החמרה בנהלים לסילוק ויצוא פסולת חומרים מסוכנים
המשרד להגנת הסביבה פרסם לאחרונה טפסים מעודכנים בדבר ייצוא פסולת מסוכנת לחו"ל, באופן עצמאי או על ידי חברה מייצאת, וכן פרסם טופס מעודכן הנוגע להעברת פסולת מסוכנת לטיפול באתר בארץ שאינו רמת חובב
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 28/1/2015

המשרד להגנת הסביבה עדכן לאחרונה שלושה טפסים שונים הנוגעים לטיפול בפסולת מסוכנת בחו"ל או באתר בארץ שאינו רמת חובב. הטפסים שעודכנו הם:

 1. טופס בקשה לאישור מנהל לטיפול בפסולת מסוכנת: מיועד למפעלים המעוניינים להעביר את הפסולת המסוכנת לטיפול באתר בישראל שאינו החברה לשירותי איכ"ס רמת חובב.
 2. טופס בקשה לייצוא/ייבוא פסולת מסוכנת: מיועד למפעלים המעוניינים לייצא את הפסולת המסוכנת לטיפול בחו"ל באופן עצמאי.
 3. טופס בקשה לאישור מנהל לייצוא פסולת מסוכנת באמצעות חברה מייצאת: מיועד למפעלים המעוניינים לייצא את הפסולת המסוכנת שלהם לטיפול בחו"ל על ידי חברה מייצאת חיצונית ולא באופן עצמאי.

עדכון טופס בקשה לאישור מנהל לטיפול בפסולת מסוכנת

העדכון בטופס הבקשה לאישור מנהל לטיפול בפסולת מסוכנת כולל דרישה חדשה לתיאור נרחב יותר של הפסולת המיועדת לטיפול באמצעות טבלה מרכזת ובה פרטים כגון: תיאור טווח הריכוזים המבוקשים, מאפייני הסיכון (דליק, חומצי, נפיץ וכו'), סוג האריזות ועוד. כמו כן, הנוהל המעודכן כולל תוספת של ארבעה נספחים שיש לצרף לבקשה בעת הגשתה:

 1. נספח 1: נתונים נדרשים לבדיקת פסולות ממקור תעשייתי: רשימת פרמטרים אותם יש לבדוק בדגימת פסולת במעבדה לפני שהפסולת נשלחת לטיפול.
 2. נספח 2: מסמך העברת פרטים למתקן טיפול בפסולת מסוכנת: טופס הבקשה של מפעל יצרן פסולת למפעל המטפל להעביר אליו לטיפול את הפסולת המסוכנת. הטופס כולל תיאור מפורט של הפסולת המיועדת לטיפול.
 3. נספח 3: מסמך הסכמה לקבלת פסולת לטיפול: אישור המפעל המטפל לקלוט את הפסולת של המפעל יצרן הפסולת שפנה אליו.
 4. נספח 4: הסדרת שיטות בדיקה ודיגום בעניין חומרים מסוכנים ופסולת מסוכנת: רשימת שיטות בדיקה הנדרשות בשגרה לבדיקת חומרים מסוכנים/פסולת מסוכנת. 

את הבקשה בצירוף הנספחים יש להגיש 60 יום לפני המשלוח המתוכנן של הפסולת.

עדכון טפסים ליצוא פסולת מסוכנת באופן עצמאי / באמצעות חברה מייצאת

גם בשני הטפסים העוסקים ביצוא, מופיעה הדרישה החדשה לתיאור הפסולת באופן מפורט מבעבר בעזרת טבלה מרכזת דומה ודרישה לצרף נספחים/מסמכים שונים, כדלקמן:

מפעל המעוניין לייצא פסולת באופן עצמאי שלא דרך חברה מייצאת, נדרש להגיש בנוסף לבקשה גם:

 1. אנליזה מפורטת של הפסולת המסוכנת ממעבדה מוסמכת, או לחילופין טופס MSDS של הפסולת המיועדת לפינוי.
 2. מסמך Notification document.
 3. חוזה בין החברה המייצאת לבין המפעל המטפל בחו"ל.
 4. ערבות (במקרה הצורך) - Financial guaranty.
 5. הצהרה המפרטת כי הייצוא עומד בתנאים של מסמך "מדיניות ייצוא פסולת מסוכנת (טווח 1ביניים)",  ועל פי הצורך חישובי עלות הטיפול באקוסול.
 6. מסמך  Movement document.

חברה מייצאת המעוניינת לייצא פסולת של מפעלים שפנו אליה נדרשת להגיש בנוסף לבקשה גם (דרישה קיימת גם בטופס הישן):

 1. ייפוי כוח מאת המפעל יצרן הפסולת (נספח א').
 2. בקשה לאישור מנהל לייצוא עבור לקוחות החברה המייצאת (נספח ב').
 3. רשימת יצרני פסולת עבורם ניתן אישור המנהל (נספח ג').

בנוסף, על פי עדכון הנוהל החדש לייצוא פסולת מסוכנת באמצעות חברה מייצאת, נדרש המפעל יצרן הפסולת לשמור מסמכים המעידים על הטיפול בפסולת המסוכנת, לתקופה בת חמש שנים, במסגרתן יורשה הממונה לדרוש ממנו להציגם בפניו. המסמכים כוללים:

 1. אישור המנהל לייצוא על ידי חברה מייצאת (דרישה קיימת גם בטופס הישן).
 2. אנליזות שעל בסיסן ניתן אישור המנהל.
 3. תעודת ההיתר ליצוא לפיה יוצאה הפסולת (דרישה קיימת גם בטופס הישן).
 4.  טופס מלווה.
 5. ייפוי כח שניתן לחברה המייצאת (דרישה קיימת גם בטופס הישן).
 6. חשבוניות המעידות על קבלת הפסולת בחברה המייצאת.
 7. העתק מטופס Movement לכל משלוח של פסולת המעיד על קבלת הפסולת במפעל המטפל בחו"ל ועל השלמת הטיפול בו בהתאם לאמנת באזל.

--------

קישורים רלוונטיים:

 1. טופס בקשה לאישור מנהל לטיפול בפסולת מסוכנת (בישראל), 12.2014, המשרד להגנ"ס,  [word]. 
 2. טופס בקשה לייצוא פסולת מסוכנת (באופן עצמאי), 12.2014, המשרד להגנ"ס, [word].
 3. טופס בקשה לאישור מנהל לייצוא פסולת מסוכנת באמצעות חברה מייצאת 12.2014, המשרד להגנ"ס, [word]. 
 4. פורסמה מדיניות יצוא פסולת אורגנית מסוכנת, ידיעה מה- 09.12.2014, infospot.
 5. פסולת מסוכנת - עמוד ראשי infospot

חברות לטיפול בפסולת מסוכנת: