תקנות למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק (פטור מרישיון ומהיתר לעבודת אסבסט ומניעת ניגוד עניינים), התשע"א-2011
  • מאת:
  • פורסם בתאריך: 11/8/2011

להורדת נוסח התקנות כקובץ

רשימת התיקונים המשולבים בנוסח זה

-------------------------------------- נוסח התקנות --------------------------------------

תקנות למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק (פטור מרישיון ומהיתר לעבודת אסבסט ומניעת ניגוד עניינים), התשע"א-2011

1.הגדרות

בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 14(ב)(2), 34(ד), 36(ב) ו–78 לחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-2011 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות אלה -

"עבודה מצומצמת" - עבודת פירוק והסרה של לוחות אסבסט צמנט (להלן - הלוחות) או צינור אסבסט צמנט (להלן - הצינור), וכן פינוים והובלתם לשם הטמנה, שמתקיימים בה כל אלה:

(1) המבנה שבו מתבצעת העבודה (להלן בהגדרה זו - המבנה) אינו מקום ציבורי כאמור בפסקה (1) להגדרה "מקום ציבורי" שבחוק;

(2) שטח הלוחות הכולל במבנה אינו עולה על 50 מטרים מרובעים ואורך הצינור הכולל במבנה אינו עולה על 10מטרים;

(3) הלוחות או הצינור אינם שרופים וכן אינם סדוקים, שבורים, או פגועים בהיקף העולה על שליש מכמות האסבסט צמנט המותקן במבנה;

(4) הלוחות או הצינור, ניתנים להסרה מהמבנה בשלמותם ובלא פגיעה בלוחות או בצינור, לפי העניין;

"פינוי מוצר אסבסט" - הוצאה מנכס של מוצר אסבסט שלם ותקין, שמשקלו אינו עולה על 700 קילוגרם, ואשר לא פורק ואינו מקובע לקרקע, למבנה או לרכב, והובלתו לשם הטמנתו.

2.פטור מרישיון והיתר לעבודה מצומצמת ולפינוי מוצר אסבסט

אדם רשאי לבצע עבודה מצומצמת או פינוי מוצר אסבסט בנכס שבבעלותו או בחזקתו, המיועד לשימושו (להלן - הבעלים) בעצמו או בידי אדם אחר המבצע את העבודה בעבורו שלא בתמורה או בידי עובדו (להלן - המבצע), אף אם אין בידו או בידי המבצע רישיון המתאים לביצוע עבודת אסבסט, ועבודה כאמור תהא פטורה מקבלת היתר לעבודת אסבסט, ובלבד שהתקיימו בבעלים ובמבצע כל אלה:

(1) הבעלים והמבצע לא ביצעו עבודה מצומצמת בלא היתר במהלך השנתיים שקדמו לביצוע אותה עבודה מצומצמת;

(2) הבעלים והמבצע הם בגירים.

3.חובות, הגבלות ותנאים לביצוע עבודה מצומצמת

ביצוע עבודה מצומצמת, כאמור בתקנה 2, יהיה כפוף לחובות, להגבלות ולתנאים המפורטים להלן, שיחולו על הבעלים והמבצע, לפי העניין:

(1) תימסר הודעה בנוסח המפורט בתוספת, למשתמשים המצויים בנכסים הגובלים באזור העבודה; ההודעה תימסר בכתב יומיים לפחות לפני ביצוע העבודה המצומצמת; הבעלים ישמור העתק של ההודעה ותיעוד על דרכי מסירתה לתקופה של שלוש שנים לפחות מביצוע העבודה המצומצמת.

(2) תיתלה הודעה בנוסח הקבוע בתוספת במקומות בולטים על גבי הנכס, 24 שעות לפחות לפני תחילת העבודה;

(3) תימנע כניסת אנשים שאינם בעלים או מבצע לאזור העבודה, מתחילת העבודה ועד לסיומה;

(4) במבנה שבו -

(א) מצויה תקרת אסבסט צמנט מעל תקרת ביניים - ייסגרו פתחי המבנה מתחילת העבודה ועד סיומה;

(ב) אין תקרת ביניים בין הלוחות לבין חלל המבנה - חפצים המצויים במבנה יפונו או יכוסו בניילון להגנה מפני אבק העלול להיווצר במהלך העבודה.

(5) הלוחות או הצינור, לפי העניין, יורטבו במים מיד לפני תחילת הפירוק כדי למנוע יצירת אבק נראה לעין ופיזור סיבי אסבסט במהלך העבודה;

(6) העבודה תתבצע ברציפות ובפרק הזמן הקצר ביותר;

(7) הנוכחים בביצוע העבודה ישתמשו באמצעי מיגון למערכת הנשימה ובבגדי עבודה חד–פעמיים (להלן בתקנה זו - ציוד מיגון);

(8) הלוחות או הצינור, לפי העניין, יוסרו בשלמותם, על ידי שחרור או חיתוך הברגים המחברים ביניהם, באופן ידני, בלא שבירה ובלא שימוש בכלי חיתוך חשמליים;

(9) הלוחות או הצינור שפורקו, לפי העניין, ייעטפו בשלמותם בשתי שכבות של ניילון אטום שיהודקו בסרט דביק;

(10) בסיום העבודה ייאספו שאריות האסבסט צמנט מאזור העבודה, וכן ציוד מיגון ששימש בביצוע העבודה ויריעות ניילון ששימשו להגנה על חפצים וציוד, ייעטפו בשתי שכבות של ניילון אטום ויהודקו בסרט דביק; כמו כן יינקטו אמצעים כדי לוודא העדרו של אסבסט באתר העבודה ובסביבתו בתום העבודה, לרבות ניקוי אתר העבודה מאסבסט ובכלל זה ניקוי חלקי מבנה וחפצים המצויים באתר העבודה;

(11) על גבי עטיפות האסבסט יוסף הכיתוב "סכנה! מכיל פסולת אסבסט" בצבע שחור, באופן ברור ובולט לעין;

(12) פסולת אסבסט כאמור בפסקאות (9) ו–(10) תפונה לאתר פסולת אסבסט המתאים לאותה פסולת אסבסט, לשם הטמנה, והאסבסט יהיה עטוף וארוז באופן המונע את פיזורו.

4.חובות, הובלות ותנאים לפינוי מוצר אסבסט

ביצוע פינוי מוצר אסבסט, כאמור בתקנה 2, יהיה כפוף לחובות, להגבלות ולתנאים המפורטים להלן, שיחולו על הבעלים והמבצע, לפי העניין:

(1) האסבסט במוצר יורטב במים מיד לפני הפינוי;

(2) מוצר האסבסט יפונה בשלמותו, בלא חיתוך ובלא שבירה;

(3) מוצר האסבסט ייעטף בשתי שכבות של ניילון שיהודקו בסר דביק באופן המונע פיזור אסבסט, ועל גבי העטיפה יופיע הכיתוב "סכנה! מכיל פסולת אסבסט" בצבע שחור, באופן ברור ובולט לעין;

(4) מוצר האסבסט יפונה לאתר פסולת אסבסט המתאים לו, לשם הטמנה.

5.פטור מרישיון לעבודת תחזוקה במיתקן תעשייתי

(א) בעל מיתקן תעשייתי או המחזיק בו רשאי לבצע תיקון של חיץ כאמור בסעיף 5(ה) לחוק, בעצמו או בידי עובדיו, אף אם אין בידו או בידי עובדיו רישיון קבלן אסבסט פריך, ובלבד שבידו היתר לעבודת האסבסט והעבודה מבוצעת בהתאם לתנאי ההיתר.

(ב) בעל מיתקן תעשייתי פעיל או המחזיק בו רשאי לבצע, בעצמו או בידי עובדיו, הסרה ופינוי של בידוד תרמי המכיל אסבסט במשקל שאינו עולה על 10 קילוגרם, הנדרשים כתוצאה מאירוע שבו נפגעו הבידוד התרמי או החיץ במהלך ההפעלה השגרתית של המיתקן התעשייתי, אף אם אין בידו או בידי עובדיו רישיון קבלן אסבסט פריך, ובלבד שבידו היתר לעבודת האסבסט והעבודה מבוצעת בהתאם לתנאי ההיתר.

6.פטורים מרישיון להסרת אסבסט בצבא הגנה לישראל

 (א) צבא הגנה לישראל רשאי לבצע עבודת הסרה של רפידות בלם המכילות אסבסט מכלי רכב לפי סעיף 7 לחוק, בידי עובדיו, אף אם אין בידו או בידי עובדיו רישיון קבלן אסבסט פריך, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1) הרפידות כאמור טבולות בשמן ומצויות במכלול סגור, המופרד מחלל כלי הרכב;

(2) בידו היתר לעבודת האסבסט והעבודה מבוצעת בהתאם לתנאי ההיתר;

(3) העובד המבצע את העבודה כאמור השתתף בהכשרה ייעודית לעניין זה שאישר המנהל;

(4) לפני ביצוע העבודה תינתן לעובדים העומדים לבצעה, הדרכה לעניין הסכנות הכרוכות בעבודה באסבסט ואמצעי המיגון והזהירות הנדרשים בביצוע העבודה.

(ב) צבא הגנה לישראל רשאי לבצע, עד יום כ"ח באב התשע"ג (4 באוגוסט 2013), פירוק של צינור פליטה המכיל אסבסט ברכב קרבי משוריין לפי סעיף 7 לחוק, בידי עובדיו, אף אם אין בידו או בידי עובדיו רישיון קבלן אסבסט פריך, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1) בידו היתר לעבודת האסבסט והעבודה מבוצעת בהתאם לתנאי ההיתר;

(2) העובד המבצע את העבודה כאמור השתתף בהכשרה ייעודית לעניין זה ובסיומה עמד בהצלחה בבחינה שאישר המנהל;

(3) קיימת תקלה ברכב קרבי משוריין בעת פעילות מבצעית או תרגיל, ופירוק צינור הפליטה חיוני לשם תיקון התקלה;

(4) תיקון הרכב הקרבי המשוריין חיוני לשם המשך הפעילות המבצעית או התרגיל, ובשל אופי הפעילות או התרגיל לא ניתן לבצע את פירוק צינור הפליטה באמצעות עוסק באסבסט;

(5) צינור הפליטה יוספג בחומר מלכד, ייעטף באריזה אטומה ויפורק בשלמותו;

(6) צינור הפליטה יוחלף בצינור פליטה שאינו מכיל אסבסט.

(7) לפני ביצוע העבודה תינתן לעובדים העומדים לבצעה, הדרכה לעניין הסכנות הכרוכות בעבודה באסבסט ואמצעי המיגון והזהירות הנדרשים בביצוע העבודה.

(ג) לעניין תקנה זו, "עובדים" - לרבות המשרתים בצבא ההגנה לישראל והעובדים בשירותו.

7.ניגוד עניינים של מזמין שהוא קבלן אסבסט או מפקח אסבסט פריך

ביצוע עבודת אסבסט פריך על ידי מזמין כהגדרתו בסעיף 37(א) לחוק (להלן - המזמין), שהוא קבלן אסבסט או מפקח אסבסט פריך, או על ידי עובד שלו, שהוא קבלן או מפקח כאמור, יראו אותו כנסיבות שבהן עלול להיווצר ניגוד עניינים של עוסק באסבסט, למעט באחת מאלה:

(1) בעבודה להסרת לוחות פיקל בצבא הגנה לישראל בהיקף שאינו עולה על 80 מטרים מרובעים המבוצעת בידי מפקח אסבסט פריך שהוא עובד של המזמין, אשר שמו נקוב בהיתר עבודת האסבסט; בתקנה זו, "לוחות פיקל" - לוחות שטוחים שיועדו לנעיצה או לחציצה המכילים אסבסט, שאינם לוחות אסבסט צמנט;

(2) העבודה היא בנכס שבבעלותו או בהחזקתו של המזמין, ובלבד שבאותה עבודה יועסק, נוסף על המזמין או העובד שלו, קבלן אסבסט פריך או מפקח אסבסט פריך, לפי העניין, וכן מעבדה דוגמת, שאינם המזמין או עובד שלו.

8.ניגוד עניינים של מעבדה דוגמת ודוגם אסבסט

ביצוע דגימת אוויר בעבודת אסבסט על ידי מעבדה דוגמת או דוגם אסבסט אשר  משמשים קבלן אסבסט, עובד אחראי או מפקח אסבסט פריך באותה עבודה, יראו אותו כנסיבות שבהן עלול להיווצר ניגוד עניינים של עוסק באסבסט.

תוספת

לצפיה בתוספות לתקנות לחץ כאן [pdf]

 

י"א באב התשע"א (11 באוגוסט 2011)

גלעד ארדן

השר להגנת הסביבה

-----סיום נוסח התקנות------

פרסומים נוספים של התקנות - להורדה כקובץ

  1. רשומות, משרד המשפטים, קובץ תקנות 7027, התשע"א – 29.8.2011, עמ' 1311.
  2. נוסח התקנות כפי שהוא מפורסם במשרד להגנת הסביבה.
  3. נוסח התקנות בגרסת PDF (עריכה ע"י infospot).

תיקונים המשולבים במסמך זה

להלן פירוט + קישור לנוסח התיקונים לחוק המשולבים במסמך זה.
בכל סעיף בו משולב תיקון, מופיעה הערת שוליים תואמת בראש הסעיף.

****אין תיקונים למסמך זה.

 

תוכן עניינים