פסולת אריזות

פסולת אריזות | תקציר
החוק להסדרת הטיפול באריזות, מחייב יצרנים ויבואנים של אריזות ומוצרים ארוזים לאסוף ולטפל בפסולת אריזות על פי יעדי מיחזור שנתיים מסך המכירות שלהם. בנוסף החוק מגדיר את חובות הרשויות המקומיות, בתי העסק ועוד.
 • מאת: מערכת infospot
 • עודכן בתאריך: 01/1/2020

החוק להסדרת הטיפול באריזות, מחייב יצרנים ויבואנים של אריזות ומוצרים ארוזים לאסוף ולטפל בפסולת אריזות על פי יעדי מיחזור שנתיים מסך המכירות שלהם (כאחוז ממשקל האריזות שנמכרו) החל משנת 2012. על מנת לעמוד ביעדי המיחזור, יצרן/יבואן צריך להתקשר עם "גוף מוכר" ולממן את כל פעילותו. ה"גוף המוכר" אחראי להפרדה, איסוף ופינוי של הפסולת מרשויות מקומיות, ולאחר מכן טיפול בפסולת (מיחזור, השבה, הטמנה). בנוסף החוק מגדיר את חובות הרשויות המקומיות, בתי העסק ועוד.

כיום קיים רק ארגון אחד אשר קיבל אישור מהמשרד להגנ"ס לתפקד כ"גוף מוכר" - ת.מ.י.ר (תאגיד מיחזור יצרנים בישראל). גוף זה מתקשר עם היצרנים והיבואנים, מקבל מהם מימון ולפי נתוני המכירות של אריזות ומוצרים ארוזים של אותם יצרנים/יבואנים נקבעים יעדי המיחזור כאחוז ממשקל האריזות במכירות. במקביל, על מנת לעמוד ביעדי המיחזור, ה"גוף המוכר" מתקשר עם רשויות מקומיות על מנת להפריד, לאסוף ולפנות פסולת אריזות למיתקני מיחזור והטמנה. התשלום מהיצרנים והיבואנים הוא שמממן את הפעילות ברשויות המקומיות.

מספר גופים נוספים ניסו לקבל במשך השנים אישור מהמשרד להגנ"ס לתפקד כגוף מוכר לעניין חוק האריזות, אך לא קיבלו את האישור מסיבות שונות. נראה כי המדיניות הלא רשמית של המשרד להגנ"ס אינה לעודד תחרות בשלב זה בענף פסולת האריזות.

בתי עסק בהם מצטברת פסולת אריזות, לא מחויבים ביעדי מיחזור, לא מחויבים בדיווח למשרד להגנ"ס ולא מחויבים להתקשר עם "גוף מוכר". אולם מרגע שברשות המקומית בה העסק פועל יש תשתית לאיסוף, הפרדה, פינוי ואיסוף פסולת אריזות - אסור לבית העסק, על פי החוק, להשליך את פסולת האריזות במקומות שלא מיועדים לכך. לשם כך, בית עסק רשאי להתקשר עם הגוף המוכר (ת.מ.י.ר) או לטפל עצמאית. בכל מקרה המימון הוא עצמאי ולא מוגדר בחוק.

משקל האריזות שנמכרו בשנת 2014 על ידי 860 היצרנים/יבואנים שהתקשרו עם הגוף המוכר מהווה כ- 43% ממשקל פסולת האריזות הכוללת בישראל (מקור).

נתוני התקשרות עם הגוף המוכר (תמיר):

 • 245 רשויות מקומיות מתוך סה"כ של 257 רשויות מקומיות בישראל (נכון ל 07.2019).
 • 1,440 יצרנים/יבואנים מתוך מספר מוערך של כ- 3,000 - 5,000 יצרנים ויבואנים רלוונטיים בישראל (נכון ל 07.2019).

מידע נוסף על יישום חוק פסולת אריזות: 

הגורמים השונים וחובותיהם: יבואן, יצרן, בית עסק, רשות מקומית...

     * ניתן להגדיל על ידי לחיצה על הטבלה

לפרטים נוספים אודות כל אחד מהגורמים - לחצו בהתאם:

תמצית הגדרות חשובות: אריזה, יבואן/יצרן, בית עסק...

אחראי לפינוי פסולת: רשות מקומית, וכן כל מי שחייב לפי כל דין, באיסוף ובפינוי של פסולת משטח שבבעלותו או בהחזקתו.
אריזה: חפץ וכל חומר שהוא, המשמש או שנועד לשמש עטיפה או כלי קיבול למוצר או המשמש או שנועד לשמש לנשיאת מוצר, להצגתו או להגנה עליו, ושמתקיימים לגביו תנאים אלה:

 • הוא אינו מהווה חלק בלתי נפרד מהמוצר ואינו חיוני לצורך השימוש במוצר.
 • הוא אחד מאלה:
  • אריזת מכירה: אריזה שנועדה לצורכי מכירה למשתמש סופי או לצרכן, בנקודת מכירה.
  • אריזה קבוצתית: אריזה שנועדה לרכז בנקודת מכירה כמה מוצרים למכירה, שאפשר להפרידה מהמוצרים בלי להשפיע על תכונותיו של כל מוצר או על אריזת המכירה שלו, בין שהמוצרים נמכרים בנקודת המכירה למשתמש סופי או לצרכן יחד עם האריזה הקבוצתית ובין שהיא משמשת לחידוש מלאי המוצרים בנקודת המכירה.
  • אריזת הובלה: אריזה שנועדה לאפשר נשיאה או הובלה של כמה מוצרים למכירה או של אריזות קבוצתיות, כחלופה לטיפול ידני בהם ולשם מניעת גרימת נזק כתוצאה מהובלתם, והכל למעט מכולות המיועדות להובלה ביבשה, באוויר או בים.

אריזה חד פעמית: אריזה שאינה אריזה רב פעמית.
אריזה רב פעמית: אריזה שנועדה לשימוש חוזר על ידי יצרן או יבואן.
בית עסק: מקום שבמהלך העבודה או העסקים מצטברת בו פסולת אריזות.
השבה: הפקת אנרגיה מפסולת אריזות או תהליך עיבוד של פסולת אריזות לחומר המשמש להפקת אנרגיה.
יבואן/יצרן: יבואן או יצרן של אריזות שירות או מוצרים ארוזים המיועדים למכירה או שיווק בישראל.
פסולת אריזות: אריזות לאחר שימוש בהן למטרה שלשמה יועדו בראשונה, ולעניין אריזות רב–פעמיות - לאחר תום השימוש החוזר בהן.

להגדרות המלאות ראה סעיף 2 לחוק

יעדי המיחזור:

יעדי המיחזור הם ה"לב" של החוק. היעדים חלים על היצרנים והיבואנים בלבד, כאחוז ממשקל האריזות החד פעמיות שנמכר באותה שנה. כמו כן, ניתן לבצע השבה של פסולת שתיחשב לחלק מיעדי המיחזור עד לרף של 10% מיעד המיחזור של אותו יצרן/יבואן. וניתן לבצע ייצוא של פסולת לטובת מיחזור או השבה עד לרף של 20% מיעד המיחזור של אותו יצרן/יבואן. (סעיף 6)

היעדים:

חומר אריזה יעד מיחזור: % מסך משקל אריזות חד פעמיות של מוצרים מאותו סוג שנמכרו ע"י היצרן/יבואן באותה שנה
2012 2013 2014 2015 ואילך
זכוכית, נייר, קרטון 40% 50% 55% 60%
מתכת 30% 40% 45% 50%
פלסטיק 22.5% 22.5% 22.5% 22.5%
עץ 15% 15% 15% 15%
יעד מיחזור כולל* 40% 50% 55% 60%
* יעד מיחזור כולל: סך פסולת האריזות שימחזר יצרן/יבואן לא יפחת מ–XX% מסך משקל האריזות החד–פעמיות של המוצרים שמכר באותה שנה.
לוחות זמנים:

01.07.2011: החוק נכנס לתוקף ומחייב את הגורמים השונים ליישם את הוראות החוק החל ממועד זה.

