סקר סיכונים בעקבות זיהום קרקע. מקרה בוחן - נחל אשלים
מאמר: הצגת סקר הסיכונים שבוצע בנחל אשלים, כדוגמא לתהליך קביעת ערכי שיקום מבוססי סיכון לאתרים בהם אותר זיהום קרקע, גזי קרקע או מי תהום
  • מאת: עמר יהלומי, חברת אדמה
  • פורסם בתאריך: 06/8/2020

בשנת 2017 נשטפו מי גבס בנחל אשלים. בעקבות האירוע נסגר הנחל למבקרים. לאחר ביצוע חקירה ראשונית של הזיהום בנחל הוחלט על ביצוע סקר סיכונים על מנת לקבוע ערכי סף ספציפיים לאתר ולבחון את הצורך בפעולות שיקום טרם פתיחת האתר למבקרים.

לאחרונה, עם השלמת סקר הסיכונים, אושרה פתיחת הנחל למטיילים.

מהו סקר סיכונים

סקר סיכונים הינו כלי מקצועי העומד לרשות בעלי אתרים הנדרשים לשקם זיהומי קרקע, גז קרקע ומי תהום, ומבוצע על ידי גופי הייעוץ הסביבתי בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה.

באמצעות סקר הסיכונים ניתן לקבוע ערכי שיקום ספציפיים לאתר ובהתאם לממצאיו, ניתן במקרים מסוימים להקל על דרישות הרשויות לשיקום ולצמצם את עלויות הטיפול בזיהום.

סקר הסיכונים בוחן את הסיכון לאדם, ובמידת הצורך בוחן את הסיכון לסביבה האקולוגית.

אילו אתרים מתאימים לביצוע סקר סיכונים?

ביצוע סקר סיכונים מתאים לרוב לאתרים מורכבים בעלי זיהום משמעותי בהם אותרו מזהמים בריכוזים החורגים מערכי Tier1 (ערכי סף מבוססי סיכון אשר פורסמו על ידי המשרד להגנת הסביבה).

נחל אשלים הוא דוגמה לאתר העונה על הגדרות אלו. בשנת 2017 זרמו בתוואי הנחל, שאורכו כ-17 ק"מ, כ-60,000  מ"ק מי גבס. בעקבות האירוע נסגר הנחל למטיילים לתקופה של 3 שנים, ונפתח רק לאחרונה, בהתאם לממצאי סקר הסיכונים שבוצע על ידי חברת אדמה – אפיון ושיקום אתרים בע"מ וחברת Tauw ההולנדית.

שלבי העבודה בביצוע סקר הסיכונים

ביצוע סקר סיכונים מתבצע במספר שלבים, כמפורט להלן:

שלב א' – גיבוש המודל הקונספטואלי של האתר - טרם ביצוע סקר הסיכונים נערכים סקרים מקדימים לאפיון זיהום הקרקע ו\או גז הקרקע ו\או מי התהום באתר.

ניתוח ממצאי הסקרים המקדימים מאפשר לאפיין את הזיהום באתר ולהגדיר את מרכיבי הזיהום והשתרעותו המרחבית. על בסיס נתונים אלה מגובש המודל הקונספטואלי (Site conceptual model).

במסגרת המודל הקונספטואלי שגובש לנחל אשלים בוצעו הפעולות הבאות:

  • הוגדרו מזהמי המטרה, ביניהם pH, פלואוריד, סולפט, זרחן, קובלט וארסן וחומרים רדיואקטיבים כגון אורניום, תאליום וראדון.
  • הוגדרו הקולטנים (הרצפטורים) שעלולים להיות מושפעים כתוצאה מהזיהום כגון מטיילים, עובדי רשות שמורות הטבע והגנים וכן תושבי הפזורה הבדואית.
  • נבחנו נתיבי ההסעה בין מוקדי הזיהום לקולטנים וכן דרכי החשיפה האפשריות של המזהמים (מגע עורי \ בליעה \ נשימה).

המודל הקונספטואלי הוצג למשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים הלאומיים, והמלצותיו אושרו על ידי הממונה על  סקרי סיכונים באגף שפכי תעשייה, קרקעות מזוהמות ודלקים במשרד להגנת הסביבה.

שלב ב' - השלמת חקירה: על בסיס המודל הקונספטואלי מבוצעת, במידה ונדרש, השלמת חקירה לצורך תיחום השתרעות הזיהום ובחינה משלימה של נתיבי ההסעה ממוקדי הזיהום לקולטנים. בנחל אשלים בוצע דיגום קרקע נוסף בתוואי הנחל וכן דיגום המים בגבים במטרה לתחם את הזיהום ולבחון את השתנות הממצאים על פני הזמן.

שלב ג' - הרצת המודל: הרצת המודל מבוצעת עבור מזהמי המטרה אשר אותרו בריכוזים החורגים מערכי Tier-1 ועבורם קיים מסלול חשיפה מלא לקולטן.

הרצת המודל כוללת שני מסלולי חישוב:

  • חישוב Backward במסגרתו מחושבים ערכי סף מבוססי סיכון ספציפיים לאתר (SSTL - Site Specific Threshold Level).
  • חישוב Forward במסגרתו מבוצעת הערכה של הסיכון על בסיס משתנים סטטיסטיים. בעת בחינת תוצאות חישוב Forward, ציון גבוה מ-1 מייצג סיכון לא קביל וציון נמוך מ-1 מייצג סיכון קביל.

על מנת לקבוע שלא נדרשות פעולות נוספות באתר יש לעמוד בשני המבחנים, קרי:

  • חישוב Backward  - ריכוזי המזהמים שאותרו חייבים להיות נמוכים מערכי הסף מבוססי הסיכון שחושבו לאתר במסגרת הרצת המודל.
  • חישוב Forward - תוצאת חישוב הערכת הסיכון עבור כל הקולטנים חייבת להיות נמוכה מ - 1.

לאור השונות המורפולוגית לאורך נחל אשלים חולק התוואי לחמישה מקטעים המתאפיינים בחתכי קרקע שונים. בכל מקטע בו אותרו חריגות מערכי Tier-1 נבחן הסיכון לכל אחד מהקולטנים.

בכל המקטעים נמצא שריכוזי המזהמים שאותרו היו נמוכים מערכי הסף מבוססי הסיכון לאתר וכן שהסיכון לקולטנים לאורך הנחל הינו סיכון קביל.

על בסיס ממצאי סקר הסיכונים התקבל אישור המשרד להגנת הסביבה לפתיחת נחל אשלים למבקרים בחודש אפריל 2020.

דגשים ותובנות

ביצוע סקר סיכונים הינה משימה מורכבת המצריכה ידע והבנה מקיפים של האתר, של מתודולוגיית העבודה ושל דרישות הרגולציה.

קיימת חשיבות רבה לשיח פתוח בין הרגולטור לבין מבצעי הסקר על מנת להבטיח שהעבודה תבוצע לשביעות רצונם של כל הגורמים המעורבים.

ביצוע סקר הסיכונים בנחל אשלים, שבוצע על ידי חברת אדמה – אפיון ושיקום אתרים בע"מ וחברת Tauw ההולנדית, הראה שלא קיים צורך בביצוע שיקום אקטיבי של הנחל. מסקנה זאת הביאה ככל הנראה לצמצום הפגיעה האקולוגית שהיתה עלולה להיגרם לנחל במידה והיו מבוצעות פעולות שיקום אגרסיביות שלא לצורך.


את המאמר כתב עמר יהלומי, מנהל פרויקטים בחברת אדמה.

חברת אדמה - אפיון ושיקום אתרים בע"מ מתמחה בביצוע סקרי סיכונים, כמו גם בחקירה ושיקום של אתרים מזוהמים ובעלת ניסיון רב בטיפול בזיהומי קרקע ומי תהום ברחבי הארץ.