המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 10313
כותרת:
טיפול בפסולת קרטון ונייר
סוג הפריט:
מכרז
גוף מפרסם :
מועצה אזורית חוף הכרמל
תאריך סגירה:
28/12/2023
תמצית מכרז:

טיפול בפסולת קרטון ונייר
מועד אחרון להגשה: 28/12/2023 בשעה: 12:00
מספר מכרז: 31/2023
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של מועצה אזורית חוף הכרמל ולפעול על-פיהם

קישור למודעת הפרסום: