מערך דיווח וולונטרי גזי חממה | תקציר
המשרד להגנת הסביבה מקיים מנגנון וולנטרי לדיווח על פליטת גזי חממה של ארגונים. הדיווח לא מחייב ביצוע הפחתה בפליטות ומזכה באות הכרה מאת המשרד להגנ"ס
 • מאת: מערכת infospot
 • עודכן בתאריך: 28/1/2015

החל משנת 2010 מפעיל המשרד להגנת הסביבה מנגנון וולנטרי לדיווח ולהפחתה של גזי חממה, כמקובל במדינות רבות בעולם.

הדיווח במסגרת המנגנון מתבצע אחת לשנה ולא מחייב הפחתה בפליטות, אלא רק דיווח שנתי על פי תקנון מוגדר. ככלל, כל המדווחים זוכים לאות הכרה רשמי בגין הדיווח השנתי למנגנון וביכולתם לקבל אותות הכרה נוספים במידה וביצעו אימות לדיווח השנתי על ידי גוף חיצוני בלתי תלוי או במידה והדיווחים המאומתים מלמדים על הפחתת פליטות.

היתרונות הנוספים בדיווח למנגנון הם פיתוח יכולת ניהול טובה יותר הן של הפליטות והן של צריכת האנרגיה בארגון ופיתוח מוכנות לקראת חקיקה עתידית מחייבת.

בשנת 2013 דיווחו 50 חברות שונות, ביניהן בז"ן, כי"ל ונשר, על פליטות גזי החממה שלהן במהלך שנת 2013. קישור לידיעה המסכמת את דיווחי 2013.

להלן דוגמא לקובץ הדיווח השנתי (של חברת אינטל) אשר מועבר למשרד להגנ"ס ומפורסם לציבור.

להלן עיקרי מנגנון הדיווח:

1. למה לדווח - יתרונות + אותות הכרה (דיווח, אימות והפחתה):

חברות המחליטות לדווח נהנות ממספר יתרונות:

 1. מה שנמדד מנוהל: באמצעות המדידה והמעקב אחר פליטת גזי החממה בארגון מתפתחת יכולת ניהול טובה יותר של פליטות אלה, כמו גם של צריכת האנרגיה שגורמת למרבית פליטות גזי החממה.
 2. הכנה לחקיקה עתידית:  בתרחיש בו ישראל תצטרך לקחת על עצמה יעדי הפחתה מחייבים של פליטת גזי חממה, סבירות גבוהה שגם מפעלים יקבלו יעדי הפחתה הנגזרים מהיעדים הלאומיים. כך קורה בחלק ממדינות אירופה. דיווח במנגנון מסייע לחברה להתכונן מבעוד מועד לדיווח חובה, לייצר מדד ייחוס (בנצ'מרק) ליעדי הפחתה עתידיים ולהשפיע על עיצובו העתידי של המנגנון.
 3. יתרון תדמיתי ושיווקי: שמות החברות המדווחות מופיע באתר המשרד להגנ"ס ומזכה בקבלת אות/ות הכרה מאת המשרד להגנ"ס כמפורט בהמשך.

קבלת אותות הכרה:

המשרד להגנת הסביבה החליט לבטא את הערכתו כלפי החברות המשתתפות באמצעות הענקת אותות הכרה. קיימים 3 סוגי אותות המייצגים 3 שלבים:

 1. שלב 1 - "אות דווח" - אות זה מוענק לכל הארגונים שהצטרפו למערך הדיווח ודיווחו על פליטות גזי החממה שלהם.
 2. שלב 2 - "אות דווח ואומת" - אות זה מוענק לארגונים אשר דיווחיהם למערך הדיווח אומתו בידי גוף חיצוני, בלתי תלוי, שאושר לבצע אימותים אלה ע"י המשרד להגנת הסביבה.
  נכון לנובמבר 2014, 4 גופים ביצעו אימות ואמורים לקבל אות זה: אקוטריידרס, עמיעד מערכות מים, החברה המרכזית למשקאות ועין גדי מים מינרליים.
 3. שלב 3 - "אות הופחת ואומת" - אות זה מוענק לארגונים אשר יגישו למערך הדיווח דיווחים מאומתים המעידים על הפחתה בפליטות גזי החממה שלהם משנה לשנה. תנאי מוקדם לזכאות לאות זה הוא דיווח למערך הדיווח במשך שנתיים לפחות.
  נכון לנובמבר 2014, עדיין אין חברה מדווחת הזכאית לאות זה. פיילוט אמור להתקיים במהלך שנת 2015.

יש לציין כי ארגון שמדווח במסגרת המנגנון לא בהכרח מתחייב להפחתות של פליטות גזי חממה.

2. איזה מידע מתפרסם לציבור, סודיות מסחרית
ישנם 2 חלקים לדיווח, אחד מתפרסם, השני לא:
 1. טופס החישוב: טופס האקסל המשמש לחישוב הפליטות ומכיל מידע מפורט לא מתפרסם לציבור, אלא נשמר בשרת של התאחדות התעשיינים ועל כן לא כפוף לחוק חופש המידע. הסיבה לכך היא שנתונים אלה יכולים להכיל סודות מסחריים וזמינותם למתחרים בישראל או בעולם עלולה להרתיע חברות מלהצטרף לדיווח.
 2. טופס הדיווח: טופס האקסל המכיל את הנתונים הסופיים וכמות הפליטה הכוללת של כל אחד מגזי החממה כן מפורסם לציבור באתר המשרד להגנת הסביבה.
3. לוחות זמנים: 
נתוני הדיווח יימסרו מידי שנה למשרד להגנת הסביבה עד לסוף חודש יוני שאחרי תום שנת הדיווח. יש אפשרות לקבל הארכה עד סוף יולי.
4. איך מחשבים/מדווחים

הוראות החישוב והדיווח מפורטות במסמך "תקנון הפעלה והנחיות לדיווח". תמצית ההוראות מפורטות בקישור הבא.

5. עלות הדיווח

אין עלות להשתתפות בדיווח, מלבד המשאבים הנדרשים לאיסוף הנתונים והכנת הדיווח, ו/או במידה והחברה החליטה להסתייע בגורם חיצוני לשם כך.

במידה וחברה רוצה לאמת את הדיווח שלה ולזכות באות הכרה מס' 2 "דווח ואומת", עליה לשלם לגוף אימות חיצוני כמפורט כאן.

6. משך זמן נדרש להכנת הדיווח
משך הזמן הנדרש להכנת דיווח תלוי בפרמטרים רבים כגון אופי פעילות החברה והנחיות הדיווח הרלוונטיות לפעילותה, זמינות, אמינות ותאימות מערכות הניטור והנתונים הקיימים כיום ועוד.
7. האם מפעל יכול להכין דיווח באופן עצמאי
החוק והמשרד להגנ"ס לא מחייבים להיעזר בספקים חיצוניים ובהתאם לכך המשרד להגנ"ס לא הגדיר ספקים מורשים בתחום.  עם זאת, ליווי על ידי ספק חיצוני מומחה יכול לסייע בהבנה והתאמה של הדיווח לטווח ארוך, הימנעות מטעויות וחסכון במשאבים לעיתים כתוצאה מעבודה מיותרת.
8. בדיקת הדיווח
המשרד להגנ"ס לא מצהיר כי הוא בודק את איכות הדיווחים. חברה מדווחת יכולה לבחור לבצע אימות ע"י גוף חיצוני מוכר ובשל כך תזכה לאות הכרה מספר 2 ("דווח ואומת") מהמשרד. לפרטים נוספים על אימות - ראו סעיף הבא.
9. אימות הדיווח באמצעות גוף מוכר

חברות המעוניינות לזכות באות הכרה מס' 2 (דווח ואומת) או מס' 3 (הופחת ואומת) תצטרכנה לבצע אימות לדיווח השנתי באמצעות גוף מאמת חיצוני שאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה. כיום בישראל מוכר רק גוף מאמת אחד שאושר על ידי המשרד להגנ"ס - מכון התקנים הישראלי. עם זאת, המשרד מציין כי בהמשך תפורסם רשימה של גופים מאמתים נוספים.

במסגרת ביצוע האימות הגוף המאמת יבדוק, בין היתר,  את שלמות הנתונים ואופן השלמת הנתונים החסרים על ידי החברה, יבדוק אם נעשה שימוש במקדמי פליטה מתאימים ומותרים, יעריך את מידת אי הודאות של הנתונים המשמשים לחישוב הפליטות ואף יערוך מספר ביקורים בכמה מאתרי החברה המדווחת.

באם יימצאו ליקויים בדיווח על ידי הגוף המאמת, תחוייב החברה לתקן את הליקויים עד לחודש אוקטובר של השנה בה היא רוצה להיות מועמדת לקבלת אות הכרה 2 או 3.

נכון לנובמבר 2014, 4 גופים ביצעו אימות ואמורים לקבל אות הכרה תואם: אקוטריידרס, עמיעד מערכות מים, החברה המרכזית למשקאות ועין גדי מים מינרליים.

עמוד מידע לנושא אימות דיווח שנתי של פליטת גזי חממה, אתר המשרד להגנ"ס

10. מי הממונה מטעם המשרד להגנס

רוני כהן גינת, ממונה שינויי אקלים באגף איכות אוויר ושינוי אקלים, אשכול תעשיות, במשרד להגנ"ס.

11. השוואה ביחס ל PRTR
נושא מנגנון וולונטרי לדיווח פליטת גזי חממה מפל"ס PRTR
חובת דיווח? אין חובת דיווח. וולנטרי. חובת דיווח ע"פי חוק
כמה חברות מדווחות? כ- 50 חברות נכון לשנת הדיווח 2013 כ- 500 חברות המחויבות עפ"י חוק
מה הם גבולות הדיווח התאגידיים- אתר/חברה בת/חברה אם ? לבחירת המדווח לכל אתר בנפרד (לא כולל פליטות באחריות החברה שמתבצעות מחוץ לאתר)
מי הן החברות/הענפים המדווחים? כל תאגיד חוקי שרוצה. בפועל יש חברות תעשיה, שיווק וסחר, פיננסים, ארגונים ציבוריים ועוד... חברות המשתייכות לאחד מ- 74 ענפים/פעילויות המצויינים בחוק עם דגש על תעשיה, חקלאות בעלי חיים ואתרי טיפול/סילוק פסולת/שפכים
תדירות הדיווח? אחת לשנה, עד ל 30.06 אחת לשנה, עד ל 31.03
איזה מזהמים מדווחים? 7 גזי חממה המוכרים ע"י האו"ם 7 גזי חממה המוכרים ע"י האו"ם +
 107 חומרים נוספים
תחבורה הדיווח כולל פליטות מתחבורה וצי רכב הדיווח אינו כולל פליטות מתחבורה מחוץ לגבולות האתר
פליטות עקיפות כתוצאה מצריכת חשמל כלולות בדיווח לא כלולות בדיווח
ערך הסף / פליטות זניחות החברה המדווחת יכולה להגדיר עד 5% מהפליטות ולא יותר מ- 25,000 tCO2e כזניחות ולא לכלול אותן בדיווח חברה המחויבת בדיווח מפל"ס עפ"י חוק, מדווחת על כמות הפליטה של מזהם רק אם הוא גבוה מערך הסף המוגדר בחוק, למשל ערך הסף ל- CO2 הוא 1,000 טון.
אקסל / הוראות הדיווח תקנון דיווח + קובץ אקסל יעודי של מנגנון הדיווח הוולנטרי
או כל שיטת חישוב אחרת המשמשת את החברה המדווחת ותואמת את תקנון הדיווח של המנגנון
דיווח עפ"י פרק 7.9 בהוראות הדיווח הראשיות של המפל"ס:
- חלק מהפעילויות נדרשות לדווח באמצעות גיליונות ספציפיים בקובץ האקסל היעודי של מנגנון הדיווח הוולנטרי.
- פעילויות אחרות נדרשות לדווח על פי הוראות הדיווח הסקטוריאליות של המפל"ס
מה מפורסם לציבור? כמות הפליטות של כל מזהם עבור כל חברה מדווחת, ללא פירוט מקורות הפליטה ודרך החישוב כמות הפליטות של כל מזהם עבור כל אתר, ללא פירוט של מקורות הפליטה ודרך החישוב
עלות ללא עלות ללא עלות

---------------------

שאלות ותשובות:

כיצד מצטרפים למערך הדיווח?

ההצטרפות למערך הדיווח מתבצעת באמצעות מילוי טופס רישום החתום בחתימת מנהל בעל זכות חתימה בחברה ושליחתו לכתובת ghg.registry@sviva.gov.il.
קישור לפרטים נוספים באתר המשרד להגנ"ס.

אילו "הוכחות" יש לספק לאמיתות הדיווח?
 • על הנתונים עליהם מבוסס הדיווח להיות שמורים וזמינים בחברה המדווחת לצורך אימות או ביקורת עתידית.
 • יחד עם העברת טופס הדיווח תוגש הצהרה על אמינות הדיווח.
 • חברות יכולות לבחור לאמת את נתוניהן על ידי גורם שלישי בלתי תלוי אשר אושר כגוף מאמת על ידי המשרד להגנת הסביבה. למידע נוסף אודות האימות - ראו סעיף 9 לעיל.
מה ההבדל בין פליטות ישירות לפליטות עקיפות?

שני סוגי הפליטות מדווחים במנגנון הוולונטרי. אך הפליטות הישירות כוללות מקורות פליטה המופעלים ונשלטים על ידי הארגון. למשל, פליטות משריפת דלקים, פליטות מתהליכים, דליפות ופליטות לא מוקדיות ופליטות מכלי רכב שהם בבעלות או בתפעול החברה (המחושבים בהסתמך על רכישת דלקים לתפעול).

הפליטות העקיפות הן אלה אשר נגרמות כתוצאה מתפעול מתקני החברה אלא שהפליטה עצמה מתבצעת על ידי ארגון אחר. למשל: צריכת חשמל של ארגון אשר הפליטות בגינה מתרחשות בתחנת הכוח של חברת חשמל ולכן נחשבת כפליטות עקיפות.

למרות שפליטות עקיפות אינן בשליטתה הישירה של החברה, ביכולתה להפחית גם בפליטות אלו, למשל על ידי התייעלות אנרגטית והפחתה בצריכת החשמל (הפחתה בפליטות מכלול 2) או על ידי בחירה של ספקים או לקוחות המפחיתים פליטות בעצמם (הפחתה בפליטות מכלול 3).

כיצד מביאים בחשבון פעילות של חברה המביאה להפחתת פליטות?
אם החברה המדווחת ביצעה פרויקטים פנימיים בתוך הגבולות התפעוליים שלה שהובילו להפחתה בפליטת גזי חממה (למשל: התייעלות אנרגטית או הסבת דלקים), ההפחתה תילקח בחשבון באימות הדיווח. במידה וחברה מפחיתה פליטות באמצעות פרויקטים חיצוניים של קיזוז פליטות, לא תקבל על כך החברה הכרה במסגרת מנגנון הדיווח הנוכחי. 

-----------

קישורים רלוונטיים:

 1. תקנון הפעלה והנחיות לדיווח - מערך לרישום פליטות גזי חממה בישראל, גרסה 3.0, המשרד להגנ"ס [pdf]
 2. קובץ חישוב פליטות גזי חממה של הארגון (גרסה 6.0, אפריל 2014), המשרד להגנ"ס [excel]
 3. מידע נוסף, המשרד להגנ"ס

עמודי המדריך הבאים: