המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 6087
כותרת:
טיפול בפסולת אריזות קרטון
סוג הפריט:
מכרז
גוף מפרסם :
מועצה אזורית מגידו
תאריך סגירה:
06/2/2020
תמצית מכרז:

טיפול בפסולת אריזות קרטון
מועד אחרון להגשה: 06/02/2020 עד השעה 15:00
מספר מכרז: 4/20
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של מועצה אזורית מגידו ולפעול על-פיהם

קישור למודעת הפרסום: