תקנות החומרים המסוכנים (אמות מידה לקביעת תוקף היתרים), התשס״ג-2003
  • מאת:
  • פורסם בתאריך: 23/5/2003

להורדת נוסח התקנות כקובץ

רשימת התיקונים המשולבים בנוסח זה

--------------- נוסח התקנות ------------------

תקנות החומרים המסוכנים (אמות מידה לקביעת תוקף היתרים),
התשס״ג-
2003

בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 3(ד), 10(1) ו-12 לחוק החומרים המסוכנים, התשנ״ג-1993 (להלן - החוק), בהתייעצות עם שר הבריאות, שר החקלאות ופיתוח הכפר, שר הרווחה ושר התעשיה המסחר והתעסוקה לפי סעיף 13 לחוק, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, לפי סעיף 21א(א) לחוק-יסוד: הכנסת, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל״ז-1977, אני מתקינה תקנות אלה:

1.מטרה

מטרתן של תקנות אלה לקבוע אמות מידה למשך תוקפם של היתרים.

2.הגדרות

בתקנות אלה -

״דרגה״ - רמת דירוג לצורך קביעת תוקפו של היתר, כמפורט בתקנה 3 ;

״היתר״ - היתר רעלים כמשמעותו בחוק;

״חומר מסוכן״, ״ממונה״ ו״עיסוק״ - כהגדרתם בחוק;

״קבוצות החומרים המסוכנים״ - קבוצות החומרים המסוכנים שנקבעו בפרסום של ארגון האומות המאוחדות (Recommendation on the Transport of Dangerous Goods: Model Regulations) הידוע כספר הכתום, כנוסחו המעודכן, שעותק שלו מופקד לעיון הציבור באגף חומרים מסוכנים במשרד לאיכות הסביבה בירושלים ובמרכז המידע והמבצעים של המשרד לאיכות הסביבה בשעות העבודה המקובלות.

3.תוקף היתר

(א) תוקפו של היתר לעיסוק ברעלים בכמויות, בסוגי עסקים או בסוגי פעילות כמפורט בטבלאות א' ו-ב׳ שבתוספת, יהיה בהתאם לדרגות המפורטות להלן והמצוינות בטור ב׳ לטבלאות האמורות:

(1) לשנה - דרגה A ;

(2) לשנתיים - דרגה B;

(3) לשלוש שנים או יותר - דרגה C ;

(4) לתקופה הפחותה משנה, לפי החלטת הממונה - לעיסוק חד פעמי, שמשכו פחות משנה.

(ב) הסיווג לדרגות, לענין תקנת משנה (א)(1) עד (3), ייקבע כלהלן:

(1) הדרגה תיקבע מלכתחילה לפי טבלה א׳ שבתוספת;

(2) לא נמצא סיווג מתאים בטבלה א׳, תיקבע הדרגה לפי טבלה ב׳ שבתוספת;

(3) היה העיסוק מתאים ליותר מדרגה אחת בכל טבלה שבתוספת, תיקבע הדרגה המחמירה מביניהן.

4.תחילה

תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

תוספת

לצפייה בתוספות לתקנות לחץ כאן [pdf] 

 

כ״א באייר התשס״ג (23 במאי 2003)

יהודית נאות

השרה לאיכות הסביבה

 

----------------סיום נוסח התקנות-----------------

פרסומים נוספים של התקנות - להורדה כקובץ

  1.  רשומות, משרד המשפטים, קובץ תקנות 6243, התשס"ג- 19.6.2003, עמ' 744.
  2.  נוסח התקנות כפי שהוא מפורסם במשרד להגנת הסביבה.
  3.  נוסח התקנות בגרסת PDF (עריכה ע"י infospot).
  4.  התוספת לתקנות בגרסת PDF (עריכה ע"י infospot).

תיקונים המשולבים במסמך זה

***אין תיקונים למסמך זה.

תוכן עניינים