המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 10309
כותרת:
טיפול בפסולת אריזות
סוג הפריט:
מכרז
גוף מפרסם :
מועצה מקומית קדימה צורן
תאריך סגירה:
17/12/2023
תמצית מכרז:

טיפול בפסולת אריזות
מועד אחרון להגשה: 17/12/2023 בשעה: 12:00
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של המועצה המקומית קדימה צורן ולפעול על-פיהם

קישור למודעת הפרסום: