תקנות ההתגוננות האזרחית (חמרים מסוכנים), התשנ"ב-1991
  • מאת:
  • פורסם בתאריך: 06/10/1991

להורדת נוסח התקנות כקובץ

רשימת התיקונים המשולבים בנוסח זה

 -------------------------------- נוסח התקנות ---------------------------------

תקנות ההתגוננות האזרחית (חמרים מסוכנים), התשנ"ב-1991

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22ב(א)(1), (2) ו-(3) ו-27(ג) לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': פרשנות

1.הגדרות

(תיקון התשס"ב)

בתקנות אלה -

"חומר מסוכן" ו"חומ"ס" - חומר שהוכרז חומר מסוכן בצו ההתגוננות האזרחית (אכרזה על חמרים מסוכנים), התשנ"ב-1991;

"הרשות" - ראש הג"א, מפקד הג"א מחוזי או ראש מרכז חומ"ס במפקדת ראש הג"א או מי שכל אחד מהם הסמיכו לענין תקנות אלה;

"מחזיק" - מי שברשותו מצוי חומר מסוכן לרבות בעל המקרקעין שהחומר המסוכן מצוי בהם;

"מפעל" - לרבות מיתקן וחצרים אחרים שבהם מוחזק חומר מסוכן;

"תקופת קרבות", "שעת התקפה" ו"הכרזה על מצב הכן" - כמשמעותם בחוק.

פרק ב': מסירת פרטים על חמרים מסוכנים

2.חובה למסור פרטים

(תיקון התשס"ב)

(א) מחזיק חומ"ס ימסור לרשות, לא יאוחר מ-14 ימים מיום שדרשה זאת או מיום שהגיע לרשותו חומר מסוכן, לפי המוקדם, פרטים על -

(1) המפעל שבו מוחזק החומ"ס שברשותו, לפי טופס 1 שבתוספת;

(2) האחסון והצריכה של חומ"ס שברשותו, לפי טופס 2 שבתוספת;

(3) (נמחקה);

(4) ארגון הבטיחות במפעל, בדו"ח לפי טופס 3 שבתוספת.

(ב) מחזיק ימסור לרשות פרטים כאמור בתקנת משנה (א) בסוף כל שנה, בין ה-15 וה-31 בחודש דצמבר, אף אם מסר במהלך אותה שנה פרטים לפי תקנת משנה (א) או לפי תקנה 3.

3.פרטים על שינויים

(תיקון התשס"ב)

(א) חל שינוי לגבי חומ"ס שנמסרו עליו פרטים, לענין פריט 4 בטופס 1 או לענין טופס 2, יודיע עליו המחזיק לרשות לפי הטפסים האמורים, תוך 14 ימים מיום שחל השינוי.

(ב) נמסרו פרטים על שינויים כאמור בתקנת משנה (א) והרשות דרשה מן המחזיק, עקב המידע החדש שהגיע אליה, מסירת פרטים נוספים מתוך אלה המפורטים בטפסים שבתוספת, חייב המחזיק למסור את הפרטים לא יאוחר מ-14 ימים מיום שקיבל את הדרישה.

 

פרק ג': פיקוח על חמרים מסוכנים

4.הגדרה

(תיקון התשס"ב)

בפרק זה, "מחזיק" - מחזיק שמסר פרטים לפי פרק ב' לגבי חומ"ס שהוא עדין מחזיק בו או שחייב במסירת פרטים כאמור או ששמו נקוב בפרטים שנמסרו כאמור, כמחזיק החומ"ס.

5.צו בדבר נקיטת אמצעים

(תיקון התשס"ב)

הרשות רשאית בצו להורות למחזיק לנקוט, תוך המועד הנקוב בצו, אמצעים שיפורטו בו, כדי למנוע בתקופת קרבות סכנה לחיי אדם או לבריאותו או פגיעה ברכוש אגב החזקתו של החומ"ס; נקיטת אמצעים כאמור יכול שתחייב את המחזיק להעביר את החומ"ס למבנה מסוג אחר או למקום אחר, או להקטין את כמויות החומ"ס שהוא מחזיק.

6.נקיטת אמצעים בידי הרשות

(תיקון התשס"ב)

(א) נמצא חומ"ס במקום פלוני בשעת התקפה או בשעה שעומדת בתוקפה, לגבי אותו מקום, הכרזה על מצב הכן, או על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף 9ג לחוק, רשאית הרשות שנתנה את הצו כאמור בתקנה 5, בין שנתנה אותו לפני ההכרזה או תחילת ההתקפה ובין לאחריהן -

(1) לבצע את הצו במקומו של המחזיק שניתן לו הצו ולגבות ממנו את הוצאות ביצועו;

(2) לסגור את המפעל שבו מוחזק החומ"ס, כולו או חלקו.

(ב) הרשות רשאית להשתמש בסמכויותיה לפי תקנת משנה (א) אף אם טרם חלף המועד הנקוב בצו לביצועו.

7.מכירת חומ"ס

(תיקון התשס"ב)

(א) חומ"ס שהוראות תקנה 6 חלות עליו, רשאית הרשות למכור אם לדעתה -

(1) הוצאות ביצוע הצו גבוהות ביחס לערך החומ"ס;

(2) ביצוע הצו כרוך בקשיים שאינה יכולה, בנסיבות הענין, לעמוד בהם.

(ב) לא יימכר חומ"ס כאמור בתקנת משנה (א) אלא אם כן שוכנעה הרשות כי הקונה המיועד יחזיק את החומ"ס בתנאים שיש בהם כדי למנוע בתקופת קרבות סכנה לחיי אדם או לבריאותו או פגיעה ברכוש.

(ג) המחזיק יוזמן להיות נוכח במעמד מכירת החומ"ס ככל שהדבר ניתן בנסיבות הענין.

(ד) נמכר החומ"ס, ייערך במעמד מכירתו פרוטוקול של המכירה שבו יפורטו שם החומ"ס, משקלו או כמותו והמחיר שהושג תמורתו; הפרוטוקול ייחתם ביד הקונה וביד הרשות ואם נכח המחזיק במקום - גם ביד המחזיק; סירב המחזיק לחתום - יצויין הדבר בפרוטוקול.

(ה) תמורת החומ"ס, בניכוי הוצאות מכירתו, תימסר למחזיק.

8.השמדת החומ"ס

(תיקון התשס"ב)

(א) נתקיימו לגבי חומ"ס התנאים שבתקנה 7(א) ולא מצאה הרשות קונה לחומ"ס, רשאית היא להשמידו או להורות למחזיק להשמידו.

(ב) הרשות רשאית להשמיד חומ"ס מיד, בעצמה או להורות למחזיק על השמדתו המידית גם ללא נסיון למכרו, אם שוכנעה כי יש בהשמדתו כדי למנוע סכנה של ממש לחיי אדם או לבריאותו.

(ג) הוצאות השמדתו של החומ"ס יחולו על המחזיק.

9.ביטול

בטלות -

(1) תקנות ההתגוננות האזרחית (פרטים על חמרים רעילים), התש"ל-1969;

(2) תקנות ההתגוננות האזרחית (פיקוח על החזקת חמרים רעילים), התש"ל-1970.

10.תחילה

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

תוספת

(תיקון התשס"ב)

***התוספת הכוללת טפסים הושמטה.

 

-------סיום נוסח התקנות-------

פרסומים נוספים של התקנות - להורדה כקובץ

  1.  רשומות, משרד המשפטים, קובץ תקנות 5388, התשנ"ב - 6.10.1991, עמ' 213.
  2.  נוסח התקנות כפי שהוא מפורסם במשרד להגנת הסביבה .
  3.  נוסח התקנות בגרסת PDF(עריכה ע"י infospot).

תיקונים המשולבים במסמך זה

להלן פירוט + קישור לנוסח התיקונים לחוק המשולבים במסמך זה.
בכל סעיף בו משולב תיקון, מופיעה הערת שוליים תואמת בראש הסעיף.

  1.  קובץ תקנות 6167, התשס"ב - 15.5.2002 , עמ' 676.
תוכן עניינים