תיקון תעריפי שפכים אסורים
לאחר סבב של הערות ציבור ושימוע בהם התקבלו המון הערות, רשות המים מפרסמת שוב את הטיוטא של תיקון תעריפי שפכים אסורים, להערות הציבור. מה השתנה בטיוטה?
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 10/11/2016

רשות המים פרסמה השבוע 2 טיוטות להערות הציבור:

 1. שינוי תעריף שפכים אסורים – מפורט בידיעה זו.
 2. תיקון כללי שפכי מפעלים  - מפורט בידיעה נפרדת - קישור.

כללי תאגידי מים לתעריפים בגין הזרמת שפכים אסורים

כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב( מסדירים את תעריפי התשלום של מפעלים בגין הזרמת שפכים אסורים. נזכיר כי בניגוד לשפכים חריגים אותם ניתן להזרים למערכת הביוב (חלקם מחויבים בקבלת אישור), שפכים אסורים, כשמם, אסורים להזרמה למערכת הביוב בכל מקרה ולכן כשהם מתגלים בדיגום של שפכי המפעל, התשלום בגין הזרמתם מאוד גבוה. שפכים אסורים ושפכים חריגים מוגדרים על פי סוג וריכוז המזהמים כפי שמופיע בכללי שפכי מפעלים המוזרמים לביוב 2014

.

תזכורת | מדוע משנים את תעריף השפכים האסורים?

התעריף בגין הזרמת שפכים אסורים אינו קנס או עיצום כספי אלא תעריף מוגדל האמור לשקף את העלויות הנוספות שיש לרשויות (בעיקר לתאגיד המים) בגין הנזק/טיפול מיוחד שנגרם כתוצאה מהזרמת השפכים האסורים למערכת הביוב העירונית.

השיטה שהייתה קיימת עד היום לחישוב תעריף שפכים אסורים, לא הייתה מספיק מדויקת. בנוסף, בעבר דיווחנו כי התאחדות התעשיינים הגישה עתירה לבג"ץ נגד רשות המים בדרישה לבטל את הכללים, בין השאר בגלל הבעיות באופן חישוב תעריפי השפכים האסורים.

לפני כחצי שנה, רשות המים פרסמה להערות הציבור נוסח מוצע לשינוי תעריפי שפכים אסורים אשר זכה להערות רבות בעקבותיו התקיים שימוע בע"פ. בעקבות ההערות שהתקבלו והשימוע, נערכו מספר שינויים בטיוטה שהרשות מפרסמת כעת שוב להערות הציבור וכן למסמך המתודולוגיה הנלווה.

תמצית השינויים ביחס לטיוטה הקודמת

אחד הנושאים המטופלים בטיוטה החדשה הוא שיעור השפכים האסורים מכלל שפכי התעשייה. במקום לקבוע זאת לפי שיעור דגימות הוחלט לבדוק את כמות השפכים האסורים בפועל. לכן, לפי בדיקה שנערכה ב-20 תאגידי מים וביוב, שיעור השפכים האסורים בפועל עומד על כ- %37 מסך שפכי התעשייה, חלף %50 שנקבעו בטיוטה הקודמת. התחשיבים והתעריפים תוקנו בהתאם.

בנוסף, עודכן אופן קביעת החיוב במקרה של הימצאות מספר מזהמים בריכוזים אסורים. כך, בגין יצירת סתימות בצנרת ונזקים לתחנות שאיבה נקבע החיוב לפי הגבוה מבין חיובי הנזק. בגין קיצור אורך חיי מרכיבי ההולכה, שבהם כל אחד מהמזהמים גורם לנזק מתמשך ומצטבר, נקבע חיוב מצרפי, יחד עם הגבלה מרבית של 40 ₪ למ"ק. זאת, למעט מקרים המפורטים במסמך.

נושאים נוספים המטופלים במסמך החדש

 • הפחתה של כמות שפכי התעשייה המוזרמת לים ולנחלים
 • ביטול חיוב בתעריף בגין שפכים המכילים ריכוז סולפאט של עד 500 מג"ל
 • חישוב העלייה בקורוזיה בגין סולפיד
 • תיקון פרמטרים בתחשיב העלויות של סולפיד, סולפאט וערך הגבה
 • עדכון אופן חישוב הנזק הנגרם כתוצאה מערכי הגבה [pH] אסורים
 • הבהרה לפרמטרים BOD/COD ו- VSS/TSS
 • עדכון ההנחות בחישוב עלויות לטיפול נוסף במט"ש
 • עדכון מתודולוגיית החישוב של עלויות מניעת הנזק הנגרם לבוצה
 • עדכון נוסחת חישוב עלויות טיפול במלחים

הערות ניתן לשלוח לדוא"ל council@water.gov.il עד לתאריך 21.11.2016 בשעה 12:00

-------

מסמכים רלוונטיים:

 1. נוסח התיקון המלא לכללי תאגידי מים (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב). רשות המים [pdf]
 2. מסמך מתודולוגיה בקביעת תעריפים בעד הזרמה של שפכים אסורים, רשות המים [pdf]

קישורים רלוונטיים:

 1. תיקון כללי שפכי מפעלים בעקבות בג"ץ התאחדות התעשיינים, 04.04.2016
 2. מבול של הערות על הטיוטא לחישוב תעריפי שפכים אסורים, 08.06.2016
 3. תיקון נוסף בכללי שפכי מפעלים, 28.06.2015
 4. שינוי בתעריפי שפכים אסורים, 17.06.2015
 5. רשות המים שוקלת הגמשת כללי שפכי מפעלים, 8.6.2015
 6. מידע נוסף על שפכים תעשייתיים |infospot

------------

חברות לטיפול בשפכים תעשייתיים: