ניטור ודיגום שפכי תעשיה
נדרשת לבצע ניטור או דיגום שפכים תעשייתיים? מי רשאי לבצע את הניטור? כמה זמן הוא נמשך? כמה הוא עולה? ומי מציע את השירות בישראל?
 • מאת: מערכת infospot
 • עודכן בתאריך: 01/6/2021

ניטור שפכי תעשיה הוא בעצם דיגום של שפכי תעשיה לבדיקת ריכוז מזהמים בשפכים, היות ולא נדרש ניטור רציף (ניטור שאינו נקודתי) לשפכי תעשייה בישראל. הדיגום של שפכי תעשיה מתבצע באמצעות לקיחת דוגמא בנקודת דיגום מאושרת ושינועה לניתוח (אנליזה) במעבדה מוסמכת.

הניטור/דיגום של שפכי התעשייה חל על שפכי תעשייה המוזרמים אל מערכת הביוב העירונית וכן על ניטור המבוצע על ידי תאגידי המים והביוב וכן על ידי המפעלים.

3 רגולטורים שונים דורשים ניטור שפכי תעשיה

שלושה רגולטורים שונים דורשים מגורמים שונים ניטור של שפכי תעשייה: משרד הבריאות, המשרד להגנ"ס ורשות המים. כל אחד מהרגולטורים דורש בדיקה של מזהמים מסוימים, בחלקם יש חפיפה בין הרגולטורים ובחלקם הדרישה ייחודית לאותו רגולטור.

לכן נעשה מאמץ בשנים האחרונות לאיחוד דרישות הניטור והדיגום של שפכי תעשייה, והדבר אמנם בוצע באופן חלקי עם פרסום הנחיות משולבות לניטור שפכי תעשייה שתואמות את דרישות שלושת הרגולטורים.

הסמכה לדיגום שפכי תעשיה – דוגם מוסמך לשפכים וקולחים

רק דיגום שבוצע על ידי דוגם מוסמך לשפכים וקולחים ובנקודת דיגום שפכים מאושרת, מוכר על ידי הרשויות בישראל.

דוגם מוסמך הוא כזה שעבר קורס דוגם שפכים וקולחים המוכר על ידי משרד הבריאות ועמד בשאר הדרישות שמגדיר החוק (תקנות ‏בריאות ‏העם‏) תקני‏ איכות‏ מי‏ קולחין‏ וכללים ‏לטיהור‏ שפכים), ובינהן ריענון אחת למספר שנים על מנת לשמור על תוקף ההסמכה.

קורס דוגם שפכים וקולחים הוא בהיקף של לפחות 35 שעות לימוד ועוד כ 16 שעות סיור במתקני טיפול בשפכים, זאת על פי תוכנית לימוד המוגדרת של משרד הבריאות.

הסמכת מעבדה לניתוח (אנליזה) שפכים

רק ניתוח (אנליזה) לדגימת שפכים שבוצעה על ידי מעבדה מוסמכת לבדיקות קולחין וביוב על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות בישראל, מוכר על ידי הרשויות בישראל.

ניטור שפכי תעשיה מתבצע על פי הנחיות ניטור שפכי תעשייה, של המשרד להגנ"ס, משרד הבריאות ורשות המים. המסמך מתייחס למשטר ניטור שפכי מפעלים ומנחה כיצד לתכנן את הניטור, לבצעו, לשמר ולשנע את הדגימות ולדווח על התוצאות. ההנחיות מתייחסות לעריכת תוכנית הניטור, נטילת דגימה וביצוע בדיקות שטח, ביצוע אנליזה, ניתוח התוצאות ודיווח עליהן.

טיפים לבחירת מעבדה לביצוע ניטור שפכי תעשיה

לחריגה מערכי סף למזהמים בשפכי תעשייה יש השלכות חמורות הן על בריאות הציבור והן על פעילות תעשייתית. ביצוע לקוי של דיגום או בדיקה יכול להוביל לפסילת הבדיקה, מסקנות שגויות ובזבוז משאבים מיותר. לכן חשוב לבחור ספק אמין, מוסמך ומנוסה על פי ההמלצות הבאות:

 1. הסמכה ודרישות סף מקצועיות לדיגום וניתוח של שפכי תעשייה: חובה לוודא שלמעבדה יש את ההסמכה הנדרשת ושהיא בתוקף.
 2. ניסיון: לוודא כי המעבדה מנוסה בביצוע הבדיקה הספציפית הנדרשת.
 3. המלצות: לבקש לדבר עם 2-3 נציגים של חברות שעברו תהליך דומה עם המעבדה.
 4. לוחות זמנים: לבקש התחייבות ללוחות זמנים.
 5. סיום ההתקשרות: במידה והבדיקה מבוצעת כחלק מתהליך הדורש אישור של הרשויות לדו"ח הבדיקה, יש לוודא שההתקשרות לא מסתיימת לפני קבלת אישור הדו"ח על ידי הגוף הרלוונטי (ולא מסתיימת עם הגשת הדו"ח ללקוח).

----------------

חברות ומעבדות לטיפול ובדיקה של שפכים תעשייתיים:

 
 
 

----------

מסמכים רלוונטיים:

 1. הנחיות ניטור שפכי תעשייה, המשרד להגנ"ס pdf]]
 2. נספח 1 – טופס נטילת דגימה, המשרד להגנ"ס pdf]]
 3. נספח 2 – דרישות הרגולטור להכרה בתוצאות בדיקות, המשרד להגנ"ס pdf]]
 4. הנחיות לדיווח דיגיטלי של תוצאות דיגומי שפכי תעשייה, המשרד להגנ"ס [pdf]
 5. טופס דיגיטלי לרישום נקודות דיגום שפכי תעשיה, המשרד להגנ"ס
 6. טופס דיגיטלי לדיווח תוצאות דיגום שפכי תעשיה, המשרד להגנ"ס
 7. תוכנית לימוד לקורס דוגם קולחים ושפכים, משרד הבריאות [pdf]

-----------

קריאה נוספת:

 1. ביהמ"ש זיכה את מחלבות גד באישום פלילי בגין הזרמת שפכים, 29.05.2018
 2. עודכנו ההנחיות לניטור שפכי תעשייה, 27.12.2018
 3. הנחיות לדיווח דיגיטלי של תוצאות דיגומי שפכי תעשייה, 13.05.2018
 4. נוהל מעודכן לבקשה להקלה בערכי המזהמים בקולחין, 13.11.2018
 5. עודכן נוהל פינוי תמלחות, 03.06.2018