נקודות הציון הקרובות:

28.02.2020: מועד אחרון להגשת דו"ח חציוני אודות הפעילות בחציון 2 של 2019 על ידי יבואנים/יצרנים וגופים מוכרים (ת.מ.י.ר) למשרד להגנ"ס. - בפועל ת.מ.י.ר מאפשרים ליבואן/יצרן להעביר להם את הדיווח עד ה 31.01 - והם מעבירים בצורה מרוכזת את כל הדיווחים למשרד להגנ"ס.
30.06.2020: מועד אחרון להגשת דו"ח שנתי אודות הפעילות בשנת 2019 על ידי יבואנים/יצרנים וגופים מוכרים (ת.מ.י.ר) למשרד להגנ"ס.- בפועל ת.מ.י.ר מאפשרים ליבואן/יצרן להעביר להם את הדיווח עד ה 31.04 - והם מעבירים בצורה מרוכזת את כל הדיווחים למשרד להגנ"ס.

עלויות:

אגרות: המשרד להגנ"ס רשאי להטיל אגרות שונות מתוקף החוק. אך טרם התפרסם מידע בעניין זה (סעיף 46).

מי משלם למי – עבור מה? – התקשרויות בין הגורמים השונים:

יבואנים יצרנים: נושאים במרבית העלויות הנובעות מיישום החוק, העלות באה לידי ביטוי בעיקר במימון פעילות הגוף המוכר עמו התקשרו. סעיף 9 בחוק

גוף מוכר: גוף מוכר ממומן רובו ככולו ע"י היבואנים והיצרנים, בעזרת מימון זה הגוף המוכר נושא בעלויות הישירות של מרבית הוצאות התפעול כלפי לקוחותיו, היבואנים/יצרנים, וגם כלפי לקוחותיו שאינם משלמים – האחראים לפינוי פסולת (רשויות מקומיות).  סעיפים 15-17 בחוק

הגוף המוכר נושא בעלויות הכרוכות באיסוף והפרדת הפסולת לרבות:

 • איסוף פסולת אריזות.
 • הפרדה, מיון וטיפול בפסולת האריזות שאסף.
 • מיחזור,השבה או סילוק של פסולת אריזות.

אחראי לפינוי פסולת: (הרשות המקומית)  מחויב להתקשר עם גוף מוכר לצורך ביצוע חובותיו. הגוף המוכר יישא במרבית העלויות של האחראי לפינוי פסולת (הקמת תשתית, איסוף פסולת, מיון, טיפול ועוד). האחראי לפינוי פסולת קובע את הסדרי הפרדת הפסולת ויבחר באחד ממסלולי ההסדרה.  סעיף 23 בחוק

בית עסק: בתי עסק לא מחויבים ביעדי מיחזור, לא מחויבים בדיווח למשרד להגנ"ס ולא מחויבים להתקשר עם "גוף מוכר". אולם מרגע שברשות המקומית בה העסק פועל נקבע הסדר להפרדת פסולת אריזות - אסור לבית העסק להשליך את פסולת האריזות במקומות שלא מיועדים לכך. לשם כך, בית עסק רשאי להתקשר עם גוף מוכר (ת.מ.י.ר) או לטפל עצמאית. התנאים המסחריים לקבלת שירות פינוי פסולת מקבלני האיסוף המורשים של ת.מ.י.ר ייקבעו בין בית העסק לקבלן האיסוף המורשה עימו בית העסק התקשר בהסכם.

