המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 7491
כותרת:
קליטה וטיפול בפסולת חקלאית/אורגנית
סוג הפריט:
מכרז
גוף מפרסם :
אשכול גליל מזרחי
תאריך סגירה:
19/9/2021
תמצית מכרז:

קליטה וטיפול בפסולת חקלאית/אורגנית
תאריך אחרון להגשה: 19/09/2021  בשעה: 12:00
מכרז מס' : 11/2021
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של אשכול רשויות גליל מזרחי ולפעול על-פיהם

קישור למודעת הפרסום: