המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 7148
כותרת:
פינוי של פסולת מעורבת
סוג הפריט:
מכרז
גוף מפרסם :
עיריית נהריה
תאריך סגירה:
05/5/2021
תמצית מכרז:

ביצוע עבודות איסוף ופינוי של פסולת מעורבת ביתית ו/או מתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות (כתומים)
תאריך אחרון להגשה:05/05/2021   בשעה:13:00
מספר מכרז: 012/21
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של עיריית נהריה ולפעול על-פיהם

קישור למודעת הפרסום: