פורסמו ההנחיות להערכות ושיפור עמידות מפעלים עם חומ"ס לרעידות אדמה
לאחר דחיות רבות המשרד להגנת הסביבה פרסם את המדריך להערכות ושיפור עמידות מפעלים לרעידות אדמה. איזה שלבים כולל התהליך? מי בעלי התפקידים המרכזיים? מה לוחות הזמנים לשיפור עמידות המפעלים? כל התשובות לפניכם
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 16/6/2016

לאחר דחיות רבות, המשרד להגנת הסביבה פרסם את המדריך להערכות ושיפור עמידות מפעלים לרעידות אדמה. כפי שדיווחנו בעבר, ההנחיות החדשות למיגון מתקני חומרים מסוכנים מכילות, בין היתר, פירוט של השלבים אותם יש לבצע בתהליך המיגון, הגדרת בעל התפקיד שרשאי לבצע את פעולות התכנון, לוחות זמנים, אופן יישום התכנית ועוד. עיקרי ההנחיות לפניכם.

תהליך הערכות מפעלי חומ"ס לרעידות אדמה

 


*ניתן להגדיל בלחיצה.
 מקור: המשרד להגנ"ס

תהליך ההערכות מתחיל עם קבלת הדרישות כחלק מהתנאים בעת חידוש היתר הרעלים של המפעל. להלן השלבים העיקריים:

 1. סיווג המפעל: המפעל יבחן את כלל התהליכים המסוכנים המתרחשים בשטח המפעל, ויסווגם לתהליכים מסכני אוכלוסייה בעת רעידת אדמה ותהליכים שאינם מסכני אוכלוסייה בעת רעידת אדמה.
  במידה ותוצאות הסיווג מראות כי קיים סיכון לרצפטורים ציבוריים ולסביבה, יש לבצע את השלב הבא, סקר סיסמי.
 2. סקר סיסמי: סקר סיסמי מגדיר את רמת הסיכון של התהליכים שאותרו במהלך הסיווג ואת היקף ההערכות הנדרשת מהמפעל. הסקר הסיסמי מורכב מ- 2 חלקים: סקר סיכוני רעידות אדמה וסקר הנדסי.
  במידה וממצאי הסקר הסיסמי מראים כי קיים צורך בהערכות ושיפור עמידות לקראת רעידות אדמה, יש לבצע את השלב הבא, תוכנית לשיפור העמידות מניעת הסיכון.
 3. הכנת תכנית לשיפור העמידות ומניעת הסיכון: העסק יכין תכנית למניעת הסיכון לרצפטורים הציבוריים ולסביבה בעת התרחשות רעידות אדמה. תוכנית זו תכלול, לפי הצורך, הוראות שונות לרבות הוראות לעניין הפחתה או שינוי של החומרים המסוכנים בהם עוסק העסק, אמצעי הפחתת סיכון פסיביים או אקטיביים ברמת מהימנות של SIL 2 לפחות, וכן אמצעים הנדסיים אחרים.
 4. הטמעת תכנית שיפור העמידות במפעל: יבוצעו עבודות השיפור בהתאם לתוכניות המפורטות שהוכנה בשלב הקודם.


*ניתן להגדיל בלחיצה.
 מקור: המשרד להגנ"ס

לוחות זמנים, דרישות דיווח ופיקוח

במדריך אין התייחסות ללוחות הזמנים בהם יש לעמוד, האמורים להיות מוגדרים בדרישות של התנאים להיתר הרעלים שטרם פורסמו באופן רשמי. בעבר נאמר כי תינתן תקופה של כ- 60 חודשים להשלמת כל שלבי התהליך, אך טיוטת שונות של מסמך התנאים הציגו תקופה של כ – 30 חודשים.

נציגי המשרד להגנ"ס הצהירו בעבר כי המשרד לא יבצע בדיקה מקצועית לכל שלב ושלב, אלא בדיקות מדגמיות בלבד. במקביל, ההנחיות כן מגדירות את דרישות הסף מבעלי המקצוע שיבצעו את התהליך ודורשות הגשת תצהיר ו/או דיווח למשרד להגנ"ס בסיום כל שלב. המשמעות היא שכנראה לא יהיה צורך להמתין לקבלת אישור מקצועי של המשרד להגנת הסביבה על השלבים השונים, אלא רק לוודא כי התצהיר/דיווח אכן התקבל.

הגדרת דרישות סף מבעלי מקצוע

המדריך החדש מגדיר את דרישות הסף מבעלי המקצוע המבצעים את השלבים השונים.

מהנדס אחראי: כל התהליך צריך להיות מבוצע בהנחיית מהנדס אחראי, המחויב להעביר עדכון למשרד להגנ"ס בעת המעבר משלב לשלב. מהנדס אחראי מוגדר כמי שרשאי לבצע פעולות של תכנון, חישוב והגשת תוכניות כאמור בסעיפים 2 (2) ו-4 לתוספת הראשונה לתקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות), התשכ"ז 1967

אחראי לביקורת הביצוע: במהלך ביצוע ויישום תוכנית השיפור לעמידות מרעידות אדמה יש לבצע פיקוח, מעקב והכנת דוחות על ידי אחראי לביקורת הביצוע כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל 1970

עורך סקר סיכוני רעידות אדמה: עורך הסקר יהיה המהנדס האחראי או מישהו מטעמו ואליו לסתייע במומחה שהוא לכל הפחות אחד מאלה: בעל תואר שני לפחות בגיאולוגיה, גיאופיזיקה (הכוללים לימודי סיסמולוגיה), סיסמולוגיה, גיאולוגיה הנדסית, או מהנדס קרקע וביסוס (גיאוטכניקה), בעל ניסיון באבחון ומתן מענה לגורמי הסיכון הסיסמיים 2. עורך הסקר נדרש לחתום על תצהיר בסיום הסקר.

-----

קישורים רלוונטיים

 1. הנחיות להערכות ושיפור עמידות מפעלים לרעידות אדמה, המשרד להגנ"ס [pdf]
 2. מי יקבל דרישה למיגון המפעל נגד רעידת אדמה בהיתר הרעלים הבא? 27.03.2016
 3. תכנון מקדים למיגון מתקן חומ"ס חדש יחסוך מאות אלפי ₪, 24.12.2015
 4. מיגון מתקני חומ"ס מרעידות אדמה | infospot

תגיות: מיגון מתקני חומרים מסוכנים מרעידות אדמה , היתר רעלים , חומרים מסוכנים , בעל היתר רעלים ,