תקנות אוויר נקי (איכות אויר), התשנ"ב-1992
  • מאת:
  • פורסם בתאריך: 09/4/1992

להורדת נוסח החוק כקובץ

רשימת התיקונים המשולבים בנוסח זה

----------------------------------- נוסח התקנות ---------------------------------

תקנות אוויר נקי (איכות אויר), התשנ"ב-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו-18 לחוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:

1.זיהום אויר חזק או בלתי סביר

זיהום אויר חזק או בלתי סביר הוא הימצאות חומר מן המפורטים בטור א' בתוספת (להלן - מזהם) באויר, בריכוז ממוצע העולה על הריכוז שנקבע לצידו בטור ב' בתוספת, במדידה הנמשכת בפרק הזמן הנקוב לצידו בטור ג'.

2.סייג

(תיקון התשע"א)

(בוטלה).

3.מדידת מזהמים

(תיקון התשע"א)

(בוטלה).

4.שמירת הוראות ודינים

אין בתקנות אלה משום אישור לפליטת מזהם בריכוז הקבוע בתוספת מקום שניתנו הוראות אחרות לפי החוק, ואין בהן כדי לגרוע מסמכויות לפי כל דין לענין מניעת זיהום אויר חזק או בלתי סביר.

5.ביטול

תקנות למניעת מפגעים (איכות האויר), התשל"ב-1971 - בטלות.

6.תחילה

תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

תוספת

(תיקון התשע"א)

לצפייה בתוספות לתקנות לחץ כאן [pdf]

ו' בניסן התשנ"ב (9 באפריל 1992)

יצחק שמיר

ראש הממשלה והשר לאיכות הסביבה

----------------סיום נוסח התקנות----------------

 

פרסומים נוספים של התקנות - להורדה כקובץ

  1.  רשומות, קובץ תקנות 5435, התשנ"ב (16.4.1992), עמ' 972.
  2.  נוסח החוק כפי שהוא מפורסם במשרד להגנת הסביבה.
  3.  נוסח התקנות בגרסת PDF (עריכה ע"י infospot).

תיקונים המשולבים במסמך זה

להלן פירוט + קישור לנוסח התיקונים לחוק המשולבים במסמך זה.
בכל סעיף בו משולב תיקון, מופיעה הערת שוליים תואמת בראש הסעיף.

  1.  קובץ תקנות 7002, התשע"א (31.5.2011), עמ' 977 (כולל שינוי שם).

 

תוכן עניינים