המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 2084
כותרת:
קול קורא לסיוע לרשויות מקומיות ליישום אמצעים לצמצום זיהום אוויר
סוג הפריט:
קול קורא
גוף מפרסם :
המשרד להגנת הסביבה
תאריך סגירה:
08/2/2016
תמצית מכרז:

המשרד להגנת הסביבה מעוניין לתמוך ברשויות מקומיות, המעוניינות ליישם אמצעים תחבורתיים וטכנולוגיים, שיש בהם כדי להביא לצמצום נסיעות יומיומיות ברכבים פרטיים של תושבי ערים בישראל מביתם למקום עבודתם ולצמצום זיהום אוויר מכלי רכב.

מועד אחרון להגשה: 08/02/2016

מספר קול קורא: 5749

באחריות המציעים לבדוק את פרטי הקול הקורא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה ולפעול על-פיהם.

קישור למודעת הפרסום:
קישור למסמכי המכרז: