המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 7486
כותרת:
טיפול בפסולת אריזות קרטון
סוג הפריט:
מכרז
גוף מפרסם :
מועצה אזורית מטה יהודה
תאריך סגירה:
19/10/2021
תמצית מכרז:

טיפול בפסולת אריזות קרטון ו/או בפסולת נייר למחזור
תאריך אחרון להגשה: 19/10/2021  בשעה: 12:00
מכרז מס' : 14/2021
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של המועצה האזורית מטה יהודה ולפעול על-פיהם

קישור למודעת הפרסום: