תאור פריט מספר 7166
כותרת:
טיפול בפסולת
סוג הפריט:
מכרז
גוף מפרסם :
רשות מקרקעי ישראל
תאריך סגירה:
08/6/2021
תמצית מכרז:

איתור קבלן לביצוע פרוייקט טיפול בפסולת במתחם "פרדס שניר"
תאריך אחרון להגשה:08/06/2021   בשעה:12:00
מספר מכרז: 4000531795
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי ולפעול על-פיהם 

קישור למודעת הפרסום: