תאור פריט מספר 7494
כותרת:
קידום אנרגיה מקיימת באשכולות אזוריים
סוג הפריט:
קול קורא
גוף מפרסם :
משרד האנרגיה והמים
תאריך סגירה:
07/11/2021
תמצית מכרז:

קידום אנרגיה מקיימת באשכולות אזוריים
תאריך אחרון להגשה: 07/11/2021  בשעה: 14:00
מכרז מס' : 174/2020
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של משרד האנרגיה ולפעול על-פיהם

קישור למודעת הפרסום: