פסולת אלקטרונית

פסולת אלקטרונית | תקציר
החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות מחייב יצרנים, יבואנים ומשווקים של ציוד אלקטרוני לאסוף ולטפל בפסולת אלקטרונית על פי יעדים שנתיים
 • מאת: מערכת infospot
 • עודכן בתאריך: 01/1/2023

חוק פסולת אלקטרונית מחייב יבואנים ויצרנים של ציוד אלקטרוני או סוללות לאסוף ולטפל בפסולת אלקטרונית על פי יעדים שנתיים מסך המכירות שלהם (כאחוז ממשקל הציוד הנמכר) החל משנת 2014. בנוסף החוק מגדיר את חובות המשווקים, הרשויות המקומיות, גופי היישום שמבצעים את המלאכה בפועל, המפעילים של מרכזי האיסוף והטיפול בפסולת ועוד. על מנת לעמוד ביעדי המיחזור, יצרן/יבואן של ציוד אלקטרוני צריך להתקשר עם "גוף מוכר" ולממן את כל פעילותו. ה"גוף המוכר" אחראי להפרדה, איסוף ופינוי של הפסולת מרשויות מקומיות, ולאחר מכן טיפול בפסולת (מיחזור, השבה, הטמנה). בנוסף החוק מגדיר את חובות הרשויות המקומיות, בתי העסק ועוד.

לפי הערכה של המשרד להגנ"ס, בשנת 2020 נוצרו 240,000 טון של פסולת אלקטרונית בישראל.

כיום קיימים 2 ארגונים שקיבלו אישור מהמשרד להגנ"ס לתפקד כ"גוף מוכר" - אקומיוניטי ומ.א.י. הגוף המוכר מתקשר עם היצרנים והיבואנים, מקבל מהם מימון ולפי נתוני המכירות של הציוד האלקטרוני והסוללות של אותם יצרנים/יבואנים נקבעים יעדי המיחזור כאחוז ממשקל הציוד הנמכר. במקביל, על מנת לעמוד ביעדי המיחזור, הגוף המוכר מתקשר עם רשויות מקומיות על מנת להפריד, לאסוף ולפנות פסולת אלקטרונית למתקני מיחזור והטמנה. התשלום מהיצרנים והיבואנים הוא שמממן את הפעילות ברשויות המקומיות.

בתי עסק בהם מצטברת פסולת אלקטרונית אינם מחויבים ביעדי מיחזור ואינם מחויבים לדווח למשרד להגנ"ס, אלא חייבים להתקשר עם גוף יישום מוכר על מנת שיפנה את הפסולת הלאקטרונית שברשותו ללא כל תמורה בגין הפסולת עצמה (ניתן לגבות עבור הפינוי).

הגורמים השונים וחובותיהם: יבואן, יצרן, משווק, רשות מקומית...
תמצית הגדרות חשובות: ציוד אלקטרוני, סוללות, יבואן, משווק, מפעיל...

 ציוד חשמלי ואלקטרוני: מוצר, ציוד או מכשיר המיועד לפעול באמצעות זרם חשמלי או שדה אלקטרומגנטי, שמיועד לשימוש במתח חשמלי שאינו עולה על 1,000 וולט בזרם חילופין או 1,500 וולט בזרם ישר. פירוט רשימת ציוד בתוספת הראשונה לחוק.
סעיף 63 לחוק מגדיר פריטים עליהם החוק לא יחול, לדוגמא ציוד רפואי מזוהם, מתקנים גדולים, רכבים ממונעים ועוד.  
סוללה או מצבר: מקור של אנרגיה חשמלית הנוצרת מהתמרה ישירה של אנרגיה כימית, המורכב מתא סוללה ראשי אחד או יותר שאינו ניתן לטעינה, או מתא סוללה משני אחד או יותר הניתן לטעינה. 
יצרן או יבואן: מי שמייבא או מייצר בעצמו או באמצעות אחר, ציוד חשמלי ואלקטרוני או סוללות המיועדים למכירה או שיווק בישראל.
אחראי לפינוי פסולת: רשות מקומית, וכן כל מי שחייב לפי כל דין, למעט חובה מכוח חוק עזר, באיסוף ובפינוי של פסולת משטח שבבעלותו או בהחזקתו;
מחזיק בפסולת שאינה מהמגזר הביתי: עסק המחזיק ציוד וסוללות בכמות שהיא מעבר לסביר למגזר הביתי או ציוד שלא מתאים לשימוש ביתי.
משווק: מי שמוכר ציוד וסוללות וכן מי שמספק ציוד וסוללות להפצה, לצריכה או לשימוש בישראל, במסגרת עסקו;
מפעיל: מי שבבעלותו/שליטתו/החזקתו מרכז לפסולת ציוד וסוללות או מיתקן טיפול.
גוף יישום מוכר: חברה לתועלת הציבור (חל"צ) שאינה פועלת למטרות רווח, אשר הוכרה על ידי המשרד להגנת הסביבה כ-"גוף מוכר", ושמטרתה ביצוע חובות היצרנים והיבואנים על פי חוק פסולת אלקטרונית. נכון ל 04.2015 אושרו 2 גופי יישום מוכרים על ידי המשרד להגנת הסביבה, מ.א.י ואקומיוניטי

להגדרות המלאות ראה סעיף 2 לחוק

יעדי המיחזור:

יעדי המיחזור הם ה"לב" של החוק. הם חלים על יצרנים ויבואנים כאחוז ממשקל הציוד שנמכר באותה שנה (פחות הפסולת שהועברה לשימוש חוזר). כמו כן, ניתן לבצע השבה של פסולת שתיחשב לחלק מיעדי המיחזור עד לרף של 5% מיעד המיחזור של אותו יצרן/יבואן.

היעדים (סעיפים 3+4):

עבור פסולת ציוד אלקטרוני

שנה יעד מיחזור
% מתוך מכירות
2014 15%
2015 20%
2016 25%
2017 30%
2018 35%
2019 40%
2020 45%
2021 ואילך 50%

עבור פסולת סוללות ומצברים

יעד מיחזור שנתי (% מתוך מכירות) לסוללות המכילות:
שנה עופרת ניקל קדמיום אחר
2014-2018 15% 20% 12.5%
2019 ואילך 30% 35% 25%
לוחות זמנים:

01.03.2014: החוק נכנס לתוקף ומחייב את הגורמים הרלוונטיים ליישם את הוראות החוק החל ממועד זה.

נקודות הציון הקרובות:

01.01.2020: יעדי המיחזור מתעדכנים בהתאם להוראות החוק.
31.06.2020: מועד אחרון להגשת דוח שנתי למשרד להגנ"ס אודות פעילות שנת 2019, על ידי יבואנים/יצרנים וגופי יישום מוכרים.
01.01.2021: החל ממועד זה יחול איסור להטמין פסולת אלקטרונית (מותר יהיה להטמין תוצרי לוואי של תהליך מיחזור פסולת אלקטרונית)

עלויות:

אגרות: המשרד להגנ"ס רשאי להטיל אגרות שונות מתוקף החוק. אך טרם התפרסם מידע בעניין זה (סעיף 59).

מי משלם למי – עבור מה? – התקשרויות בין הגורמים השונים:

יבואנים יצרנים: נושאים במרבית העלויות הנובעות מיישום החוק, העלות באה לידי ביטוי בעיקר במימון פעילות גוף היישום המוכר עמו התקשרו. (סעיף 8 בחוק)

משווקים: גוף היישום נושא בעלויות האחסון, האיסוף והטיפול בפסולת שהמשווק קלט, במרבית המקרים אין עלות למשווקים אלא אם צוין אחרת בהסכם בין הצדדים. (סעיף 32 בחוק)

גוף היישום המוכר: גוף היישום ממומן רובו ככולו ע"י היבואנים והיצרנים, בעזרת מימון זה גוף היישום נושא בעלויות הישירות של מרבית הוצאות התפעול כלפי לקוחותיו, היבואנים/יצרנים, וגם כלפי לקוחותיו שאינם משלמים – האחראים לפינוי פסולת (רשויות מקומיות), משווקים ומחזיקים בפסולת שאינה ביתית. 

גוף היישום המוכר נושא בעלויות הכרוכות באיסוף והפרדת הפסולת לרבות (סעיף 17 בחוק):

 • פינוי ממוקדי האיסוף, מבתי התושבים (מכשירי חשמל גדולים שהוצאו מבתי התושבים), מהמשווקים וממחזיקי פסולת שאינה ביתית.
 • הפרדה, מיון וטיפול (כולל מיחזור) בפסולת שאסף.
 • רכישה, הצבה ותחזוקה של מכלי אצירה במוקדי איסוף.
 • הקמה ותפעול של מרכזי איסוף ומיון.
 • משתתף בעלות פרסום המידע לציבור הרחב.

אחראי לפינוי פסולת: (הרשות המקומית)  מחויב להתקשר עם גוף יישום מוכר לצורך ביצוע חובותיו, גוף היישום ישא במרבית העלויות של האחראי לפינוי פסולת (הקמת תשתית, איסוף פסולת, מיון, טיפול ועוד). (סעיף 17 בחוק)

מפעיל מתקן טיפול: החוק אינו מפרט בנושא עלויות.

הציבור הרחב (ועסקים המחזיקים בפסולת ביתית): יחיד שלא עוסק בפסולת לא אמור לשאת בעלות ישירה של איסוף/פינוי פסולת אלקט'. כמובן, ייתכן שעלות יישום החוק עבור היבואנים והיצרנים – תגולגל בסופו של דבר לצרכן דרך מחיר המוצרים.

מחזיק בפסולת שאינה ביתית: מחויב להקשר לגוף יישום מוכר. גוף היישום יישא בעלויות, אלא אם צוין אחרת בהסכם בין הצדדים. (סעיף 34)

פרסום המידע ושמירת סודיות מסחרית:

החוק מגדיר נושאים מסחריים שהמשרד להגנ"ס לא יפרסם (סעיף 65), כגון כמות הפריטים שנמכרה ע"י יבואן/יצרן, המאזן הכספי והתקציבים של גוף היישום המוכר. החוק גם מגביל את גוף היישום המוכר בשימוש במידע המסחרי שהוא מקבל מלקוחותיו.

קנסות וענישה:

בהתאם לחומרת העבירה ייתכן מאסר עד שנה או קנסות עד כ 600 אלש"ח לתאגיד ו - 300 אלש"ח לאדם. כמו כן חלה אחריות נושאי משרה בתאגיד ויש המשך תשלום על כל יום של הפרה נמשכת (פרקים ח' + ט' סעיפים 43-58).

פטור ליבואנים/יצרנים/משווקים בהיקף מוגבל:

יצרן/יבואן בהיקף מוגבל: יצרן/יבואן שסך מכירות הציוד האלקטרוני קטן מהשיעור המינימלי הקבוע בחוק פטור ממרבית חובות החוק. אך עדיין יחויב בהגשת דוח שנתי מצומצם, וחובת ניהול רשימה עצמאית של פרטי הדיווח. הפטור אינו תקף לגבי סוללות, מצברים ונורות. (סעיף 12 לחוק + תקנות יצרן ויבואן בהיקף מוגבל ומשווק בגודל מזערי 2014)
הרחבה בנושא יצרן/יבואן בהיקף מוגבל
משווק בגודל מזערי: משווק שסך מכירות הציוד האלקטרוני קטן מהשיעור המינימלי הקבוע בחוק, יהיה פטור מדרישות החוק התקפות לגבי משווקים. הפטור אינו תקף לגבי סוללות, מצברים ונורות. (תקנות יצרן ויבואן בהיקף מוגבל ומשווק בגודל מזערי 2014).
הרחבה בנושא משווק מזערי

רקע על הנושא ועל החוק:


תרשים טיפול בפסולת אלקטרונית
(ניתן להגדיל על ידי לחיצה על התרשים)
     

למידע כללי נוסף:

 • מטרות החוק: לצמצם את ההשפעה השלילית על הסביבה שמקורה בפסולת אלקטרונית על ידי צמצום כמות הפסולת הנוצרת מאלקטרוניקה, מניעת הטמנתה ועידוד שימוש חוזר. את המטרות האלה החוק משיג בעזרת החלת אחריות יצרן מורחבת (Extended producer responsibility EPR) בתחום האלקטרוניקה.
 • כמות פסולת אלקטרונית בישראל: 130,000 טון פסולת אלקטרונית בשנה נכון לסוף שנת 2012 (מקור).
 • בעיות סביבתיות של פסולת אלקטרונית:
  • תופסת נפח הטמנה יקר ערך.
  • מכילה חומרים מסוכנים ורעלים העלולים לגרום לזיהום קרקע ומקורות מים.
  • מכילה חומרי גלם יקרים אשר מיחזורם יכול להביא ל: חסכון כספי, מניעת תהליכי כרייה והפקה יקרים בעלי השפעה סביבתית, הפחתת תלות ביבוא.
מי הממונה במשרד להגנת הסביבה?

בעלת התפקיד האמונה על תחום פסולת אלקטרונית במשרד להגנ"ס היא נועה שפיצר-מזרחי, מנהלת אגף אחריות יצרן מורחבת - פסולת, הפועל תחת אשכול שלטון מקומי בראשו עומד הסמנכ"ל גיא סמט.

---------------

גופים לייעוץ ויישום חוק פסולת אלקטרונית:

חברה איש קשר טלפון מייל
אקומיוניטי
(גוף יישום מוכר)
רונן יואלי 072-3712251 ecommun@infospot.co.il
מאי
(גוף יישום מוכר)
אמנון שחרור 077-5001090 mai@infospot.co.il
ערנות
(מלווה ביישום החוק)
ערן בושארי 072-3713040 eranut@infospot.co.il

All Recycling
(איסוף וטיפול)

דולב מנו 072-3357514 arecycle@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>>

קישורים רלוונטיים:


עמודי המדריך הבאים:

פסולת אלקטרונית

אנשי מפתח
ספריית מסמכים
מילון מונחים