המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 6086
כותרת:
מאגר יועצים: בטיחות, סביבתי,קרקע, פסולת, ניטור ריחות
סוג הפריט:
קול קורא
גוף מפרסם :
מועצה מקומית קצרין
תאריך סגירה:
07/2/2020
תמצית מכרז:

מאגר יועצים: בטיחות, סביבתי,קרקע, פסולת, ניטור ריחות
מועד אחרון להגשה: 07/02/2020 עד השעה 12:00
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של מועצה מקומית קצרין ולפעול על-פיהם

קישור למודעת הפרסום: