאם להוראת סעיף 4 בתקנות המים מניעת זיהום מים) ערכי הגבה של שפכי תעשיה)2003.
 • ריכוז VSS: מוצע לקבוע שהחריגה ביחס ל TSS\VSS תחול רק על ערכי TSS הנחשבים שפכים חריגים. תיקון זה בא לדייק את החיובים בעד חריגה מהיחס, במיוחד במקרים בהם שיפור באיכות השפכים כתוצאה מהימצאות מתקן קדם טיפול עלול להביא לתוצאה הפוכה, קרי, דווקא לחריגה מהיחס.

החרגה של עסקים בעלי השפעה שולית והסרה של פרמטרים מדרישות הדיגום

במסמך מוצע להחריג אולמות אירועים, מסעדות, קניונים ומכבסות בעלי צריכת מים נמוכה והסרה של פרמטרים מדרישות הדיגום לענפים ספציפיים מסיבות שונות. תמצית התיקונים:

 • החרגת אולמות אירועים, מסעדות וקניונים שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ – 5 מ"ק ליום אשר הוכיחו לתאגיד המים כי הם מטפלים טיפול נאות בשפכיהם – כך שלא יצטרכו לעבור דיגום וכו'. תיקון זה בא להסיר את אותם עסקים אשר השפעתם על מערכת הביוב הינה מינורית בהינתן שהם מטפלים באופן נאות בשפכיהם.
 • הסרת דרישות דיגום של VOC ו SVOC משורה של ענפי פעילות ובנוסף הסרה של דיגום BTEX ו- MTBE מענף תחנות הדלק. מסתבר שלפרמטרים אלה אין עדיין ערכי סף המותרים להזרמה למערכת הביוב ולכן אין טעם לדגום אותם.
 • החרגה של מכבסות בעלי צריכת מים קטנה מ 2 מ"ק מדרישות הדיגום והסרה של דיגום פרמטרים VSS ו – VOC
 • הוספה של דיגום שמנים ושומנים מענף בתי המלון (שהושמטה בעקבות טעות סופר) והסרה של דיגום VSS.

נושאים נוספים המטופלים במסמך החדש

 • התייחסות לאופן חיוב תעריפי שפכי מפעלים ב"מפעל משותף" דוגמת קניון, אזורי מסחר מעורבים בהם יש בעל מד מים ראשי או מד משויך ובו מספר מפעלים/עסקים.
 • מועד הגשת תוכנית הניטור הדו-שנתית לשפכים התעשייתיים שמכין תאגיד המים לכל מפעל רלוונטי – מוצע כי היא תוגש ככל הניתן בסוף השנה הקלנדרית, לשם אחידות. בנוסף יש התייחסות לתהליך תיאום של תוכנית הניטור בין תאגיד המים למפעיל המט"ש הרלוונטי.

הערות ניתן לשלוח לדוא"ל council@water.gov.il עד לתאריך 21.11.2016 בשעה 12:00

נוסח התיקון המלא לכללי שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב.

-------

קישורים רלוונטיים:

 1. תיקון כללי שפכי מפעלים בעקבות בג"ץ התאחדות התעשיינים, 04.04.2016
 2. מבול של הערות על הטיוטא לחישוב תעריפי שפכים אסורים, 08.06.2016
 3. תיקון נוסף בכללי שפכי מפעלים, 28.06.2015
 4. שינוי בתעריפי שפכים אסורים, 17.06.2015
 5. רשות המים שוקלת הגמשת כללי שפכי מפעלים, 8.6.2015
 6. מידע נוסף על שפכים תעשייתיים |infospot 

------------

חברות לטיפול בשפכים תעשייתיים: