זיהום קרקע

קרקעות מזוהמות | תקציר
ללא חקיקה רשמית בישראל, מסמך מדיניות של המשרד להגנ"ס מסדיר את התחום: על מי חלה חובה לבצע סקר לבירור חשדות לזיהום קרקע? איך מטפלים בקרקע מזוהמת? איך מונעים זיהום קרקע ועוד
 • מאת: מערכת infospot
 • עודכן בתאריך: 01/4/2023

המשרד הממשלתי העיקרי האמון על נושא זיהום קרקעות הוא המשרד להגנת הסביבה יחד עם רשות המים שמטפלת בנושא של זיהום מי תהום. היות והצעת חוק מניעת זיהום קרקע ושיקום קרקעות מזוהמות,התשע"א-2011 מוקפאת כבר עשור, המשרד להגנ"ס פרסם בינואר 2015 מסמך מדיניות לתחום מניעת זיהום קרקע וטיפול במזהמים בקרקע– מסמך המסדיר את התחום, יחד עם שורה של נהלים נוספים. מסמך המדיניות עודכן מספר פעמים לאחר מכן.

הטיפול בזיהום קרקע נחלק ל 2 חלקים עיקריים:

 1. חקר קרקע החשודה בזיהום: לבחון האם הקרקע מזוהמת והאם היא מהווה סיכון לסביבה ולבריאות הציבור, כולל זיהוי, איתור, מיפוי וכימות הזיהום והמזהמים בקרקע.
 2. שיקום קרקע מזוהמת הטעונה טיפול: לאותם קרקעות שנתגלו כמזוהמות וטעונות טיפול עם סיום שלב חקר הקרקע.

הדרישה לטיפול בקרקע מזוהמת, באמצעות חקר קרקע, מתחיל בדרישה לביצוע סקר היסטורי שמטרתו לאשש או להפריך את החשש בדבר זיהום הקרקע וההשלכות לזיהום על סביבת האתר. דרישה לביצוע סקר היסטורי, מגיעה בשני מצבים עיקריים:

 1. לעסק, כחלק מרישיון העסק או היתר הרעלים על פי סוג הפעילות התעשייתית המתבצעת במקום או על פי דרישה ספציפית של המשרד  להגנ"ס בהתקיים חשד לזיהום קרקע המהווה סיכון.
 2. לגופי התכנון ודרכם ליזמים ו/או בעלי הקרקע כחלק מתהליכי תכנון ובנייה.

להלן תמצית המדיניות:

1. דרישה מעסקים לטיפול בקרקע החשודה בזיהום לפי סוג פעילות תעשייתית:

בהתאם למגמה הכוללת של המשרד להגנ"ס בשנים האחרונות, להתאים את מידת תשומת הלב והמשאבים המושקעים למידת ההשפעה של הגורם המזהם, קרי פוטנציאל זיהום גבוה – השקעת תשומת לב מרובה ולהפך, גם בתחום זיהום קרקע מתבצע מהלך דומה. המדיניות החדשה ממקדת את הטיפול בקרקעות בעלות פוטנציאל רב יותר לזיהום (וסיכון) לפי סוג הפעילות התעשייתית, לפי חלוקה ל - 3 קבוצות:


* ניתן להגדיל את הטבלה באמצעות הקלקה עליה

בנוסף, תיתכן דרישה פרטנית מצד המשרד להגנ"ס, לכל עסק,בלי קשר לסוג הפעילות, בהתקיים חשד להימצאות חומר מזהם בקרקע + סיכון המצדיק תחילת סקירה של האתר.

קישור לנספח ג' המפרט את סוגי הפעילויות הרלוונטיות לשתי הקבוצות הראשונות.

2. תהליך הטיפול באתר החשוד כמזוהם (לעסק):

התהליך המוצג כאן מתייחס לעסק עליו חלה חובת סיקור וטיפול בקרקע החשודה בזיהום, אך הוא דומה גם לעניין תהליכי בנייה ותכנון המוצגים בהמשך.

תהליך טיפול באתר החשוד כמזוהם

תהליך_טיפול_באתר_חשוד_בזיהום_קרקע
* ניתן להגדיל את הטבלה באמצעות הקלקה עליה

שלבי התהליך העיקריים:

1. סקר היסטורי (phase I):

מטרת הסקר ההיסטורי לאשש או לשלול אפשרות לזיהום קרקע וקיומו של סיכון. לרוב ללא שימוש בדיגום, אלא על ידי: זיהוי מקורות אפשריים לזיהום של הקרקע בהווה ובעבר, לרבות מיקומם והיקפם, וזיהוי החומרים המזהמים שנעשה בהם שימוש. ככל שהממצאים יתמכו בחשד לזיהום קרקע או שלא ישללו אפשרות לקיומו של סיכון, יידרש המשך טיפול.
למידע נוסף על סקר היסטורי לקרקע החשודה בזיהום.
מסמך מלווה: הנחיות מקצועיות לביצוע סקר היסטורי באתרים החשודים בזיהום קרקע או מי תהום, 2015, המשרד להגנ"ס.  

ספקים לטיפול בזיהום קרקע:

חברה איש קשר טלפון מייל
ורידיס דורון בכר 054-9360419 verisoil@infospot.co.il
קומפוסטאור ליאת גרוס 072-3719906 compost@infospot.co.il
גרינסויל סתיו אמרוסי 054-9360575 greensoil@infospot.co.il
טיבכו רותם נסל 072-3942060 tibco@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>
2. סקר קרקע:

מטרת הסקר היא איתור ומיפוי של זיהום קרקע באתר הנבדק, בין השאר על ידי לקיחת דגימות קרקע, גז קרקע ומים. סקר זה יבוצע רק לאחר אישור תוכנית הסקר ובפרט תוכנית הדיגום ע"י המשרד להגנת הסביבה.
ככלל, מדובר בשניים (ולעתים שלושה) סוגי סקרי קרקע שונים:

 1. סקר גזי קרקע: סקר גז קרקע נדרש כשקיים חשד לזיהום בחומרים אורגניים נדיפים [VOC's – Volatile Organic Compound] או חצי נדיפים. כשנדרש סקר גז קרקע הוא יבוצע בדרך כלל לפני סקר הקרקע, שכן הוא יכול לסייע באיתור זיהום קרקע.
  מסמך מלווה:
  מסמך דוגמא לסקר גזי קרקע: 
  סקר גזי קרקע אקטיבי, מגרש גן ילדים, בורמה 11, תל אביב, 2014.
  למידע נוסף אודות סקר גזי קרקע.
 2. סקר קרקע: המשרד להגנ"ס ממליץ על דרישות סף למבצעי הסקר, מגדיר דרישות למכשירים המשמשים לבדיקות ודורש כי הדיגומים יבדקו רק ע"י מעבדות בעלות הסמכה רלוונטית של הרשות להסמכת מעבדות.
  מסמך מלווה: הנחיות מקצועיות לביצוע סקר קרקע, 2016.
  מסמך דוגמא לסקר קרקע: סקר קרקע במפעל ורוליט, תל אביב, 2014
  למידע נוסף אודות סקר קרקעות מזוהמות בקרוב...
 3. סקר מי תהום: במידה ויש חשש לזיהום מי תהום, המשרד להגנ"ס מעביר את המידע הרלוונטי לרשות המים שיכולה לדרוש ניטור מי תהום. 
  מסמך מלווה: נוהל עבודה משותף בין המשרד להגנ"ס לרשות המים בתחום איתור ושיקום קרקע ומקורות מים 10.2010
  מסמך דוגמא לסקר מי תהום: סקר מי תהום תחנת דלק "טלאל" ביפו, 2014
  למידע נוסף אודות סקר מי תהום –בקרוב...

קישור למאגר סקרי גזי קרקע, סקרי קרקע ומי תהום באתר המשרד להגנ"ס

ספקים לטיפול בזיהום קרקע:

חברה איש קשר טלפון מייל
ורידיס דורון בכר 054-9360419 verisoil@infospot.co.il
קומפוסטאור ליאת גרוס 072-3719906 compost@infospot.co.il
גרינסויל סתיו אמרוסי 054-9360575 greensoil@infospot.co.il
טיבכו רותם נסל 072-3942060 tibco@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>
3. סקר סיכונים אופציונלי (IRBCA):

ברירת המחדל לערכי הסף לטיפול בקרקע מזוהמת הם ערכי סף ראשוניים מחמירים VSL - Very Strict Lavel. אלטרנטיבה לשימוש בערכי סף אלה, הנחשבים למחמירים, הוא פרוטוקול IRBCA המבוסס על סקר סיכונים.
מסמך מלווה: המסמך נכנס לתוקף במרץ 2015, וגרסא מעודכנת פורסמה להערות הציבור במאי 2019. המסמך: פרוטוקול IRBCA.

