שח"מ: שיטת חישוב מיטבית
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 23/1/2014

שח"מ - שיטת חישוב מיטבית: המושג מוגדר בסעיף 6.ד בחוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה -חובות דיווח ומרשם) התשע"ב-2012. לשון החוק: " "שיטת חישוב מיטבית" – שיטת חישוב המביאה למידע מדויק ככל הניתן, בהתבסס על נתונים הזמינים באורח סביר למפעל המדווח; לעניין זה, "שיטת חישוב" – לרבות חישובים, דיגום, שקילה, ניטור, מדידה, מדידה לא ישירה, מקדמי פליטה, הערכות הנדסיות, או כל שיטה אחרת המשמשת לשם קביעת נתונים כאמור בסעיף קטן (א)(1) עד (3)." .

-------------------