ריח

מפגעי ריח - תקציר
למרות שריח הינו תחושה סובייקטיבית שקשה למדידה וכימות, יש בישראל חקיקה ותהליכים מוסדרים בדבר הכרה במפגעי ומטרדי ריח והטיפול בהם.
 • מאת: מערכת infospot
 • עודכן בתאריך: 01/1/2021

למרות שריח הינו תחושה סובייקטיבית שקשה למדידה וכימות, יש בישראל חקיקה ותהליכים מוסדרים בדבר הכרה במפגעי ומטרדי ריח והטיפול בהם. החוק למניעת מפגעים התשכ"א 1961 והמסמכים הנלווים לו מגדירים ומתייחסים למפגעי ריח.

להלן מדריך יישום לנושא מפגעי ריח:

א. תלונה על מפגע ריח
במשרד להגנת הסביבה מתקבלות יותר מ - 500 תלונות על מפגעי ריח בשנה. המידע שלפניכם, מתבסס על המדריך לטיפול במפגעי ריח של המשרד להגנ"ס, (וממקורות נוספים המופיעים במסמכים הרלוונטיים בהמשך).
מה נחשב להיות מפגע ריח?
החוק מגדיר: "לא יגרום אדם לריח חזק או בלתי סביר, מכל מקור שהוא, אם הוא מפריע, או עשוי להפריע, לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים". סעיף 3 בחוק למניעת מפגעים, התשכ"א 1961
מי יכול להגיש תלונה על מפגע ריח?
כל אדם רשאי להגיש תלונה בגין מפגע ריח ממנו הוא סובל. כמו כן, רשות מקומית רשאית להגיש קובלנה משפטית בגין מפגע ריח שנעברה בתחומה. בנוסף לכך, הגופים המצוינים בתוספת לחוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות), התשנ"ב-1992, רשאים גם הם, להגיש קובלנה משפטית בעניין מפגע ריח. למידע נוסף בעניין זה, ראה סעיף 11ה לחוק למניעת מפגעים התשכ"א 1961.
למי מוגשת התלונה?
תלונה על מפגע ריח יכולה להיות מוגשת ל:
 1. רשות המקומית (מוקד עירוני 106 או יחידת איכות הסביבה הרלוונטית)
 2. או למשרד להגנת הסביבה. בעלת התפקיד האמונה על התחום במשרד להגנ"ס היא פולה אורנשטיין, מרכזת בכירה זיהום אוויר תוך מבני ומטרדי ריח.

הכתובת הראשונה לתלונה היא הרשות המקומית. 

כיצד מוגשת תלונה?

באמצעות טופס דיווח על מפגע ריח [word]. הטופס כולל התייחסות לפרטי המתלונן, מאפייני מטרד הריח (כגון עוצמת הריח ומקור הריח המשוער), ולתנאים המטראולוגיים בזמן הדיווח.

כיצד מדורגת עוצמת הריח בטופס הדיווח?

עוצמת הריח מדורגת באופן סובייקטיבי, על ידי מגיש התלונה, על פי הטבלה הבאה:

כיצד נקבע מהו "ריח חזק או בלתי סביר" (מפגע ריח)?

ישנן 6 אפשרויות לקביעת "ריח חזק או בלתי סביר" כמפורט בטבלה בהמשך. 

הגדרות רלוונטיות להבנת הטבלה:

צוות מריחים
צוות מריחים היא קבוצת אנשים שעברה הכשרה באישור המשרד להגנ"ס לזיהוי ואפיון ריחות ויכולים לשמש לקביעת יחידת ריח.
יחידת ריח
יחידת ריח היא ריכוז החומר הנבדק במצב שבו 50% מצוות המריחים כבר מסוגלים להבחין בריחות. כלומר, אם יש לנו בצוות המריחים 6 אנשים, אז כאשר לפחות 3 אנשים מריחים את החומר, ריכוז החומר בדוגמה מהווה יחידת ריח אחת. בצוות המריחים חייב להיות מספר זוגי של אנשים.
חלוקה לאזורים (מגורים/מעורב/אחר)
המדריך לטיפול במפגעי ריח של המשרד לאיכות הסביבה מבצע חלוקה ל- 3 אזורים:
 1. אזור מגורים.
 2. אזור מעורב: משמש לנופש, תיירות, מבני ציבור, מסחר או תעשייה קלה.
 3. אזור אחר: כל מה שלא מגורים ולא מעורב.

6 האפשרויות לקביעת "ריח חזק או בלתי סביר":

# מצב פירוט הערות הנחיות לביצוע הבדיקה / העברת הדיווח
1 תלונות על מפגע ריח 3 תלונות לפחות מגורמים שונים במהלך 24 שעות יחשב כמפגע רק בדרגה 4 ומעלה (ריח חזק) דיווח באמצעות "טופס דיווח על מפגע ריח"
10 תלונות לפחות מגורמים שונים במהלך 30 יום.
2 דיווח בעל תפקיד בעל תפקיד (עובד המשרד, איגוד ערים, רשות מקומית)
3 קביעה של צוות מריחים קיים ריח בעוצמת תחושה גבוהה מ:
0 באזור מגורים
1 באזור מעורב
3 באזור אחר
- לפי "נוהל ביצוע בדיקת ריח בשטח באמצעות צוות מריחים"
4 קביעת מומחה קביעת המומחה מתבססת על ממצאים בשטח/עדויות - -
5 ריכוז הריח למ"ק אוויר  גבוה מ (בממוצע שעתי):
1 יחידת ריח באזור מגורים
5 יחידת ריח באזור מעורב
10 יחידת ריח באזור אחר
יחשב כמפגע רק אם נמשך יותר מ: 176 שעות בשנה עבור מתקן קיים או 44 שעות בשנה עבור מתקן חדש לפי תקן EN13725
6 נוכחות של אחד החומרים הבאים בריכוז גבוה מערך הסף פירוט בטבלת החומרים למטה - שיטת US-EPA או שיטה אחרת מאושרת ע"י המשרד להגנ"ס

טבלת ריכוזי סף לקביעת מפגע ריח (אפשרות 6 מהטבלה לעיל):

# שם החומר  שימושים לדוגמה ותעשיות רלוונטיות ריכוז מרבי זמן
(מיקרוגרם למ"ק) (דקות)
1 פחמן דו גפרתי
Carbon disulfide
הדברה, תעשייה כימית, ייצור של נייר צלופן, ייצור פחמן טטרה כלורידי ושפורפרות ואקום 20 30
2 פורמלין
Formaldehyde
רפואה, תעשייה כימית, תעשיית הטקסטיל, תעשיית הרכב, צילום, ייצור צבעים וחמרי נפץ 100 30
3 מימן גפרתי
Hydrogen sulfide
תעשייה כימית, הפרדת מים כבדים ממים רגילים 7 30
4 מתאנתיול
Methyl mercaptan
תעשיה כימית, תעשיית הפלסטיק, הדברה, משמש כאמצעי אזהרה דרך מערכת האיוורור במכרות 2 15
5 סטירן
Styrene
תעשייה כימית, תעשיית הטקסטיל, תעשיית המזון, ייצור חומרים מרוכבים 70 30
6 טטרהכלורואתילן
Tetrachloroethylene
תעשייה כימית, תעשיית הפלדה, תעשיית הרכב, תעשיית האלקטרוניקה, משמש כאמצעי ניקוי בניקוי יבש 8,000 30
7 טולואן
Toluene
תעשיית הצבע, ייצור חומרי נפץ, התעשייה הביוכימית, תעשיית הדלק 1,000 30

------------

כיצד מתמודדים עם מפגע ריח?
 1. אפשר להזמין בדיקה של צוות מריחים מוסמך, באופן עצמאי.
 2. אפשר לנסות למנוע או לטפל בריח בסיוע ספקים המתמחים בכך.
קנסות וענישה
במקרה של הפרת החוק בנושא ריח העונשים המרביים הם:
 1. אדם: מאסר עד 3 שנים וקנס של עד 552,000 ₪.
 2. תאגיד: קנס של עד 1,104,000 ש"ח.
חלה אחריות נושאי משרה בתאגיד. למידע נוסף בנושא: סעיף 11 לחוק.


------------

ב. ריח בהיתרי פליטה לאוויר (ורישוי סביבתי משולב):
ישנן 2 נקודות השקה לעניין מפגעי ריח והיתרי פליטה לאוויר (ההתייחסות זהה ברישוי סביבתי מושלב):
1. בקשה להיתר פליטה: 
במסגרת הבקשה להיתר פליטה לאוויר נדרש המפעל להגיש דיווח על מטרדי ריח כמפורט בסעיף 3.10 במסמך ההנחיות של המשרד להגנ"ס:
 1. רשימת חומרים ריחניים הקיימים במפעל: חומרי גלם, מוצרי ביניים, תוצרים וכיו"ב.
 2. רשימת מוקדי פליטת הריח: ארובות ומקורות שטח/נפח, (מכלים, ערימות, בריכות, מאצרות וכדומה(.
 3. פירוט תלונות הריח שהתקבלו במפעל בחמש השנים האחרונות ואופן הטיפול בהן.
 4. אמצעים קיימים לטיפול בריח: תיאור הפעולות והאמצעים למניעת או הפחתת פליטת ריח מכל מקור.
2. דרישות ליישום לאחר קבלת היתר הפליטה:
לאחר הגשת הבקשה להיתר, המשרד להגנ"ס מוסר למפעל היתר הפליטה מאושר. לרוב יש בהיתר הסופי דרישות אחידות ליישום לעניין מפגעי ריח. להלן דוגמא להתייחסות כזאת, מהיתר הפליטה של מפעל פניציה זכוכית ירוחם:* ניתן להגדיל את הכתוב ע"י לחיצה

------------

ג. ריח במסגרת רישיון עסק:
במסגרת קבלת רישיון עסק יכולה להיות דרישה סביבתית בנושא ריח. להלן דוגמה מרשיון העסק של חברת "אופיס טקסטיל":  
* ניתן להגדיל את התמונה בלחיצה
ד. מפגעי ריח באתרי פינוי פסולת:
היות ואתרי פסולת הם מקור משמעותי למפגעי ריח, קיימת תקנה ספציפית המסדירה את נושא מפגעי הריח בענף זה: תקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אויר וריח בלתי סבירים מאתר לפינוי פסולת), התש"ן 1990.
מי הממונה מטעם המשרד להגנ"ס?

תחום מפגעי הריח נמצא תחת הטיפול של אגף איכות אוויר, תחת אשכול תעשיות, במשרד להגנ"ס. בעלת התפקיד האמונה על התחום במשרד להגנ"ס היא יעל בן חיים, מרכזת בכירה איכות אויר מתעשיה ומטרדי ריח.

הפעילות העיקרית של המשרד להגנ"ס בתחום:

 1. פעילות מניעתית: הצבת תנאים סביבתיים ברשיון העסק - לתחום הריח או דרך היתרי פליטה לאוויר.
 2. טיפול במפגעי ריח: המשרד להגנ"ס מקבל מדי שנה כ - 500 תלונות על מפגעי ריח, בהם הוא מטפל.

-----------

קישורים למסמכים רלוונטיים שהופיעו בעמוד זה:

 1. החוק למניעת מפגעים, התשכ"א 1961 המגדיר את המסגרת החוקית בנושא מפגעי ריח.
 2. המדריך לטיפול במפגעי ריח, יוני 2013 [pdf], המשרד להגנת הסביבה. מפרט על יישום מעשי של החוק. ומכיל בין השאר:

ספקים מומלצים לטיפול במטרדי ריח:

מפגעי ריח - תוכן עניינים

אנשי מפתח
ספריית מסמכים
מילון מונחים