תקנות החומרים המסוכנים (יישום פרוטוקול מונטריאול בענין חומרים הפוגעים בשכבת האוזון), התשס"ד-2004
  • מאת:
  • פורסם בתאריך: 21/12/2003

להורדת נוסח התקנות כקובץ

רשימת התיקונים המשולבים בנוסח זה

---------------------------------- נוסח התקנות ---------------------------------

תקנות החומרים המסוכנים (יישום פרוטוקול מונטריאול בענין חומרים הפוגעים בשכבת האוזון), התשס"ד-2004

בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 10, 12 ו-17 לחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993 (להלן - החוק) ולפי סעיף 10א לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, בהתייעצות עם שר הבריאות, עם שר החקלאות ופיתוח הכפר ועם שר התעשיה המסחר והתעסוקה לפי סעיף 13 לחוק, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק-יסוד: הכנסת, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקינה תקנות אלה:

1.מטרה

מטרת תקנות אלה ליישם את הוראות פרוטוקול מונטריאול שישראל צד לו, על ידי הגבלות הייצור, הצריכה, הייבוא והייצוא של חומרים מפוקחים בשל הפגיעה שהם גורמים או עלולים לגרום לשכבת האוזון הסטרטוספרית, ועל ידי הפיקוח והבקרה עליהם.

2.הגדרות

(תיקון התשס"ט)

(א) בתקנות אלה -

"חומר מפוקח" - חומר כמפורט בתוספת הראשונה, בין בצורתו הפשוטה ובין כשהוא מעורב עם חומרים אחרים, למעט חומר כאמור המצוי במוצר מוגמר;

"חומר מפוקח ממוחזר" - חומר מפוקח שנאסף מציוד, מכונות, מערכות, כלי אחסון וכדומה ושטופל באמצעות סינון, ייבוש, זיקוק, טיפול כימי וכיוצא בזה;

"יבואן" - יבואן של חומר מפוקח המפורט בחלק ב' בתוספת הראשונה;

"יצרן" - יצרן של חומר מפוקח המפורט בחלק ב' בתוספת הראשונה;

"כמות יבוא" - סך כל כמות היבוא בשנה של חומר מפוקח שאינו ממוחזר, שלא לשימוש פטור;

"כמות ייצור" - סך כל כמות הייצור בשנה של חומר מפוקח שאינו ממוחזר, שלא נועד לשימוש פטור;

"כמות יצוא" - סך כל כמות היצוא בשנה מתוך כמות הייצור של חומר מפוקח שאינו ממוחזר, שלא נועד לשימוש פטור;

"כמות צריכה" - ההפרש שבין סכום כמות הייצור וכמות היבוא לבין כמות היצוא;

"ממונה" - כהגדרתו בחוק;

"פרוטוקול מונטריאול" או "הפרוטוקול" - פרוטוקול מונטריאול בדבר חומרים המדלדלים את שכבת האוזון מ-1987 שאומץ במסגרת האמנה הבין-לאומית להגנה על שכבת האוזון מ-1985 (אמנת וינה);

"רישיון ייבוא" - כמשמעותו בצו מתן רישיונות יבוא, 1939;

"רישיון ייצוא" - כמשמעותו בצו רישיונות יצוא, 1940;

"שימוש פטור" - כמשמעותו בתקנה 6;

"שימוש קריטי או חיוני (critical or essential use)" - שימוש בחומר מפוקח שאושר במפגש הצדדים לפרוטוקול מונטריאול על פי בקשת צד לפרוטוקול כשימוש קריטי או חיוני.

(ב) לכל מונח אחר בתקנות אלה תהיה המשמעות שיש לו בפרוטוקול מונטריאול כנוסחו במועד תחילתן של תקנות אלה וכן המשמעות שיש לו בהחלטות שהתקבלו על פיו במפגשי הצדדים של הפרוטוקול שהתקיימו עד המועד האמור והמתפרסמות באתר האינטרנט של המשרד לאיכות הסביבה (להלן - אתר האינטרנט) ושעותקים מהן מונחים לעיון הציבור בלשכה הראשית של המשרד האמור בירושלים.

3.הגבלת ייצור, ייבוא, ייצוא וצריכה של חומר מפוקח

(תיקון התשס"ט)

(א) לא ייצר אדם, לא ייבא ולא ייצא, בין בעצמו ובין באמצעות אחר, חומר מפוקח מהחומרים המפורטים בחלק א' בתוספת הראשונה אלא אם כן הוא מיוצר, מיובא או מיוצא בעבור שימוש פטור, ולענין ייבוא או ייצוא - ברישיון יבוא או רישיון ייצוא, לפי הענין.

(ב) בלי לגרוע מכלליות האמור בתקנת משנה (א), לא ייצא אדם ולא ייבא חומר מפוקח מהחומרים המפורטים בחלק א' בתוספת הראשונה למדינה שאינה צד לפרוטוקול.

(ג) לא ייבא אדם ולא ייצא, בין בעצמו ובין באמצעות אחר, חומר מפוקח מהחומרים המפורטים בקבוצה 7 ובקבוצה 8 בחלק ב' בתוספת הראשונה, אלא ברישיון ייבוא או ברישיון ייצוא, לפי הענין.

(ג1) לא ייצר אדם, בין בעצמו ובין באמצעות אחר, הידרוכלורופלורוכרבונים (HCFC’s), לשימושים שאינם שימושים פטורים או חיוניים, בכמות העולה על הכמות המפורטת בטור ג' לחלק א' של התוספת השלישית, לאחר שהופחתה ממנה הכמות שהותרה ליבוא כאמור בתקנה 4.

(ד) כמות הצריכה של חומר מפוקח המפורט בקבוצה 7 בחלק ב' בתוספת הראשונה במשך שנה, לא תעלה על הרמה המותרת כמפורט בטור ג' של חלק א' לתוספת השלישית, ותופחת לאפס לפי לוח הזמנים המפורט בטור א' בחלק א' לתוספת השלישית.

4.חלוקת כמות המותרת למכירה של חומר מפוקח

(תיקון התשס"ט)

(א) רשות מוסמכת כהגדרתה בפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל"ט-1979, תקבע את חלוקת הכמות המותרת למכירה של חומר מפוקח בין יצרנים ויבואנים, לפי הכמות המרבית לצריכה כמפורט בחלקים א' וב' לתוספת השלישית.

(ב) הכמות המותרת לשימוש פטור כאמור בתקנה 6 לא תיכלל בקביעת הכמות המותרת למכירה של חומר מפוקח.

(ג) חלוקת הכמויות למכירה כאמור בתקנת משנה (א) תיעשה פעמיים בשנה, לא יאוחר מ-1 במרס ו-1 ביולי לגבי אותה שנה.

(ד) הכמות המותרת למכירה של מתיל ברומיד, תיעשה כאמור בתקנת משנה (ג) באופן שלא יאוחר מ-1 במרס תחולק 60% לפחות מכמות מתיל הברומיד המותרת למכירה באותה שנה.

4.א. דיווח

(תיקון התשס"ט)

הממונה ידווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אחת לשנה ולא יאוחר מיום 31 במרס לגבי השנה שקדמה לה, על ייצור, ייבוא, ייצוא ומכירה של כל אחד מסוגי החומרים המפוקחים, לרבות המכסות שנקבעו למכירה לפי תקנה 4 וזהותם של מקבלי מכסות אלה; בדיווח כאמור תיכלל השוואה בין נתוני השנה המדווחת לזו שקדמה לה.

5.הגבלת ייצור, ייצוא וצריכה של מתיל ברומיד

(תיקון התשס"ט)

(א) לא ייצר אדם, בין בעצמו ובין באמצעות אחר, מתיל ברומיד המפורט כחומר מפוקח מקבוצה 8 בחלק ב' בתוספת הראשונה (להלן - מתיל ברומיד) בכמות העולה על הכמות שנקבעה לאותו אדם על ידי הרשות המוסמכת כאמור בתקנה 4(א).

(ב) לא ייצא אדם מתיל ברומיד למדינה שאינה צד לפרוטוקול.

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי יצרן לייצר כמות נוספת של מתיל ברומיד כאמור בפסקאות (1) ו-(2) בטור ד' בחלק ב' לתוספת השלישית לצד השורה "כל שנה משנת 2009 ואילך".

6.שימוש פטור

(תיקון התשס"ט)

שימוש פטור הוא כל אחד מאלה:

(1) שימוש בחומר מפוקח לייצור חומר אחר, שנצרך בשלמותו במהלך ייצור החומר האחר (feedstock);

(2) שימוש בחומר מפוקח בדרגת ניקיון שאינה פחותה מדרגת הניקיון כמפורט בטור א' בתוספת השניה, לבדיקות לצורך קביעת כמות ואיכות של חומרים (בדיקות אנליטיות) או לצורכי מחקר, על פי רשימה שיכינו מזמן לזמן הצדדים לפרוטוקול מונטריאול ותפורסם באתר האינטרנט;

(3) השמדת החומר המפוקח בטכנולוגיה שאישרו הצדדים לפרוטוקול מונטריאול; החלטות הצדדים לפרוטוקול בענין יפורסמו באתר האינטרנט;

