צו החומרים המסוכנים (אגרת היתר רעלים), התשנ"ז-1997
 • מאת:
 • פורסם בתאריך: 19/3/1997

להורדת נוסח הצו כקובץ

רשימת התיקונים המשולבים בנוסח זה

------------------------- נוסח הצו --------------------------

צו החומרים המסוכנים (אגרת היתר רעלים), התשנ"ז-1997

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993 (להלן - החוק), באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

1.הגדרות

(תיקון התשס"ב)

בצו זה -

"היתר רעלים" - כמשמעותו בסעיף 3 לחוק;

"מבקש" - מגיש בקשה להיתר רעלים או לחידושו;

"ממונה" - כמשמעותו בחוק.

2.אגרת היתר רעלים

(תיקונים: התשס"ב, התש"ע, התשע"א, התשע"ב, התשע"ג)

מבקש ישלם אגרה בסכום כמפורט להלן בעד היתר רעלים:

(1) שתוקפו פחות משנה - 652 ש"ח;

(2) שתוקפו לשנה - 5,222 ש"ח;

(3) שתוקפו לשנתיים - 4,307 ש"ח;

(4) שתוקפו לשלוש שנים - 2,155 ש"ח.

3. אגרת בדיקה

(תיקון התשס"ב)

(בוטל).

4. הצמדה למדד

(תיקון התשס"ב)

(א) סכומי האגרה הנקובים בסעיף 2 יהיו צמודים למדד וישתנו ב-1 ביולי של כל שנה (להלן - יום השינוי) לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.

(ב) סכום אגרה שהשתנה כאמור בסעיף קטן (א) יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.

(ג) בסעיף זה -

"המדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;

"המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם, ולענין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתו של צו זה - המדד שפורסם בחודש ינואר 2001.

5. תחילה

תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו ברשומות.

י' באדר ב' התשנ"ז (19 במרס 1997)

רפאל איתן

השר לאיכות הסביבה

---------------סיום נוסח הצו---------------

פרסומים נוספים של הצו - להורדה כקובץ

 1.  רשומות, משרד המשפטים, קובץ תקנות 5824, התשנ"ז - 10.4.1997, עמ' 583.
 2.  נוסח הצו כפי שהוא מפורסם במשרד להגנת הסביבה
 3.  נוסח הצו בגרסת pdf (עריכה ע"י infospot).

תיקונים המשולבים במסמך זה

להלן פירוט + קישור לנוסח התיקונים לחוק המשולבים במסמך זה.
בכל סעיף בו משולב תיקון, מופיעה הערת שוליים תואמת בראש הסעיף.

 1.  קובץ תקנות 5848, התשנ"ז -26.8.1997, עמ' 1111
 2.  קובץ תקנות 5874, התשנ"ח - 15.1.1998, עמ' 326;
 3.  קובץ תקנות 5915, התשנ"ח - 3.8.1998, עמ' 1086 [התשנ"ח (מס' 2)];
 4.  קובץ תקנות 5960, התשנ"ט - 18.3.1999, עמ' 531;
 5.  קובץ תקנות 6060, התשס"א - 2.10.2000, עמ' 4;
 6.  קובץ תקנות 6152, התשס"ב - 7.2.2000, עמ' 438 (כולל שינוי שם הצו);
 7.  קובץ תקנות 6197, התשס"ג - 11.9.2002, עמ' 5;
 8.  קובץ תקנות 6239, התשס"ג - 15.5.2003, עמ' 708 [תיקון התשס"ג (מס' 2)];
 9.  קובץ תקנות 6911, התש"ע - 22.7.2010, עמ' 1400;
 10.  קובץ תקנות 7016, התשע"א - 14.7.2011, עמ' 1174;
 11.  קובץ תקנות 7144, התשע"ב 23.7.2012, עמ' 1506
 12.  קובץ תקנות 7272, התשע"ג - 29.7.13, עמ' 1506.
 13. קובץ תקנות 7401, התשע"ד - 29.7.14, עמ' 1557.
תוכן עניינים