עודכנו ההנחיות לניטור שפכי תעשייה
ההנחיות החדשות מחליפות את העדכון מתחילת השנה. כמו כן פורסמה טיוטת הנחיות להגשת תוכנית ניטור בסיסית לשפכי תעשיה
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 27/12/2018

המשרד להגנת הסביבה פרסם עדכון להנחיות ניטור שפכי תעשייה המחליפות את העדכון האחרון מחודש ינואר 2018. כמו כן פרסם המשרד טיוטה להערות הציבור של הנחיות להגשת תוכנית ניטור בסיסית לשפכי תעשיה לאישור המשרד להגנ"ס.

טיוטת הנחיות להגשת תוכנית ניטור בסיסית לשפכי תעשיה

לדברי המשרד, מטרת ההנחיות להגשת תוכנית ניטור בסיסית של שפכי תעשיה, אשר פורסמה כעת להערות ציבור, היא לתת הוראות ודגשים מקצועיים לאופן ההכנה והגשת תוכנית הניטור המוגשת לאישור המשרד להגנ"ס, כפי שנדרשת מיצרני שפכי תעשיה כגון רשויות מקומיות, תאגידי מים ומפעלים שלא מרחיקים את השפכים באמצעות מערכת הביוב המקומית.

להלן מספר דגשים לאופן הגשת תוכנית ניטור בסיסית כפי שהם מופיעים בהנחיות החדשות שפורסמו כעת להערות הציבור:

 • מידע שיש לכלול בתוכנית: מידע מזהה, יעד ההזרמה, פרטים על המפעל, נקודת הדיגום, אופן הדיגום, פרמטרים מנוטרים, תדירות הדיגום ועוד.
 • הוספה וגריעת בתי עסק מתוכנית הניטור:  יש להגיש רשימה של כל המפעלים בתחום האחריות של יצרן השפכים (תאגיד מים/רשות מקומית) ופירוט לגבי כל המפעלים שהוחלט שלא לדגום או להפחית דיגומים.
 • נקודת הדיגום: אופן קביעת מיקום נקודת הדיגום.
 • סוג הדיגום: ככלל, דיגום שפכי מפעלים יהיה באמצעות דיגום חטף שבודק את עמידת המפעל באיכות השפכים הנדרשת. במקרים מסוימים ניתן לאשר ביצוע דיגום מורכב.
 • תדירות הדיגום: מתי ניתן לתת הקלה בתדירות הדיגום.

הערות ניתן להגיש עד ה-25 בינואר 2019, למייל: danniels@sviva.gov.il

העדכונים בהנחיות לניטור שפכי תעשייה

לפני כשנה, פורסמו הנחיות משולבות לניטור שפכי תעשייה, מטעם המשרד להגנ"ס, רשות המים ומשרד הבריאות. כעת מתפרסם עדכון להנחיות שכולל שינויים בדרישות להכרה בתוצאות בדיקה. ההנחיות עצמן מתייחסות לעריכת תוכנית הניטור, נטילת דגימה וביצוע בדיקות שטח, ביצוע אנליזה, ניתוח התוצאות ודיווח עליהן.

להלן העדכונים שבוצעו:

 • טבלה 1 – פרטים נדרשים בתוכנית ניטור: ציון נקודת הדיגום וצילומה יוגשו למפעל או לממונה סביבה. לגבי אופן הדיגום יש לציין האם שונה מהתוספת השלישית לכללי שפכי מפעלים.
 • הזרמה מאולצת בדיגום מפרידים: ניתן  לבצע הזרמה מתונה של מי רשת ללא הגבלת משך ההזרמה או נפח ההזרמה.
 • דיגום חטף ידני: יש לבצע את הדיגום באמצעות כלי נטילת דגימה בנפח של עד כרבע מנפח הדגימה הנדרש להעברה למעבדה.
 • טופס נטילת דגימה ושרשרת משמורת: תיעוד יערך בטופס שאינו דיגיטלי. תיעוד בטופס דיגיטלי יעשה בהתאם לתקנים בינלאומיים מקובלים.
 • דרישות הרגולטור להכרה בתוצאות בדיקות פרמטר או מזהם בשפכי תעשייה: מפורטות בנספח 2.

כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. הנחיות לדיווח דיגיטלי של תוצאות דיגומי שפכי תעשייה, 13.05.2018
 2. הנחיות חדשות לניטור שפכי תעשייה, 08.01.2018
 3. מערכת חדשה לדיווח דיגומי שפכי תעשיה, 18.09.2016
 4. מידע נוסף על שפכי תעשיה | infospot

מסמכים רלוונטיים:

 1. הנחיות ניטור שפכי תעשייה, המשרד להגנ"ס 12.2018 pdf]]
להמשך קריאת הכתבה המלאה