(4) הסגר (quarantine); לענין זה, "הסגר" - חיטוי באמצעות מתיל ברומיד למניעת ניגוע, ביסוס והתפשטות של מזיקים ומחלות העלולים לגרום נזק של ממש בגידולים חקלאיים ולהבטחת בקרה נאותה עליהם;

(5) קדם-משלוח (pre-shipment); לענין זה, "קדם משלוח" - חיטוי באמצעות מתיל ברומיד של מוצרים טרם ייצואם, לשם עמידה בדרישות מדינת הייבוא או הייצוא;

(6) (נמחקה);

(7) שימוש חוזר בחומר מפוקח (recovered substance);

(8) שימוש בחומר מפוקח ממוחזר (reclaimed or recycled substance).

6.א.חלוקת הכמות המותרת לשימוש של מתיל ברומיד

(תיקונים: התשס"ה, התשס"ט)

המנהל יקבע את אופן חלוקת הכמות המותרת לשימוש כמפורט בטור ג' של חלק ב' לתוספת השלישית, בהתאם לאמות מידה שהוא יקבע לפי סוג השימוש, משך השימוש והיקפו; לענין תקנה זו, "המנהל" -

(1) בכל הנוגע לשימוש בחקלאות - מנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות ופיתוח הכפר;

(2) בכל הנוגע לשימוש בתברואה - המנהל לפי תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים), התשל"ה-1975.

7.העברת זכות לייצור חומר מפוקח

הועברה אל ישראל כמות ייצור של מדינה אחרת שהיא צד לפרוטוקול (להלן - המדינה המעבירה), רשאי יצרן על אף האמור בתקנה 5(א) לייצר חומר מפוקח בכמות העולה על האמור בחלק ב' בתוספת השלישית, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1) ישראל והמדינה המעבירה הודיעו למזכירות פרוטוקול מונטריאול על העברת הכמות המותרת לייצור חומר מפוקח לישראל;

(2) כמות החומר המיוצרת בישראל ובמדינה המעבירה יחד אינה עולה על סך כל הכמות לייצור בישראל ובמדינה המעבירה יחד.

8.דיווח

יבואן, יצואן או יצרן של חומר מפוקח ימסור לממונה, בהתאם להוראותיו, דיווח שנתי בתחילת כל שנה ולא יאוחר מסוף חודש מרס של אותה שנה, לגבי השנה שקדמה לה, על ייבוא, ייצוא, ייצור או מכירה של חומר מפוקח; דיווח כאמור ייעשה בהתאם להוראות פרוטוקול מונטריאול וכפי שיעדכנו מזמן לזמן הצדדים לפרוטוקול ושיפורסמו באתר האינטרנט.

9.עונשין

(תיקון התשס"ט)

העובר על הוראות 3, 5, 7 ו-8 לתקנות אלה, דינו - מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

10.שמירת דינים

הוראות תקנות אלה באות להוסיף על כל דין ולא לגרוע ממנו.

11.תחילה

תחילתן של תקנות אלה שישים ימים מיום פרסומן.

הוראות מעבר למתיל ברומיד

(תיקון התשס"ט)

(נמחקה).

תוספת ראשונה

(תיקון התשס"ט)

לצפייה בתוספות לתקנות לחץ כאן [pdf] 

תוספת שניה

(תיקון התשס"ט)

לצפייה בתוספות לתקנות לחץ כאן [pdf] 

תוספת שלישית

לצפייה בתוספות לתקנות לחץ כאן [pdf]

כ"ו בכסלו התשס"ד (21 בדצמבר 2003)

יהודית נאות

השרה לאיכות הסביבה

----------------סיום נוסח התקנות----------------

 

פרסומים נוספים של התקנות - להורדה כקובץ

  1.  רשומות, משרד המשפטים, קובץ תקנות 6284, התשס"ד (12.1.2004), עמ' 139 (תיקון טעות בקובץ תקנות 6293, התשס"ד, עמ' 263).
  2.  נוסח התקנות כפי שהוא מפורסם במשרד להגנת הסביבה
  3.  נוסח התקנות בגרסת PDF (עריכה ע"י infospot).
  4.  התוספת לתקנות בגרסת PDF (עריכה ע"י infospot)

תיקונים המשולבים במסמך זה

להלן פירוט + קישור לנוסח התיקונים לחוק המשולבים במסמך זה.
בכל סעיף בו משולב תיקון, מופיעה הערת שוליים תואמת בראש הסעיף.

  1.  קובץ תקנות 6397 התשס"ה - 11.7.2005, עמ' 776. 
  2.  קובץ תקנות 6742 התשס"ט - 12.1.2009 , עמ' 368 .
תוכן עניינים