היתר רעלים

היתר רעלים | תקציר
חוק חומרים מסוכנים (חומ"ס) מחייב כל אדם העוסק ברעלים בקבלת היתר רעלים מאת המשרד להגנ"ס
 • מאת: מערכת infospot
 • עודכן בתאריך: 13/4/2022

מספר גופים רגולטוריים לוקחים חלק במתן אישור היתר רעלים: המשרד להגנ"ס הוא הגוף העיקרי וזה שמנפיק את ההיתר, אך גם פיקוד העורף (צה"ל) וגם הרשות הארצית לכיבוי והצלה (משרד הפנים) הם חלק מהתהליך. מדריך זה, מפרט בעיקר את המידע הרלוונטי לתחום אחריותו של המשרד להגנ"ס.

חוק חומרים מסוכנים (חומ"ס) מחייב כל אדם העוסק ברעלים בקבלת היתר רעלים מאת המשרד להגנ"ס. היתר הרעלים קובע את אופן הטיפול בחומרים (אחסון, שילוט, חירום, שינוע, פסולת, מניעת דליפות ופליטות, מינוי אחראי רעלים, ניהול פנקס ועוד). תאריך קבלת וסיום היתר הרעלים ופרטי זיהוי של העסק בעל ההיתר מפורסמים במערכת חיפוש ההיתרים של המשרד להגנ"ס. ההיתר עצמו לא מפורסם.

דוגמא להיתר רעלים (ללא התנאים, טבלת הרעלים ומסמכי הבקשה).

להלן תמצית מדריך יישום לעניין היתר רעלים:

מי מחוייב בהיתר רעלים?

כללי: כל אדם העוסק ברעלים, בריכוז או כמות הגדולים מערך הסף הרלוונטי, בין בצורתם הפשוטה ובין אם הרעלים מעורבים או ממוזגים בחומרים אחרים, חייב בהיתר רעלים (חוק חומ"ס, סעיף 3 + תקנות סיווג ופטור, סעיף 2).

ערך הסף: רשימת 222 הרעלים וערכי הסף מופיעים ברשימת הרעלים בתוספת הראשונה לתקנות חומרים מסוכנים (סיווג ופטור) 1996.

הגדרת "עיסוק" ברעלים: יצור, יבוא, אריזה, מסחר, ניפוק, העברה, אחסנה, החזקה או שימוש. (חוק חומ"ס, סעיף 1) 

הערה: במידה ולמפעל/עסק יש מספר אתרים בהם יש עיסוק ברעלים – הוא מחויב להיתר רעלים עבור כל אתר בנפרד (טופס בקשה להיתר רעלים, סעיף 3).

סייגים:

1. חומרי הדברה:

מי שעוסק ברעלים המפורטים גם בתוספת השנייה לתקנות חומרים מסוכנים (סיווג ופטור) 1996 (חומרי הדברה למינהם) - בכמות כוללת העולה על 50 ק"ג – מחויב בהיתר רעלים (תקנות סיווג ופטור, סעיף 3)

דוגמא: אדם מחזיק ב 3 רעלים, כל אחד מהם בכמות של 20 ק"ג, סה"כ יחד 60 ק"ג. הרעלים מופיעים גם ברשימה בתוספת הראשונה וגם ברשימה בתוספת השנייה לתקנות סיווג ופטור. (למשל: 20 ק"ג חומר הדברה ארסני, 20 ק"ג חומר הדברה עם אריל, ו 20 ק"ג חומר הדברה עם תולדות בנזואיות.) עפ"י ערך הסף המוגדר בתוספת הראשונה (25 ק"ג לכל אחד מהחומרים הנ"ל) אין חובת היתר רעלים. אלא שהכמות הכוללת שלהם יחד עולה על 50 ק"ג ולכן יש חובת היתר רעלים.

2. עיסוק מעל 40 רעלים:

מי שעוסק (למעט לשימוש ביתי) ב - 40 רעלים או יותר, גם אם בכמות קטנה או שווה לערך הסף המפורט בתוספת הראשונה לתקנות חומרים מסוכנים (סיווג ופטור) 1996 - מחויב בהיתר רעלים. (תקנות סיווג ופטור, סעיף 3).

3. יסודות ראדיואקטיבים:
4. רוקחים ורעלים רפואיים:
אלה פטורים מהיתר: רוקח מורשה העוסק ברעלים רפואיים לצרכי רפואה בבית מרקחת או בעסק שעיקר עיסוקו סמי מרפא או רעלים רפואיים או על עסק המוכר תכשירים בלא מרשם, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, אף אם המכירה נעשית שלא בבית מרקחת. (חוק חומ"ס, סעיף 3). 

-----------

תוקף/משך היתר רעלים:
לוחות זמנים:

חידוש היתר: יש להגיש את הבקשה לחידוש היתר כ - 4 חודשים לפני מועד פקיעת ההיתר הקיים. המשרד להגנ"ס נוהג לשלוח את הטפסים של הגשת הבקשה כתזכורת, לפני פקיעת ההיתר הקיים, אך האחריות על חידוש ההיתר חלה על בעל ההיתר בלבד! (טופס בקשה, עמ' 1)

היתר חדש: במידה וארגון רוצה להוציא היתר רעלים בפעם הראשונה, עליו לפנות למשרדי המחוז הרלוונטיים של המשרד להגנ"ס.

עלות היתר רעלים:
 1. תשלום אגרה למדינה:

  כל מגיש בקשה להיתר רעלים מחויב לשלם אגרה כמפורט:


  * סכומים אלה נכונים עד לתאריך 01.07.2015
   
 2. ספק לליווי תהליך קבלת היתר רעלים.
 3. ספק לליווי הניהול השוטף של הרעלים תוך עמידה בתנאי ההיתר.
 4. מינוי אחראי רעלים: אחראי הרעלים הוא עובד החברה - לפרטים נוספים אודות אחראי רעלים לחץ כאן.

לפרטים נוספים על אגרת היתר רעלים לחץ כאן

המשרד להגנ"ס וחלק מהרשויות המקומיות מפרסמים מידע חלקי אודות היתרי רעלים אך לא מפרסמים את מסמכי ההיתר. המידע המפורסם כולל את: שם המפעל, מספר ההיתר, תאריך האישור, תאריך התפוגה וסוג העיסוק ברעלים. למרות שמסמכי היתר הרעלים לא מפורסמים לציבור, הם כפופים לחוק חופש המידע התשנ"ח-1998 והתקנות הנלוות, למעט מידע סודי מסחרי.

קישור למערכת חיפוש ההיתרים של המשרד להגנ"ס
קישור לרשימת היתרי רעלים בעיר חולון

תהליך קבלת היתר רעלים:

* בחודש אוקטובר 2015 המשרד להגנת הסביבה משיק פיילוט של מערכת ממוחשבת להגשת בקשה להיתר רעלים. הפיילוט יחול בשלב הראשון על כ - 100 מפעלים בעלי סיווג A אשר אשר תוקף היתר הרעלים שברשותם יפוג בין התאריכים 1/1/2016-31/5/2016. ארגונים שיתבקשו להשתמש במערכת הממוחשבת - יעברו תהליך הגשת בקשה שונה המפורט בנפרד. שאר הארגונים ימשיכו בינתיים בתהליך הרגיל המפורט לפניכם.

שלבי התהליך:

 1. מילוי טופס בקשה להיתר רעלים: טופס הבקשה כולל גם הנחיות ודגשים למילוי הטופס. קישור לטופס הבקשה.
 2. תשלום אגרת היתר רעלים: לפרטים נוספים.
 3. שליחת טופס הבקשה, המסמכים הנלווים ושובר אגרת התשלום לממונה המחוזי.  
 4. קבלת היתר: ההיתר השלם כולל:
  1. עמוד פתיחה.
  2. טבלת הרעלים המאושרים לעיסוק  (התוספת הראשונה) עם חתימת הממונה.
  3. תנאים כלליים, תנאים סקטוריאליים ותנאים ספציפיים (למידע נוסף על תנאים להיתר רעלים).
  4. כל הפרטים והמסמכים כפי שהוגשו בבקשה לקבלת היתר הרעלים. 
 5. שינוי בהיתר הרעלים: כל שינוי בפרטים שרלוונטיים להיתר הרעלים מחויב באישור הממונה המחוזי. במידה ומדובר בשינוי מהותי, ייתכן ותדרש הגשה מחדש.

דוגמא להיתר רעלים (ללא התנאים, טבלת הרעלים ומסמכי הבקשה).

תנאים להיתר רעלים:
ההיתר כולל תנאים המפרטים את אופן הטיפול בחומרים מסוכנים, אופן איחסונם, שילוטם, שינועם, ההיערכות לאירוע בפסולות מסוכנות, ההיערכות לאירוע בחומרים מסוכנים, הטיפול בפסולת המסוכנת הנוצרת ועוד.
יש תנאים משלושה סוגים: כלליים, סקטוריאליים וספציפיים.
קישור לעמוד התנאים להיתר רעלים באתר המשרד להגנ"ס
 
בעלי תפקידים: מבקש היתר, בעל היתר ואחראי רעלים:
 1. מבקש ההיתר (עסק/מפעל): תאגיד או עוסק פרטי בו נעשה שימוש ברעלים.
 2. בעל ההיתר (אדם): בעל התאגיד או מנהל פעיל בתאגיד או שותף, למעט שותף מוגבל, לו הסמכות לקבל כל החלטה בעסק הנוגעת לביצוע דרישות הממונה. (טופס בקשה, עמ' 15 - נספח א')
 3. אחראי רעלים: עסק שמחויב להיתר רעלים חייב למנות אחראי רעלים מבין עובדי העסק שאחריותו לטפל ברעלים בשגרה ובעת אירוע חומ"ס. אחראי רעלים צריך להיות נוכח בכל שעות פעילות העסק. (טופס בקשה, עמ' 15 - נספח א')
  למידע נוסף אודות אחראי רעלים (הגדרת תפקיד, הכשרה וכו') לחץ כאן.
ההבדל בין רעל, כימיקל מזיק וחומר מסוכן:

חוק החומרים המסוכנים, סעיף 1,  מבדיל בין רעל לבין כימיקל מזיק לבין חומר מסוכן באופן הבא:

 1. חומר מסוכן (Hazardous Material): רעל או כימיקל מזיק.
 2. רעל (Poison): קבוצה של 219 חומרים שמוגדרת בתוספת השנייה לחוק.
 3. כימיקל מזיק: קבוצת של 29 חומרים שמוגדרת בתוספת הראשונה לחוק. בין הכימיקלים המזיקים נמנים גם: זהב, כסף, נחושת, אלומיניום ועוד.

בחלק מהנושאים, ההתייחסות בחקיקה לרעל וכימיקל מזיק היא שונה. למשל, רק עיסוק ברעלים מחייב היתר רעלים. עיסוק בכימיקל מזיק לא מחייב בהיתר רעלים.

בחלק מהנושאים, ההתייחסות בחקיקה היא באופן כללי לחומרים מסוכנים, כלומר גם לרעל וגם לכימיקל מזיק. למשל, במה שקשור לפסולת חומרים מסוכנים, אירוע חירום בחומרים מסוכנים ועוד.

עונשין ועיצומים כספיים:

בהתאם לחומרת העבירה ייתכנו קנסות עד כ- 1.6 מלש"ח לתאגיד, ו- 0.8 מלש"ח לאדם ועד שלוש שנות מאסר. כמו כן חלה אחריות נושאי משרה בתאגיד ויש המשך תשלום על כל יום של הפרה נמשכת. (חוק חומ"ס, סע' 14+15)

האם ניתן להכין בקשה להיתר רעלים באופן עצמאי?
החוק והמשרד להגנ"ס לא מחייבים להיעזר בספקים חיצוניים לצורך היתר רעלים ובנוסף לכך לא מוגדרים ספקים מורשים בתחום.

-------------

קישורים רלוונטיים:

 1. נוסח חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993
 2. נוסח תקנות החמרים המסוכנים (סיווג ופטור), התשנ״ו- 1996
 3. נוסח תקנות החומרים המסוכנים (אמות מידה לקביעת תוקף היתרים), התשס״ג-2003
 4. מערכת חיפוש ההיתרים, המשרד להגנ"ס
 5. למידע נוסף, המשרד להגנ"ס

עמודי המדריך הבאים:

היתר רעלים | תוכן עניינים

אנשי מפתח
ספריית מסמכים
מילון מונחים