 סעיף 26 בחוק  

אריזות מוחרגות מהחוק:

החוק מגדיר אריזות עליהן החוק לא חל (סעיף 50):

 • מכל משקה.
 • אריזה של מוצר שהוא חומר מסוכן, לרבות חומר רדיואקטיבי וחומר ציטוטוקסי, אלא אם הוא מיועד לשימוש ביתי.
 • אריזה של חומר נפץ.
 • בטחון המדינה: אריזות שהוחלט כי החלת החוק עליהן עשוי להוות פגיעה בבטחון המדינה או ביחסי החוץ שלה
פרסום המידע ושמירת סודיות מסחרית:

החוק מגדיר נושאים מסחריים שהמשרד להגנ"ס וגופים מוכרים לא יפרסמו (סעיף 52) כגון כמות הפריטים שנמכרה ע"י יבואן/יצרן, המאזן הכספי והתקציבים של הגוף המוכר. החוק גם מגביל את הגוף המוכר בשימוש במידע המסחרי שהוא מקבל מלקוחותיו.

קנסות וענישה:

בהתאם לחומרת העבירה ייתכן מאסר עד חצי שנה או קנסות עד כ 500 אלש"ח לתאגיד/עיריה ו - 225 אלש"ח לאדם. כמו כן חלה אחריות נושאי משרה בתאגיד ויש המשך תשלום על כל יום של הפרה נמשכת (סעיפים 31-45).

פטור ליצרן/יבואן בשל משקל אריזות מזערי:
יבואן/יצרן שמשקל האריזות שמכר בשנה אינו עולה על 1,000 קילוגרמים זכאי לפטור ממרבית דרישות החוק (סעיף 10) ועליו לפעול על פי נוהל פטור למשקל אריזות זעיר [pdf].
רקע על הנושא ועל החוק:

      * ניתן להגדיל על ידי לחיצה על התרשים

 • מטרות החוק: לצמצם את ההשפעה השלילית על הסביבה שמקורה בפסולת אריזות על ידי צמצום כמות הפסולת הנוצרת מאריזות, מניעת הטמנתה ועידוד שימוש חוזר. את המטרות האלה החוק משיג בעזרת החלת אחריות יצרן מורחבת (Extended producer responsibility EPR) בתחום האריזות.
 • כמות פסולת אריזות בישראל: 700-900 טון פסולת אריזות בשנה נכון לסוף שנת 2012 (מקור).
 • כמות פסולת אריזות בישראל שממוחזרת: 188,000 טון פסולת אריזות בשנה נכון לסוף שנת 2012 (מקור).
 • הרכב פסולת אריזות בישראל: (לפי משקל, נכון לסוף שנת 2012)
  • ?50% נייר וקרטון.
  • 38% פלסטיק.
  • 6% מתכת.
  • 5% זכוכית.
  • 1% אחר.
 • בעיות סביבתיות של פסולת אריזות:
  • ?תופסת נפח הטמנה יקר ערך.
  • מכילה חומרי גלם יקרים אשר מיחזורם יכול להביא ל: חסכון כספי, מניעת תהליכי כרייה והפקה יקרים בעלי השפעה סביבתית, הפחתת תלות ביבוא.

למידע כללי נוסף:

מי הממונה במשרד להגנת הסביבה?

בעלת התפקיד האמונה על תחום פסולת אריזות במשרד להגנ"ס היא נועה שפיצר-מזרחי, מנהלת אגף אחריות יצרן מורחבת - פסולת, הפועל תחת אשכול שלטון מקומי בראשו עומד הסמנכ"ל גיא סמט.

גופים לייעוץ ויישום חוק פסולת אריזות:

חברה איש קשר טלפון מייל
ערנות ערן בושארי 072-3713040 eranut@infospot.co.il
נגב אקולוגיה מאיה כהן 072-3712247 Negev@infospot.co.il
לאינדקס הספקים >>

---------------

קישורים רלוונטיים:


עמודי המדריך הבאים:

פסולת אריזות

אנשי מפתח
ספריית מסמכים
מילון מונחים