תקנות למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק (בקשה לרישיון עוסק באסבסט), התשע"ג-2012
  • מאת:
  • פורסם בתאריך: 28/10/2012

להורדת נוסח התקנות כקובץ

רשימת התיקונים המשולבים בנוסח זה

------------------------------------ נוסח התקנות ------------------------------------

תקנות למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק (בקשה לרישיון עוסק באסבסט), התשע"ג-2012

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 25(ג) ו–78(א)(1) לחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-2011 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:

1.הגדרות

בתקנות אלה -

"בקשה" - בקשה לרישיון לעוסק באסבסט או לחידושו, לפי תקנות 2 עד 5, לפי העניין;

"טופס" - טופס מן הטפסים שבתוספת.

2.בקשה לרישיון קבלן אסבסט ומפעיל אתר פסולת אסבסט

(א) המבקש לקבל רישיון קבלן אסבסט לפי סעיף 16 לחוק, או רישיון מפעיל אתר פסולת אסבסט לפי סעיף 22 לחוק, יגיש למנהל בקשה על כך לפי טופס 1, ממולא לכל פרטיו.

(ב) בקשה כאמור בתקנת משנה (א) תכיל את פרטי המבקש ואם הוא תאגיד - את פרטי נושאי המשרה בו, ולעניין מבקש רישיון מפעיל אתר פסולת אסבסט - פרטים גם על רישיונות והיתרים שבידו.

(ג) לבקשה לפי תקנה זו יצורפו כל אלה:

                     (1) בקשה לאישור עובד אחראי לפי סעיף 17 לחוק, לגבי כל עובד אחראי של המבקש, ערוכה וחתומה לפי טופס 2, שפורטו בו פרטי העובד, הכשרתו וניסיונו; מבקש רישיון כאמור בתקנה זו המבקש גם אישור לפי סעיף 17(ג) לחוק, יגיש למנהל טופס בקשה כאמור גם בעד עצמו;

      (2) תעודות ומסמכים לאימות פרטים המופיעים בבקשה לפי טופס 1 או 2;

      (3) תצהיר של המבקש ושל כל עובד אחראי שהוא מעסיק, ואם הוא תאגיד - גם של נושאי משרה בו, ערוך ומאומת לפי טופס 3 (להלן - תצהיר מבקש);

      (4) הסכמת המבקש וכל עובד אחראי שהוא מעסיק, ואם הוא מבקש רישיון קבלן אסבסט שהוא תאגיד - גם של כל מנהל בו, למסירת מידע על אודותיו למנהל, מן המרשם הפלילי כמשמעותו בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981, ערוך וחתום לפי טופס 4 (להלן - כתב הסכמה).

3.בקשה לרישיון מפקח אסבסט פריך

 (א) המבקש לקבל רישיון מפקח אסבסט פריך לפי סעיף 18 לחוק יגיש למנהל בקשה על כך לפי טופס 5, ממולא לכל פרטיו, ובהם פרטי המבקש, השכלתו, הכשרתו וניסיונו.

(ב) לבקשה לפי תקנת משנה (א) יצורפו תעודות ומסמכים הנדרשים לאימות הפרטים שבה, תצהיר המבקש, וכן כתב הסכמה.

4.בקשה לרישיון למעבדת אנליזה, למעבדה דוגמת ולדוגם אסבסט

(א) המבקש לקבל רישיון למעבדת אנליזה לפי סעיף 19 לחוק או רישיון למעבדה דוגמת לפי סעיף 20(א) לחוק, יגיש למנהל בקשה לפי טופס 6, ממולא לכל פרטיו, ובהם פרטי המבקש ופרטי נושאי המשרה של המבקש ואם הוא תאגיד - פרטי נושאי המשרה בו.

(ב) לבקשה לפי תקנה זו יצורפו כל אלה:

      (1) אם היא בקשה לרישיון למעבדה דוגמת - טופס בקשה לרישיון דוגם אסבסט לפי סעיף 20(ב) לחוק, לכל דוגם אסבסט שמעסיקה המעבדה, ערוך וחתום לפי טופס 7, שפורטו בו פרטי העובד, השכלתו, הכשרתו וניסיונו, וכן הסמכה מאת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לדיגום סיבי אסבסט בסביבת העבודה לפי שיטת 7400 NIOSH או שיטה אחרת שאישר המנהל לדיגום סביבתי של סיבי אסבסט, וכן תעודת מעבדה מוסמכת מאת מפקח העבודה הראשי במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה (להלן - מפקח העבודה הראשי), לביצוע דגימות סביבתיות-תעסוקתיות לפי תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשע"א-2011 (להלן - תקנות הניטור);

      (2) תעודות ומסמכים לאימות הפרטים המופיעים בבקשה לפי טפסים 6 או 7;

      (3) תצהיר המבקש, ולעניין מעבדה דוגמת - גם של כל דוגם אסבסט שהוא מעסיק, ואם הוא תאגיד - גם של נושאי משרה בו;

      (4) כתב הסכמה של המבקש, ולעניין מעבדה דוגמת - גם של כל דוגם אסבסט שהיא מעסיקה, ואם המבקש תאגיד - גם של נושאי משרה בו.

(ג) המבקש לקבל רישיון דוגם אסבסט לפי סעיף 20(ב) לחוק יגיש למנהל טופס בקשה לרישיון דוגם אסבסט לפי טופס 7, ממולא לכל פרטיו, שפורטו בו פרטי המבקש, השכלתו, הכשרתו וניסיונו, ויצרף לבקשה את כל אלה:

      (1) תעודת בודק מעבדה מוסמך או מעבדה מוסמכת שנתן מפקח העבודה הראשי לביצוע דגימות סביבתיות-תעסוקתיות לפי תקנות הניטור;

      (2) תעודות ומסמכים לאימות הפרטים שבבקשה;

      (3) תצהיר המבקש;

      (4) כתב הסכמה של המבקש.

5.בקשה לרישיון סוקר אסבסט

המבקש לקבל רישיון סוקר אסבסט לפי סעיף 21 לחוק, יגיש למנהל בקשה לפי טופס 8, ממולא לכל פרטיו, ובהם פרטי המבקש והכשרתו, שצורפו אליו תעודות ומסמכים הנדרשים לאימות הפרטים שבבקשה וכן תצהיר המבקש.

6.אישור עובד נוסף בתקופת הרישיון

(א) בעל רישיון עוסק באסבסט המותנה בהעסקת עובד אחראי, עובד מעבדה או דוגם אסבסט (בתקנה זו - עובד), המבקש להעסיק עובד נוסף על המנויים ברישיונו, או שרישיונו הותלה לפי סעיף 32(ו) לחוק לאחר שחדל להעסיק עובד כאמור, אינו חייב בהגשת בקשה לרישיון אלא אם כן חל שינוי בפרטים שהופיעו בבקשתו האחרונה או אם דרש זאת המנהל, ואולם יהיה עליו להגיש למנהל את כל אלה:

      (1) הצהרה על נכונות הפרטים המופיעים בבקשה האחרונה שהגיש וכן תצהיר המבקש;

      (2) פרטי העובד שהוא מבקש להעסיקו, היקף המשרה והגדרת התפקיד המנויים בסעיף 8 של טופס 1, או בסעיף 8 או 9 של טופס 6, לפי העניין;

      (3) לעניין בקשה להעסקת עובד אחראי - טופס בקשה לאישור העובד האחראי, ערוך וחתום לפי טופס 2, שבו פרטי העובד, הכשרתו וניסיונו, תצהיר העובד ערוך ומאומת לפי טופס 3 וכן כתב הסכמה של העובד;

      (4) לעניין בקשה להעסקת דוגם אסבסט - בקשה לרישיון דוגם אסבסט, לפי טופס 7, שבו פרטי העובד, הכשרתו וניסיונו, תצהיר העובד ערוך ומאומת לפי טופס 3, וכן כתב הסכמה של העובד.

(ב) בתקנה זו, "בקשה אחרונה" - בקשה לרישיון לפי תקנות אלה שעל יסוד הנתונים המפורטים בה הוצא לעוסק באסבסט רישיון לאותו עיסוק באסבסט.

7.אופן הגשת בקשה לרישיון

(א) בקשה לרישיון תימסר למנהל כשהיא נושאת את חתימת ידו של המבקש, ואם המבקש הוא תאגיד - גם חותמת.

(ב) המנהל רשאי לדרוש כי בקשה לרישיון תוגש לו גם בצורה ממוחשבת באמצעות טופס מקוון או בדרך אחרת שיורה.

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), הוגשה למנהל בקשה לחידוש רישיון בצורה ממוחשבת לפי תקנת משנה (ב), רשאי המנהל להורות כי אימות זהותו של המבקש ייעשה באמצעות חתימה אלקטרונית או בדרך מתאימה אחרת.

(ד) בבקשה לחידוש רישיון לאותו עיסוק, יהיו מבקש רישיון מפקח אסבסט פריך או סוקר, ומבקש אישור לעובד אחראי פטורים מציון הפרטים לעניין השכלה, ניסיון, הכשרה מעשית והידע המקצועי שברשותו, וכן מצירוף מסמכים לאימות פרטים כאמור.

8.בדיקת בקשה

 (א) ראה המנהל כי בקשה לרישיון שהוגשה לו אינה כוללת את הפרטים והמסמכים הנדרשים לשם החלטה בבקשה, יודיע למבקש כאמור וידרוש השלמת פרטים ומסמכים החסרים, לדעתו, בבקשה, ורשאי המנהל לדרוש מן המבקש פרטים ומסמכים נוספים הדרושים, לדעתו, לשם החלטה בבקשה.

(ב) לא השלים מגיש הבקשה את הפרטים והמסמכים כאמור בתקנת משנה (א) במועד שהורה המנהל, יראו את המבקש כאילו חזר בו מהבקשה.

תוספת

לצפייה בתוספות לתקנות לחץ כאן [pdf] 

 

י"ב בחשוון התשע"ג (28 באוקטובר 2012)

גלעד ארדן

השר להגנת הסביבה

------------------------------------ סיום נוסח התקנות ------------------------------------

 

פרסומים נוספים של התקנות - להורדה כקובץ 

  1. רשומות, משרד המשפטים, קובץ תקנות  7181, התשע"ג – 14.11.2012, עמ' 174.
  2. נוסח התקנות כפי שהוא מפורסם במשרד להגנת הסביבה.
  3. נוסח התקנות בגרסת PDF (עריכה ע"י infospot).

תיקונים המשולבים במסמך זה

להלן פירוט + קישור לנוסח התיקונים לחוק המשולבים במסמך זה.
בכל סעיף בו משולב תיקון, מופיעה הערת שוליים תואמת בראש הסעיף.

***אין תיקונים למסמך זה

 

 

 

תוכן עניינים