למידע נוסף אודות פרוטוקול IRBCA - בקרוב...

4. טיפול במזהמים: 

ישנן שתי אפשרויות עיקריות לטפל בזיהום שנתגלה:

 1. טיפול בקרקע: הפחתת הריכוז של המזהמים בקרקע עד לרמה הנדרשת.המשרד להגנ"ס מצהיר כי קיימת עדיפות לשיטה זו על פני נקיטה באמצעי הפחתה.
 2. אמצעי הפחתה פיזיים החוסמים את החשיפה למזהמים.

למידע נוסף אודות אופן הטיפול במזהמים – בקרוב...

ספקים לטיפול בזיהום קרקע:

חברה איש קשר טלפון מייל
ורידיס דורון בכר 054-9360419 verisoil@infospot.co.il
קומפוסטאור ליאת גרוס 072-3719906 compost@infospot.co.il
גרינסויל סתיו אמרוסי 054-9360575 greensoil@infospot.co.il
טיבכו רותם נסל 072-3942060 tibco@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>
 
5. סיום הטיפול, מעקב, וניטור להמשך:

לאחר ביצוע בדיקות מוודאות לפי הנדרש, ייתן המשרד אישור בכתב לסיום הטיפול [NFA - No Further Action]. אישור זה יכול להיות מותנה בתנאים, לרבות ביצוע תקופתי או מתמשך של בדיקות, ניטור ודיגום בקרקע.

3. בדיקה וטיפול בקרקע מזוהמת בתהליכי תכנון ובנייה:

להלן עיקרי המדיניות של המשרד להגנ"ס לעניין זה:

3.1 באילו תוכניות/היתרים נדרש לבדוק פוטנציאל לזיהום קרקע?

הדרישה בתחום התכנון והבנייה תואמת את הדרישה לסקר היסטורי על פי סוג הפעילות התעשייתית כפי שמתוארת לעיל, כך שבשטח תוכנית/בנייה בה בוצע פעילות מזהמת או פעילות מזהמת בסיכון (כמוגדר בנספח ג' לעקרונות המדיניות) יש לבצע סקר היסטורי על מנת לאשש או לשלול אפשרות לזיהום קרקע.

3.2 באילו שטחים בוצעו או מבוצעות פעילויות מזהמות?

המשרד להגנ"ס מפנה לאתר המפות הממשלתי, בו ניתן להציג שכבה הנקראת "שימושים תעשייתיים ואחרים" בה מסומנים שטחים בהם קיים פוטנציאל לביצוע פעילות מזהמת כיום או בעבר. כך שאם בשטח התוכנית המיועדת יש סימון של שכבה זו – יש לבחון את שימושי הקרקע כיום ובעבר לקיומה של פעילות מזהמת או מזהמת בסיכון. המפה מוצגת בהמשך.

טיפ חשוב1: שטח שלא נמצא בו סימון של שכבת "שימושים תעשייתיים ואחרים" אינו פטור מבירור שימושי קרקע מזהמים! וזאת משום שבשכבה הנ"ל לא מצויינים פעילותם של תחנות דלק, מטמנות, פעילויות ביטחוניות ופעילויות נוספות שכן מוגדרות כפעילויות מזהמות או מזהמות בסיכון.

טיפ חשוב 2: ייתכן סיכון מזיהום קרקעגם בשטחים בהם לא התקיימו פעילויות מזהמות או מזהמות בסיכון. למשל,כתוצאה מקרבה לאתר מזוהם או מי תהום מזוהמים, או שינוי ייעוד ממוסך למגורים. גם במצבים אלה ראוי לשלב סקר קרקע בהליכי התכנון.

מפה עם תצוגת שכבת "שימושים תעשייתיים ואחרים"

3.3 תהליך טיפול בשטח החשוד כמזוהם - בתכנון ובנייה:

שלבי התהליך דומים לטיפול בקרקע חשודה בזיהום - לעסק, כמפורט לעיל, אך מועד היישום של השלבים השונים מעוגן בהתקדמות תהליך התכנון והבנייה. הדברים מוצגים בטבלה מסכמת.

----------
4. מניעת זיהום קרקע:

ככלל, הוראות לעניין מניעת זיהום קרקע מופיעות בהיתר הרעלים ו/או התנאים לרישיון העסק ויש לפעול על פיהם. במסמך המדיניות מודגשים העקרונות למניעת זיהום קרקע:

 1. חל איסור על סילוק חומר מזהם לקרקע. מובן מאליו.
 2. יש לנקוט אמצעים למניעת אירוע שחרור חומר מזהם: התקנת אמצעי בקרה וניטור, בדיקות אטימות, תחזוקה נאותה של תשתיות ומתקנים רלוונטיים, יישום נהלים פנימיים למניעה באירועי שחרור חומר מזהם לקרקע ועוד.
5. נקיטת פעולות מידיות באירוע זיהום:

פעולות עיקריות מיידיות בעת אירוע זיהום:

 1. הפסקת הפעילות הגורמת לזיהום.
 2. עצירת התפשטות החומר המזהם ממקור הזיהום.
 3. איסוף או שאיבה של החומר המזהם שדלף, נשפך, או סולק לקרקע, או נקווה על הקרקע.
 4. דיווח: חובת הדיווח נחלקת ל- 2:
  1. חומרים שכל כמות של דליפה מהם דורשת דיווח מיידי - אלא אם מוגדר אחרת. מדובר ב: חומרי נפץ / דליקים / פצצים חומר לא ידוע / לא מזוהה.
  2. חומרים שרק דליפה מעל כמות סף מסוימת דורשת דיווח מיידי (רשימת ערכי הסף מפורטת בנספח ב' למסמך המדיניות).
  3. במקרה של דליפת דלק בתחנת דלק יש לדווח בהתאם לתקנות המים (מניעת זיהום מים) (תחנות דלק), 1977.
6. פרסום מידע לציבור:

המשרד להגנ"ס מפרסם את המידע הבא לציבור בעניין אתרים מזוהמים או בעלי פוטנציאל זיהום:

 1. סקרי קרקע, גזי קרקע ומי תהום, במאגר "חופש המידע" באתר המשרד להגנת הסביבה, בסינון לפי נושא ראשי: קרקעות מזוהמות ודלקים.
 2. שכבת "שימושים תעשייתיים ואחרים" באתר המפות הממשלתי, שכל תוכנית בנייה שבשטחה מסומן שימוש תעשייתי ואחר, חייבת בבדיקת שימושי הקרקע כמפורט בסעיף 3 לעיל.
 3. בעתיד, המשרד להגנ"ס מתכנן להציג באתר המפות הממשלתי שכבת מידע של "סקירה וטיפול במזהמים בקרקעות", בה ימופו אתרים המצויים בטיפול המשרד וסטאטוס הטיפול בהם.
7. הממונים במשרדי הממשלה לעניין זיהום קרקעות:

אבי חיים, ראש אגף שפכי תעשייה, דלקים וקרקעות מזוהמות, אשכול תעשיות, המשרד להגנ"ס.

גיא רשף, מנהל אגף איכות המים ברשות המים (תחת משרד האנרגיה והמים), אמון בין השאר על תחום מי תהום מזוהמים.

8. עונשין ועיצומים כספיים:

כל עוד אין חוק ספציפי לעניין זיהום קרקעות, העונשין והעיצומים הכספיים בתחום כפופים לאמצעי החקיקה הנלווים בהם משתמשים ליישום ואכיפת המדיניות לתחום זה, קרי:

 1. תנאים סביבתיים לרישיון העסק והחקיקה הרלוונטיות אליו. לפרטים נוספים לחץ כאן.
 2. היתר רעלים והחקיקה הרלוונטית עליו. לפרטים נוספים לחץ כאן.
 3. חוקי התכנון והבנייה.

 

ספקים לטיפול בזיהום קרקע:

חברה איש קשר טלפון מייל
ורידיס דורון בכר 054-9360419 verisoil@infospot.co.il
קומפוסטאור ליאת גרוס 072-3719906 compost@infospot.co.il
גרינסויל סתיו אמרוסי 054-9360575 greensoil@infospot.co.il
טיבכו רותם נסל 072-3942060 tibco@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>

--------

לעמוד הבא: סקר קרקע היסטורי >>


מסמכים רלוונטיים:

 1. מסמך המדיניות בתחום זיהום קרקע, 08.2017 המשרד להגנ"ס [pdf]
 2. רשימת ההנחיות בנושא קרקעות מזוהמות, 11.2016 המשרד להגנ"ס [pdf]

זיהום קרקע | תוכן עניינים

אנשי מפתח
ספריית מסמכים
מילון מונחים