פסולת אלקטרונית - גוף יישום מוכר
החוק ומסמכי הנחיות נוספים מגדירים את תהליך ההכרה בגופי יישום מוכרים, חובותיו ועוד
 • מאת: מערכת infospot
 • עודכן בתאריך: 01/1/2020

גוף יישום מוכר הוא חברה לתועלת הציבור (חל"צ) שאינה פועלת למטרות רווח, אשר הוכרה על ידי המשרד להגנת הסביבה כ- "גוף מוכר", ושמטרתה ביצוע חובות היצרנים והיבואנים על פי חוק פסולת אלקטרונית. נכון ל 04.2015 אושרו 2 גופי יישום מוכרים על ידי המשרד להגנת הסביבה, אקומיוניטי ו-מ.א.י.

הכרה בגוף יישום מוכר ע"י המשרד להגנ"ס:

ההכרה ניתנת לחמש שנים ויכולה להיות מוגבלת לסוג פסולת מסוים או לפי מקור הפסולת (מגזר ביתי או אחר). מלבד נוסח החוק, המשרד להגנ"ס פירסם שני מסמכי הנחיות בנושא זה:

 1. נוהל הגשת בקשה להכרה בגוף יישום מוכר - הכולל גם את טופס הגשת הבקשה.
 2. תנאים להכרה בגופי יישום מוכרים - המציג תנאים נוספים שאינם מפורטים בחוק.

תמצית התנאים בהם נדרש לעמוד גוף יישום מוכר על מנת לזכות בהכרה:

 • חברה שמטרתה היחידה קיום חובות יצרנים/יבואנים לחוק זה.
 • חברה לתועלת הציבור, או אם הוקמה למטרות רווח, תקנונה מגביל אפשרות לחלוקת רווחים אם לא עמדה ביעדי המיחזור של לקוחותיה היצרנים/יבואנים.
 • הון עצמי מספק והעמדת ערבות בנקאית למדינה.

בקשה להכרה:

בהגשת בקשה להכרה למשרד להגנ"ס, נדרש גוף יישום מוכר להגיש בין השאר:

 • תכנית עסקית ותכנית תקציב הכוללת תכנון עמידה בשיעורי מיחזור שנתיים וחישוב תשלומי היצרנים והיבואנים.
 • הסדרים מתוכננים לאיסוף פסולת ממשווקים, הפרדה, פינוי, הכנה לשימוש חוזר וטיפול בפסולת.
 • חוזים לדוגמא להתקשרות עם יצרן/יבואן/משווק/אחראי לפינוי פסולת (עיריה).

מידע נוסף מופיע ב - נוסח החוק המלא (סעיף 15), ב - נוהל הגשת הבקשה של המשרד להגנ"ס ובמסמך תנאים להכרה בגופי יישום מוכרים.

חובות גוף יישום מוכר:
 • ביצוע כל פעולות הנדרשות לקיום חובות לקוחותיו: יצרנים ויבואנים, משווקים ואחראים לפינוי פסולת (רשויות מקומיות).
 • טיפול בפסולת: מיון, שימוש חוזר, הכנה לשימוש חוזר או טיפול בפסולת שבשליטתו.
 • הסברה: קיום הסברה לציבור הרחב לשם יישום הוראות החוק. בין הנושאים:
  • ​חובת הפרדת פסולת אלק' משאר הפסולת.
  • אפשרויות ההשלכה וההחזרה.
  • החשיבות והתועלת שבהעברת פסולת לשימוש חוזר, מיחזור והשבה.
  • השפעות סביבתיות ובריאותיות של חומ"ס המצוי בפסולת אלק'.
 • מימון: גוף היישום המוכר מקבל תשלומים מהיצרנים והיבואנים בעזרתם הוא מממן את פעילותו גם כלפי לקוחותיו היצרנים והיבואנים אך גם כלפי לקוחותיו האחראים לפינוי פסולת (רשויות מקומיות) וגם כלפי לקוחותיו המשווקים.
 • חובת התקשרות: חובת התקשרות עם כל יצרן/יבואן, משווק, אחראי לפינוי פסולת שפונה לקבלת שירות.
 • דיווחים תקופתיים למשרד להגנ"ס:
  • דיווח חצי שנתי: יש להעביר למשרד להגנ"ס את המידע עבור כל חציון (חודשים 1-6 או 7-12) עד חודשיים לאחר תום החציון המשרד להגנ"ס יכול לתת פטור על הגשת דו"חות חצי שנתיים, לאחר הגשת 4 דו"חות. מה בדו"ח:
   • פרטי היבואנים/יצרנים איתם התקשר לתת שירות ומידע אודות הפריטים שמכרו (שקובעים את כמות הפסולת שתמוחזר) .
   • פרטי האחראים לפינוי פסולת (רשויות מקומיות) איתם התקשר.
   • המידע אודות הפסולת שפונתה, מוחזרה או הושבה.
  • דיווח שנתי: זהה בתכולה שלו לדו"ח החצי שנתי. אך צריך להיות מבוקר ע"י רואה חשבון ולכלול את המאזן הכספי של גוף היישום המוכר לשנה החולפת. על הדו"ח להיות מוגש עד חצי שנה לאחר תום התקופה.
  • תוכנית תקציב ותוכנית עבודה שנתית:  יש להעביר תוכנית זו אחת לשנה, לא יאוחר מחודשיים בתום שנת כספים

מידע נוסף מופיע ב - נוסח החוק המלא (סעיף 17), ב - נוהל הגשת הבקשה של המשרד להגנ"ס ובמסמך תנאים להכרה בגופי יישום מוכרים.

קנסות וענישה:
בהתאם לחומרת העבירה ייתכן מאסר עד שנה או קנסות עד כ 600 אלש"ח לתאגיד ו - 300 אלש"ח לאדם. כמו כן חלה אחריות נושאי משרה בתאגיד ויש המשך תשלום על כל יום של הפרה נמשכת (פרקים ח' + ט' סעיפים 43-58).
אסיפת יצרנים ויבואנים:
 • על כל גוף יישום מוכר לכנס אחת לשנה אסיפה של לקוחותיו היצרנים/יבואנים.
 • אסיפת היצרנים תהיה אורגן של גוף היישום המוכר, והחלטותיה יחייבו את גוף היישום המוכר.
 • כל הנתונים אודות הטיפול בפסולת שתחת שליטת גוף היישום תוצג לאסיפה למעט המידע אודות המכירות של כל אחד.
 • המשרד להגנ"ס רשאי לשלוח נציג לאסיפת היצרנים/יבואנים.
 • תנאים נוספים החלים בנושא אסיפת יצרים/יבואנים מפורטים בנוסח החוק המלא (סעיף 23)

---------------

גופים לייעוץ ויישום חוק פסולת אלקטרונית:

חברה איש קשר טלפון מייל
אקומיוניטי
(גוף יישום מוכר)
רונן יואלי 072-3712251 ecommun@infospot.co.il
מאי
(גוף יישום מוכר)
אמנון שחרור 077-5001090 mai@infospot.co.il
ערנות
(מלווה ביישום החוק)
ערן בושארי 072-3713040 eranut@infospot.co.il

All Recycling
(איסוף וטיפול)

דולב מנו 072-3357514 arecycle@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>>
 

---------------

קישורים רלוונטיים:

עמודי המדריך הבאים: