תקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור), התשס"ט-2009
  • מאת:
  • פורסם בתאריך: 24/2/2009

להורדת נוסח התקנות כקובץ

רשימת התיקונים המשולבים בנוסח זה

----------------------------------- נוסח התקנות ------------------------------------

תקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור), התשס"ט-2009

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6א לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 (להלן - החוק), בהסכמת שר האוצר ובהתייעצות עם שר המשפטים, שר התעשיה המסחר והתעסוקה, שר התחבורה והבטיחות בדרכים, שר החקלאות ופיתוח הכפר, שר הבריאות, שר הביטחון, שר התשתיות הלאומיות ושר התקשורת, ובכל הנוגע לרשויות מקומיות גם בהסכמת שר הפנים, ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1.הגדרות

בתקנות אלה -

"איסוף מידע" - ביצוע מדידה שערכה רשות ציבורית או מי מטעמה;

"דיווח" - דיווח לרשות ציבורית לפי כל חיקוק, צו, תכנית, רישיון עסק או כל היתר או רישיון אחר, ובכלל זה דיווח על פי דרישת עובד הרשות הציבורית, בהתאם לסמכותו לפי כל דין;

"מדידה" - לרבות בדיקה, דיגום או ניטור;

"מידע" - מידע על איכות הסביבה כהגדרתו בסעיף 6א(א) לחוק;

"מפגע סביבתי" - כל אחד מאלה:

(1) רעש וריח חזקים או בלתי סבירים כמשמעותם בחוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961;

(2) זיהום אוויר כמשמעותו בחוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961, וכן נוכחות או פליטה לאוויר של מזהם כהגדרתו בחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008;

(3) זיהום מים כהגדרתו בסעיף 20א לחוק המים, התשי"ט-1959 (להלן - חוק המים);

(4) השלכת פסולת, פסולת בניין וגרוטות רכב ולכלוך רשות הרבים, כמשמעותם בחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984;

(5) זיהום על ידי חומר מסוכן כהגדרתו בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993;

(6) זיהום על ידי קרינה מייננת כהגדרתה בתקנות הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם), התש"ם-1980, או על ידי קרינה בלתי מייננת כהגדרתה בסעיף 2 לחוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו-2005;

(7) זיהום ים כהגדרתו בחוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח-1988, וכמשמעותו בפקודת מניעת זיהום מי ים בשמן [נוסח חדש], התש"ם-1980, וכן הטלת פסולת לים כמשמעותה בחוק מניעת זיהום הים (הטלת פסולת), התשמ"ג-1983;

(8) פגיעה בסביבה החופית כהגדרתה בסעיף 2 לחוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ד-2004;

(9) שינוי בתכונותיה של הקרקע מבחינה כימית, ביולוגית, בקטריולוגית, רדיואקטיבית או אחרת, או שינוי הגורם לכך שהקרקע תהיה מסוכנת לבריאות הציבור, או עלולה לפגוע בחי או בצומח, או פחות ראויה למטרה אשר לה היא משמשת או נועדה לשמש;

"נפלט" - לרבות נשפך, סולק או הושלך;

"תכנית" - כהגדרתה בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965.

2.סוגי המידע

רשות ציבורית תעמיד לעיון הציבור מידע שמקורו בדיווח או באיסוף מידע, ובלבד שאותו מידע הוא לגבי חומר, רעש, ריח או קרינה שנמדדו או שנפלטו לאוויר, לקרקע, למים או לים, והם מסוג העלול לגרום למפגע סביבתי, לרבות המידע המפורט בתוספת הראשונה, אף אם הפליטה או תוצאות המדידה אינן עולות על המותר על פי כל חיקוק, צו, תכנית, רישיון עסק או כל היתר או רישיון אחר.

3.תוכן המידע

(א) מידע שרשות ציבורית תעמיד לעיון הציבור יכלול את הפרטים שלהלן, ככל שהם נמצאים בידי הרשות הציבורית, ולפי מיטב ידיעתה:

(1) זהות המקור לפליטת חומרים לסביבה או לרעש, ריח או קרינה שלא ברשות היחיד;

(2) שם החומר או קבוצת החומרים הנפלטים לסביבה, כמותם וריכוזם;

(3) הסוג והרמה של הרעש, הריח והקרינה הנמדדים בסביבה;

(4) מיקום, מועד ושיטת איסוף המידע, וכן הגורם שאסף את המידע בעבור גורם הפליטה או רשות ציבורית;

(5) אזור גאוגרפי ומועד פליטת החומר לסביבה או יצירת הרעש, הריח או הקרינה;

(6) האם החומר נפלט אל האוויר, הים, הקרקע או המים;

(7) חריגה בכמות או בריכוז החומר הנפלט לסביבה, או ברמת הרעש, הריח או הקרינה הנמדדים בסביבה, מן המותר לפי כל חיקוק, צו, תכנית, רישיון עסק או כל היתר או רישיון אחר;

(8) עיבוד של מידע שהכינה הרשות הציבורית או שקיבלה לרבות דוחות תקופתיים וסיכומים של מידע.

(ב) הרשות הציבורית תעמיד את המידע לעיון הציבור כפי שדווח לה או כפי שנאסף על ידה ואין הרשות הציבורית חייבת לעבד את המידע.

(ג) החליטה הרשות הציבורית שלא להעמיד מידע לעיון הציבור לפי סעיף 9 לחוק, תפרסם הודעה בדבר החלטתה זו ונימוקיה בהתאם לחוק ולתקנה 5.

4.אופן הפרסום

(א) העמדת המידע באינטרנט לעיון הציבור תיעשה באופן שיבטיח את זמינותו, שמירתו, יכולת אחזור המידע והפקת פלט ממנו.

(ב) הרשות הציבורית תפרסם מידע כאמור בתקנה 3(א)(8) באופן מובחן ומודגש אשר יעיד כי המידע הוא מידע מעובד.

5.דרך נוספת להעמדת המידע לעיון הציבור

(א) רשות ציבורית תעמיד את המידע לעיון הציבור גם במשרדיה.

(ב) רשות ציבורית תפרסם ברבים, אחת לשישה חודשים לפחות, את כתובת אתר האינטרנט שלה אם קיים, את כתובת משרדיה ואת המועדים שבהם ניתן לעיין במידע, ובלבד שמועדים אלה לא יפחתו מפעמיים בשבוע, בשעות העבודה המקובלות.

(ג) בתקנה זו, "פרסום ברבים" - פרסום בעיתון יומי נפוץ בשפה העברית לפי רשימה שפרסם שר הפנים לפי סעיף 1א(ב) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, וכן בעיתון המתפרסם בשפה הערבית; ואולם רשות מקומית ותאגיד בשליטת רשות מקומית -

(1) רשאים לפרסם ברבים רק על ידי פרסום בעיתון מקומי באזורם, המתפרסם אחת לשבוע לפחות;

(2) שהאוכלוסיה הדוברת ערבית בתחומיהם מהווה פחות מעשרה אחוזים מכלל האוכלוסיה - רשאים שלא לפרסם בשפה הערבית, למעט אם הרשות הציבורית היא מועצה אזורית שבתחומה יישובים שבהם מרבית האוכלוסיה דוברת ערבית.

6.מועדים להעמדת המידע לעיון הציבור

(א) רשות ציבורית תפרסם מידע, בהקדם האפשרי ולא יאוחר משלושה חודשים מיום קבלת הדיווח או מיום איסוף המידע.

(ב) במניין התקופה הקבועה בתקנת משנה (א) לא יבואו בחשבון התקופות הקבועות בסעיף 13 לחוק.

7.תקופת העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור

המידע יועמד לעיון הציבור במשך תקופה שלא תפחת מהמפורט להלן:

(1) לעניין מידע המתפרסם באתר האינטרנט - שנה;

(2) לעניין מידע העומד לעיון הציבור במשרדים - שבע שנים.

8.תחילה

תחילתן של תקנות אלה 18 חודשים מיום פרסומן, ולגבי הרשויות המקומיות שאינן מנויות בתוספת השניה - 36 חודשים מיום פרסומן.

תוספת ראשונה

לצפייה בתוספות לתקנות לחץ כאן [pdf] 

תוספת שניה

לצפייה בתוספות לתקנות לחץ כאן [pdf] 

ל' בשבט התשס"ט (24 בפברואר 2009)

גדעון עזרא

השר להגנת הסביבה

----------------סיום נוסח התקנות----------------

פרסומים נוספים של התקנות - להורדה כקובץ

  1. רשומות, משרד המשפטים, קובץ תקנות 6763, התשס"ט, 4.3.2009 , עמ' 590.
  2. נוסח התקנות כפי שהוא מפורסם במשרד להגנת הסביבה
  3. נוסח התקנות בגרסת Pdf (עריכה ע"י infospot).
  4. התוספת לתקנות בגרסת Pdf (עריכה ע"י infospot).

תיקונים המשולבים במסמך זה

*** אין תיקונים

תוכן עניינים