המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 10322
כותרת:
מערכת תמיכה לניהול אירועי שטפונות
סוג הפריט:
בקשה לקבלת מידע RFI
גוף מפרסם :
רשות ניקוז ירקון
תאריך סגירה:
31/1/2024
תמצית מכרז:

בקשה לקבלת מידע RFI: מערכת תמיכה לניהול אירועי שטפונות
מועד אחרון להגשה: 31/01/2024 בשעה: 12:00
מספר מכרז: 1/23
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של רשות ניקוז ונחלים ירקון ולפעול על-פיהם

קישור למודעת הפרסום: