המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 10304
כותרת:
טיפול בפסולת אריזות קרטון ונייר
סוג הפריט:
מכרז
גוף מפרסם :
מועצה אזורית מטה בנימין
תאריך סגירה:
27/12/2023
תמצית מכרז:

טיפול בפסולת אריזות קרטון ונייר
מועד אחרון להגשה: 27/12/2023 בשעה: 12:00
מספר מכרז: 47/2023
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של מועצה אזורית מטה בנימין ולפעול על-פיהם
 

קישור למודעת הפרסום: