המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 10303
כותרת:
איסוף ופינוי אשפה
סוג הפריט:
מכרז
גוף מפרסם :
מועצה מקומית עספיא
תאריך סגירה:
19/12/2023
תמצית מכרז:

איסוף ופינוי אשפה
מועד אחרון להגשה: 19/12/2023 בשעה: 15:00
מספר מכרז: 14/2023
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של מועצה מקומית עספיא ולפעול על-פיהם

קישור למודעת הפרסום: