תקנות אסבסט חדשות
פורסם להערות הציבור תיקון לתקנות לחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק. בנוסף, אושר צו האוסר על מכירת מוצרים הדומים לאסבסט. הפרטים לפניכם
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 08/6/2016

המשרד להגנת הסביבה מפרסם שני עדכוני חקיקה בנושא אסבסט:

 1. פורסם להערות הציבור תיקון חקיקה המגדיל את מגוון המקרים בהם ניתן פטור לפינוי אסבסט ללא העסקה של בעל מקצוע מורשה לטיפול ופינוי אסבסט.
 2. אושר בכנסת תיקון חקיקה שהוצע לפני כחצי שנה לגבי איסור מכירה של מוצרים דמויי אסבסט – אף אם אינם מכילים אסבסט. על מנת למנוע הטעיה.

תמצית הדברים לפניכם.

הרחבת הפטור מהעסקת עוסק מורשה באסבסט

המשרד להגנת הסביבה פרסם להערות הציבור תיקון חקיקה לתקנות למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק (פטור מרישיון ומהיתר לעבודת אסבסט ומניעת ניגוד עניינים) 2011. התקנות מאפשרות לשר להגנ"ס לקבוע סוגי עבודות לגביהן ניתן פטור מהעסקה של עוסק מורשה באסבסט, על ‏מנת‏ לאפשר ‏הקלות ‏‏מבלי ‏לפגוע ‏במטרות‏ של ‏שמירה ‏על‏ הסביבה ‏ובריאות‏ הציבור. הפטור ניתן בהתחשב בהיקף העבודה, במורכבותה, ובמידת הסיכון לציבור ולסביבה הכרוכה בביצועה.

כעת,‏ המשרד להגנת הסביבה מסביר, כי ‏לאחר ‏כחמש‏ שנים‏ מהתקנתן ‏של ‏התקנות, ‏ ‏יש‏ מקום ‏להרחבה ‏ של ‏הפטורים‏ הקיימים ‏תוך ‏שמירה ‏על ‏קיום ‏מטרות ‏החוק.  עיקרי התיקונים המוצעים בתקנות:

 • ביצוע עבודה מצומצמת ופינוי של מוצר אסבסט: כיום עבודות אלה פטורות מהיתר עבודת אסבסט כאשר הן מבוצעות על ידי אדם שאינו קבלן אסבסט, ‏בנכס שבבעלותו או בחזקתו,‏ תחת מספר מגבלות ותנאים. ‏לדברי המשרד להגנ"ס, ‏נמצא כי יש מקום להרחיב את האפשרות לביצוע עבודות אלה ללא היתר גם על ידי קבלני אסבסט, ‏ובכך לתמרץ ביצוע עבודות קטנות על ידי קבלנים שעיסוקם בכך ולא על ידי אזרחים פרטיים נעדרי הכשרה.‏
 • ביצוע עבודה בסיכון נמוך בפטור מהיתר: על פי התיקון המוצע, ‏מספר סוגים של עבודות שלגביהן נמצא כי קיים סיכון נמוך, ‏יבוצעו על ידי קבלני אסבסט ללא היתר. ‏קביעת סוגי העבודות מבוססת על הקריטריונים הנהוגים עוד טרם חקיקת החוק,‏ אשר מאפשרים ביצוע עבודה ללא דיגום סביבתי. ‏
 • פטור לסוגי עבודות בצה"ל: על פי התקנות הקיימות ניתן פטור מהעסקת קבלן בביצוע עבודות אסבסט בצה"ל בשני מקרים:
  1. ביצוע תחזוקת שבר בעת תרגיל או אימון לתקופה מוגבלת
  2. ביצוע עבודות ברכיב בילום רטוב

‏התברר כי קיימים בצה"ל עשרות תהליכים נוספים בהם מבוצעת עבודת הסרת רכיבי אסבסט מכלי רכב,‏ כלי טיס וציוד.‏ על פי המשרד להגנ"ס, בחלק מהמקרים קיימת הצדקה למתן פטור מהעסקת קבלן אסבסט, אך לא יינתן פטור מקבלת היתר. בתיקון התקנות ‏מוצע להגדיר שני סוגי מקרים בהם ניתן יהיה לבצע עבודות אלה ללא קבלנים,‏ על ידי חיילי קבע,‏ אזרחים עובדי צה"ל או עובדי התעשיה האווירית:

 1. כאשר נדרשת מיומנות טכנית או הנדסית שלא נמצאת אצל קבלני אסבסט
 2. כאשר הסיכון בעבודות הוא נמוך ביותר, ‏למשל כאשר מדובר ברכיבים סגורים

אך גם במקרה זה יהיה צורך לפעול תחת הנחיות ומגבלות רלוונטיות.

ניתן להעביר הערות לדוא"ל neta@sviva.gov.il עד לתאריך 15.6.2016. לפרטים נוספים לחץ כאן.

אושר בכנסת: איסור על מכירת לוחות בנייה גליים בצבע אפור

לפני כחצי שנה דיווחנו על הצעת חוק סביבתית מוזרה: צו למניעת מפגעי אסבסט האוסר על מכירה של מוצרים הדומים למוצרים שיש בהם אסבסט – אף אם אין בהם אסבסט. כלומר, איסור למכור לוחות גליים בצבע אפור המכילים מלט שדומים בצורתם ללוחות האסבסט הגליים, בלי קשר לתכולת האסבסט בהם.

כעת, ההצעה אושרה בכנסת והצו יכנס לתוקף 30 יום מיום פרסומו, כלומר ב 30 ליוני 2016. לדברי המשרד להגנ"ס קיים מספר קטן של משווקים שהצו המוצע עלול לפגוע בעיסוקם. עם זאת, נוכח האינטרס הציבורי המובהק והעלויות הכבדות הנגרמות עקב התקנת המוצרים המטעים, אין מנוס מקביעה זו.

הוראות הצו יחולו על מוצר הנראה כמוצר אסבסט צמנט המשמש בבנייה שהתקיימו בו כל שלושת המאפיינים הבאים יחדיו:

 1. צורת לוח גלי. לא משנה חתך הגל, אורך הגל ותדירות הגל
 2. מכיל מלט
 3. צבעו אפור, אף אם נצבע בצבע חיצוני.

האיסורים אינם רטרואקטיביים. דהיינו, לא תחול חובת הסרה על מוצרים דמויי אסבסט קיימים, אלא ייאסר סחר והתקנה של מוצרים חדשים ממועד כניסתו לתוקף של הצו.

--------

מסמכים רלוונטיים:

 1. להערות הציבור: תיקון חקיקה לתקנות למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, המשרד להגנ"ס
 2. דברי הסבר לתיקון חקיקה לתקנות למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, המשרד להגנ"ס
 3. נוסח התקנות החדש – איסור מכירת מוצרים דמויי אסבסט, המשרד להגנ"ס

קישורים רלוונטיים

 1. הצעת חוק סביבתית מוזרה: אסור למכור לוחות בנייה גליים בצבע אפור, 24.11.2015
 2. אסבסט: בהשקעה של 200 מיליון ₪ טופלו 80% מהאתרים המזוהמים, 16.07.2015
 3. אסבסט | infospot

תגיות: אסבסט , חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק , זיהום אוויר ,